ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

CÓż Illog!o :-;Idollić L:llp\ta do llo\\"plistyezllC'go npl'ae()\"'\I1ia ",woi('h (ll'zPjć :-;PIT{)\\' ('11 i do ogło"Z('lIia tpg-o IIl'ukipllI włalii(' w IIzipiąt;-"t nll'zlli(' llIhll z Ilil'znt;'śli\\"ą Jaworską? Otó:i- IIi,' illIlego jal,; potI'ZP'IJH plll;li('ZIIP'O \\''spo\\'iaIlCllli:1 :-;i, z \\'illY. p0'Pp!lIioIlPj \\ nhfl' tPj pip!,\\ szej Żo-II\', I,.;totllil' tl'Ż, jak lIa P()\\'il'.lzi, \\' 1If1\\pli s\\ej liiI' o,,:zl'z'(lza siphip \\('all', \\ IIj,.Z'lll sil: liiI' sIara u:-I'I'Clwil'dl i\\ i(' s\\"o,jl'go I'o:-;ll.'I'kll, 1C'I'z ZClI'ZlI"a ",(]II'i" zhl'odII i{', zialIlaiIi£' Pl'z\'si'gi. :\'o\\'pl(: tak zlnr d o-\",tI, ah .il'g'l) \\ illH I'l'z!'dsta\\ il.a ",it; \\. \\ i !'t II, jak lIajhHl'dzipj dl'Hlllat (,ZIl'1I1.

OpP!'ujto ",illl'lIIi 1';011 tl'Clst ,1111 i, II. ]1. ('h\\ ila spotkClli!Cl >-il.' z lIarzP('ZOłIQ, 1"0 t,d, ,lIug-iPj i holpsllPj l'o/.Ią('p w Wyo-III'HZlli IHII'Z('1 zOlll'gO. :-"I'il'Z'JI'I'!!{) do kl'aju, IIl'zl.,I,.;ta\\'ia it;' w l,;olo!'Hch IJaj('zHl'{)\\'lIi('j,.:z dl, \\ rzl'('Z'\\ it(J-śl'i z.aś hl'ZIHlllziC'jllip z.al'o.

.\ \\":-;zytlw to jl'st I'I'z('d4a\\ iOII(' z \\'ipll,;ą,. (lI'aw,lziwil' I.ihl'ltO\\ ,.;1,.:, IHltI:g.! Io\\ H. l'lg-i ta ';I'()\\ il'lIż puhlil"Zlla Udl'{'I'ZOIII'IIIU SUlIIiPlliu autora IIcwpli nie JlI'z\"lliosla. l' ",('hyłku żr('ia \\"('g'(} 1I'(lzip jp:-z('zp lłClrzeka!, Żl' (l/.il'('i pokutuj;,t ZH \\ i III,' OjI"H. .\loli liiI' wahJo1'Y ,.;t'list'(,zll(, i Hl't'I ('ZIlI' ,l \\ H'.1 II O\\'!' I i dl'l''dllją('p, Il'l"z jpj \I'PI' alłt()bi()r"l'iezna, pozwalHjąl'<1 WIlii "I'jrzp{- gll,'\Jolw \\ \\ iat IWZUĆ jedllpj z lIaj('iekH\\',,;zTh i Ila.i\\' hitllipjsz'('h posta('i 1111szPgO widm XI 2).

.\ n et I' Z P.i \\ {).1 t k {) \\' S I,; i.

2, I{ u l t ś\\'. J a n a N c p o m li (' e l) a \\" l' o Z II a II i u.

\Y c \\-ydanym \\' roku ubipgłym "Przewodlliku po Farzp POZIUU1'<kiej"l) na st.r. 37 czytamy, ŻP od 2 wiekÓw odbiera św. Jan epomllceil \\' kościele i parafii farnej św, Marii iVIagdaleu); szczególną cześ(" że w dniu święta tego Jlll,)czennika (l(;. V,) po odprawionej Mszy św. podaje się wiernym do całowania rplikwic świę

:) T!'..:,(o po\\"yrszl'g-o arl'k\lllł ]lodall'lIl rio \\ i:1I!ollloi{l"i JHlzlHlllskil'!w Odrlz,hllu l'lJh"ki('!w To\\. His1(1I'YI'ZłH"O. (I CZ-III zoh, "Z1l1i:lnkę Z.[rlzh;la\\"u] (;.'l'Oh' \\" lb-j('lIl1iku I'oznań"killl, 111' 71<. H):!7.

J) X, Dl', Stefan Zwolsld, Przewodnik po Farze Poznańskie.i, Poznań 1936, Nakładem kapituły kolegiackiej,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry