ZAPISKIweli, Ciąg tlalsz" J1'gdzil' liiI' został og'I-oszoll\" dntl\if>1łI. 1\'"i(' dcrhował si{' także rękopis llm\'!'1 i, .\ jpdllak \\'ił'IlI" jaki by brl rią d.alsz, gllrh) autol' zgodliiI' z I'zel'zy\\'i:-:tośrią pJ'Zestawił lIiC'g \\yp.adkó\\', \Viemy, że belU1tel' 110\\'1'1 i, Tadf'usz, Hie sl\Oń('zył. jak \Vprthel', UłlOIIJÓjshn'lI1. Po pDwrol'ie z więzienia OŻf'llił się istotllie- z pierwszą lł-al'Zp('ZOl1ą, Eleonol'ą, A gdy ta po roku ]Joż"('ia z nim przy dzip('ku UIIHll'ła, Tadf>u); o-żplIił si(' z jej JJI'zrja('iólk1;J, Zosią, żył z lIią ol,;oło lat :10 i mial z lIią ('Z\HI'l'O dzif'ri, Skąd m to wszystko wiem' '? Otóż z ż» riOl'rsn samgu Lihf>!ta. O\\ rła p. t. ..CiC'1 piplli,a na1'ze(,zollYl'h" ma iiotllie, j-ak "Cif'l'piellia mło-dp'{) \\e1'thp1'a", l'hal"aldl'I' autohiogTafi('zll, ].Jallli{'tilika1':-ki, Eleollol'a, tu pipl'\\'sz.a żona Lihelta, z domu .Jaworska '); Zosia. lo dJuga jego żona, .\Ia!',;a SZllll1HIIÓ\\'lla; I r-fl'l'elHlal"z stalllI, to Palltalnll SZ\IInall, radl a rejl'IIl'rjllY. . \\ i(',' \''-'soki UJ'z('dllik IJI'u:-l,;i, a1'f";ztO\\ alJ" w I'. 1!-i33 i pozlJawioll' lIast('plliC' IIl'z{'du za l,;oIl"Jlil"o\\'HlliC' prz('eiw rządowi pruskiemu, ('0 11111 udo\\'orllliollo Ila IICNIst:I\\'il' Ij",tu ..;Z 11'11\\ allf'g-II, Jli'a'lcg"O ł'l.'k1,1, LihI'lta. l,;tÓn' za to l"ó\ylli('ż zustał aJ'psztowallY, ]>IH!t',I;; l!Ohatl'nl 110\\'1'1 i IlU z:Il'hÓd. do Fralll'ji. l'ówllif>ż jpst hisiol'',:zlla. ()dh" ł ją Lih('1t \\' l'. 1 x;W J){I' II kOl'II'Zł'1I ill ,.;tud i()\\ \\ Bel'linip, PO\\TÓ('i\\ "'Z z lIif>j \\ Si'('Zllill roku llast{'jlli('go, Lihplt lida! si de IIC)\\ stallia li"'topadowC'go, po l,;tÓ!'f>g-n IIpadku illl(,I'1I0\nlll h'1 w Opa\\' i I' przez .\w.trialu'l\\". :'-Iastl:)llIi" za udział \V po\\'stalliH sądl.oll lIył i kal".\ll' )l1'Z(,),; ł'l'u..:akó\\', a \\ 1'. IH;\3, ja.k już WiI'IIł, prJllo\\'l:ie zostal (WadZOll \\. wi{'ziC'lIiu, \\''puszlZOll" z llingo Ja \\ol nn-ść. \\"}', U,;\1- OŻ("llił sil.' z pallil.J ,hl\\Ol'sk'J z lącZJlik, a po jC'j smlel'l'!, \\ 1'. 13j, z .\Iarią zllllHl,nó\\'lIą, 1\0\\ 1'1(' swoją Ilapi:':al Lillelt 1))'a\Hlopo(l-ohnic \\' wit;'zlenill, \\" I', 133, lllają(' 21j lat. \\'skazllje na to \\" 110\\'1'1 i pl'Ze'Sadlla lIezllcio\\"ość i selltnnelltal iZlll, ktr')]'"m istotnie, jal{ de\\ mlzf.t listy LilJl'lta z lat !:'tlld("III'ki('h, mH'e"ho\\'ana była jego psyf'ltika lIlI{)(lzipł'!I'ZH, '" ]Jóźnjpjsz'l'h latach "'\\'OJego żrria pok'lllal Lillf'lt ,z("z{'śli\\ il' tl.' wHI\\'l'Rżlh\'ość S\\'oją,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

1) :\Itlnfl'('d Laubl'l'ł Ikitl'i11' zur L"h"ł1"'j.;T"I'hil'hit, htll'l Lilwlts (\)"lIt,,1'I1I' \\"iS";I'ł1"'!'/laft1idH' Zl"ils('h ifl Lir 1'ob'lI, li, HJ;!I, sil', li;j, -71),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry