PRZYOZYNKI DO DZIEJÓW BERNARD. POZNAŃSKICH 161

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.07.31 R.4 Nr7/8

Czas czytania: ok. 4 min.

R. 1 G47. 13. YI. Kruszwica. KaHztelan bydgoski Sokołowski dlruje plac lUt Grobli w Poznaniu syndykowi Bernardynów Goslowskiemu.

R. 1 G47. 2G. Xl. Poznali. Marjan z Kościana, ojeiec prowincji, Antoni Urahowski kusto,;z 40). Krvsztof z Poznania, lektor fil020fji zanoszą protest wl)b(c unji prowincyj hernanlyilskich, dokonanej na konwokacji d. 23 paździprnika w \Varszawie. Protest opiera siG na tem, ŻC lmji ookonał:1 tylko szczupła ilość o,,{)h i to mniejszego znaczenia (levion's) Uf'Z udziału ojców prowincji, nie mając potrzeunych kOlllpctelleyj. Protpst przyjął notarjusz AnguHtyn Czaplił-Iski i świadku wie 41).

R. lGWt 9. X. l'OZI1:Ul. \Vojciel'h Laktaiu;ki, prouoszl'Z od ś. Mikołaja, jako pełnomocnik syndyka generalnego Bernardynó" wiplkopolRkich Jana Le"zczYllskiego: zakłada protest prz'eciw miet;zl'zanoll1 IlakipwiczO"\vi i Sz,ycrtmanowi 42). Dwa egzemplarz'\" tPgoż pi"ma. R. HiG4. 9. V. ł'oznail.

wyro,k w PowyżHze j spr:t wie. HiG. 1:-3. IX. Poznań. Helacja 1(jG3. 10. łX. PoznM,. Oblaeja towi w tej sprn wie. WG:3- . a. l. ZpZll:1l1ia świadków w tej sprawie.

1{iG3. s. a. I. Ekcepcjf' prz't"eiw .wiadkoUl.

Ks. K:1 m i I K a n t a k.

Administrator Dourzelcwski wydajewoźnego. w tf'j sprawie. mandatu przeciw lllagistra

D Z [ A łJ B I E Ż Ą C ¥.

KRONIKA MmIĘCZN_\.

Lipiec 1!1:26.

4. Uroezysty o!tchóc1 150 r<JCzni,I'Y og'łozpnia niepodlt'głości RtanÓw Zje.

c1no('zonydl. Prz€lnianowanip Ogrodu Botankznego na Św. Łazarzu na ..Park \Vih;ona".

Czyni się 1Jrzygot{)wania do projektowanej we' wrześniu "jubiJeusw\ wej wyst:uvy ()grodniczej" w Po:maniu. - Rozpoczęto prace wstępne'

00) Spis gwardjanów O. Kamiel18kiego ma pod tym rokiem, widoC'znie przez omyłkę, Kazimierza Gąbińskil'go. Krondka M. l'ozrmnia III. 10. 204. Ol) Sprawa podziału prowincji po]kjej Bernanlynów l'Ozpoczęła S!ę r. 1628 i przpz dwaf1zieścia lat hlisko tra:ktowana, wywoływała d.użo nie. ,s;n,asek. Brał w niPj żywy uc1ział Wtdyslaw IV.

O") Łą'zy się to z odbudową Konwentu po najeztlzie szweckim, której mielizczanie Rtawiali przeszkody.

KRONIKA MIASTA POZNANIAcf'lf'm z-a.łożf'ni.a publicznej ral1joHacji nal1awczf'j w Poznan.iu. -- W dniu ::!O. lipca, 1})26 ot,worzyła BibIjoteka Raczyilkich publkzną czytelnię gazet i cz;tsopism przy pl. Sapieżyilskim 9.

Z RIWHU WYDA WNIC'ZEGO.

p a m i ę t n i k Koła Senjorów Stowarzyszenia .Młodzieży Obwatels'kiej. Poznail 19:!5. Str. 1'23. Odbitka, c,zęściowa: Kazimierz Krajna, Z minionych dni. Po'znali 1925. Str. 96. ::; t I' a Ż n i l' a Z al[' h o d n i a IV, 7-12 zawiera m. i. Teodora Tyra,: Niemcy w świetle poglądów Polski Piatowskiej. VII: Bemarrla Chrzanow- . skJeg-o, Ze wspomnieil o l\faksymiljanie Jackowskim; Andrzeja W ojtkowskirgo, Władze Prus vVsc,hodnicil i Zachodnich wobec powst:ania ligt0patloWf'g'o; Tadeus7a, Esmana, Jan \VilhPlm Kassyusz. uP ł o m i p n i p O d l' o (1 z e n i a", Dzwoll Faszy:'tów Polgkich. Pod tym tytułem wY5zcfll 1 nunll"r nowego pisma w Poznaniu. ,;i4 p I' a w o z d a n i e D y rek c j i T o. w. P o m o c y N a u k o we j im. Dr.

Kamla .Marciulwwskicgo" za rok I(j:!:i. Poznail l!):!G. 4". Str. 12.

. ::; w i a, t K u P I r c ki" 11/27 z:lmieszcza m. in. p. Knimierza Otmianowskiego "Dziejr KOlporacji Kupeów ('hrze:3eijailkich w Poznaniu" (króciutki przegląd). ,.K r o n i k a 'i\! a r z a w y" 11:4 zawiera m. i. K. KrzecZ'kowskiego "Zagadnienia mieszkaniowe w 'V:lrgzawie", ,1. .Jankowskirgo "Plan rozhudowy i sprawa miu;zkaniow:l w Warszawie", oraz Cz. Rudni:ć kiego ,,\V sprawie terenów \V:uszawy". ,.1\ u r jer P o z n a il s k i" zamieśdI m. i. w n-rzp 330 Dr. A. \Vojtkowskiego: ,,0 my{;Jach wybitnych Wie)],opollau" w l1-1'ze 33.1 Dr. Malji Wojcieehowkicj: Oficyna 'Volrahowka i F:ra.I.JJl Kamili. "n l. i e IlII i k P o Z Il a li -s k i" nr. 168 i nast.: "Z listów Emilji l:iczanieckiej do rodzm'''. Niektórp dzienniki (z dllia 9. lipca wzgl. na 10. lipca 7<uuieśdły p. r:uky l{u('ińkil-'go , Kilka łów w s'Ilr:nvip pomnika Naj;;łorl'szrg'o erca Jezusa".

NOTATKA.

Ze wzglę(lu na. okres waka.,cyjny wYllajcmy tym ra,zpm numer potlwiJjllY. NatępllY numer \Vjtlzie z datą :10. wI'zci<nia 1!J26.

T I' f' Ś I': Legenda kościoła Panny 1\f:lrji mI wyspir tUlllskiej (Dr. Teodor Ty!'). - Walka o język pobki w Poznalliu i Wielkopoli;ce przetl powgtalliem I'istopadO\H'm. l. (Dl'. AllIlrzej WojtkowIski). - Przy. ('zynki (In rIziej(nv nprnar(l'n()w Pnzllailkich II (kH, Dr. Ka.mil KalItak). - Kronika hif'ząca. Z rudm wy(lawniczegO'. -Notatka.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74,

Odbito w Drukarni Hobotników Chrześcijańskich T. A. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.07.31 R.4 Nr7/8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry