Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

"Theatn'iJesuehPl' UlU! (UP DeutSdl£' Bi.ihne - Posen"; w JlI'ze 12;) z :30. V. :3fi. II, Br.: "Z Ul' FI'a" der Stad tver,sc hiinel'uJlI,('; w m'z£' 141) z L 6. :36, II. Br.: "Posen im Gl'i.inen"; w IlI'ZP 1(),j z HI. \' II. :{(j.

anonima: "Die Histol'isehe ((' sl'lIsehaft I'OSPIl uw! di!) 11 pi1I1a't"; \V nrze 171 z 2(j. \'11. :3U. (\\ dodatku "lflJimat uw! \\'plł"' nr :30 z t,J. \'\, ;36) II. K.: "DCl' Waltl inl POl'IWI' Lanr!"; w 11I'ZI' 20:3 z ;3. IX, ;Ui, PI'.: "ZUIlL hunrl{'I't.iihl'ig'£,1I .Jll'hiliiulIl (k,s Diakonis"ell\\"I'I'kes"; w I1I'ZI' 21 z I;t IX. al), Lauhl'J,t, MUllfl'l'd: "Dil' sl'hulpfliclJ.!.i!..:'1' .JU!-H'lId tiPI' Sladt 1'0SI'II \"()(' 100 .la h "'11"; \\ III''Z(' 211 z 16, IX, ;m, ;trl.H Buhel't: "Alte POS3l](' I' SitlplI"; \V lirze 265-,!)(i z H. i I[) XL :m, BOf'lwwr Hugo: ",Zum W-.i;ihrig-('II Br's,tl'IH'1I (!p" 1'0SI'I""/' Ba dl vPJ'I'ins"; w /lI'ZP I!I z 21-. L :37. (w dorlatliu Heinwt. und WP!t." 111' 1, z 2;3. L) Koch Paul: ,.Eril1l1el'ulIg'f'll I'inps alteu l'osenel'"; w ll1'ze ;W z 11. II., \V IJI'"ZP 1:'> z 21. II., \V III'ZI' (iI z 17.

In., \V JU'Zl' 74 z l, IV" \V l1I'ze z 1. IV" \V I1I'Z{' 92 z 23. IV" w JlI'ZP 102 z li. V.. on:,llZ w nrze 119 7. in. V. Lau'b£'rt :\Ianfl'cd: "AuR der Gcschichtp Posens"; w nrze Ij() z 14. III. (w dodatku, Heimat unr! WcH" nr 11 z 13. III, :37) St.yI'a nohel'!: "Alte I'm,cller AlIsichton"; w JI)'ze 9i z 25. IV. L L: ..Hundert ,/1I11I'e \}eut'schel' at 1lI'\vis"r;m,;ehaft>lichn' V £'rpin - POSI'Il 1R:I-' 1937"; \\" IIrzp HB z :.'R, 1\'. L. L.: "SiC'lWIl Pos,'npr Sehtirtllf'itpll"; \\' IlI'ZP !J7 z :.'9. IV, )'faITCI' SchwedtfcgC'I': ,,\'iel"zig ,/ahrl' Evp:L EI'ziellllng:-;v('I'('ill"; \\" nl'ze UH z;30 IV. S! 1':1 Hubert: "l'osPllCl' l'atl'izier'gesehleehtpł''': \\' nl"z!' ItH z H, V. allonima: .,Die Festtagung des Deutschen XatUl'\\"j"senschaftliclll;n Vl'rpins PoS('II 18;:17- 19:17"; w IlI'ze 1 W z lit \'.: "Uas FestJlPft ZUlII hUllrlert,jahrigen .Juhilii.llm tlps J)putsChr:Hl atul'W'jssf'nE;rhaftlichen Verein'i Poznarl" (IIdt 3 d(,I' \}put,;clwi1 \\'isscnschaftliehen Zei,tschrift fUl' Polen).

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA.

Dnia 29 I{wietnia 1937 odbyłlJ się w sali posip.dzeń Rady Miejskiej w Ratuszu zebranie Towarzystwa, któremu przewodniczył prezes p. !'adca Zaleski. Na wstępie przewodniczący poinformował o zakończeniu zorganizowanego pl'zez Towarzystwo kursu dlu pl'zewodników po Poznaniu. wręczając dyplomy 30 absolwentom, w imieniu któr'ych przemawiał p. mgr Bemacki. Następnie wygłosił p dYl'. dr Wojtkowski referat n. t.: "Pozna1'1skie szkoły powszechne w czasach Księstwa Warszawskiego". W wolnych głosach rozważano szereg spraw, dotycząc;ch ochrony piękna Poznania.

ERRATA: S 11', 123 wiersz 1 z góry zamiast 306v. powinno uyć 262v.

" 143 w nagłówku zamiast: Kryzys walutowy i t. d. powinno uyć: Przynależność organizacyjna aptekarzy w dawnym Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry