Z RUCHP WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 11 min.

":\lia,,t.o Pal:skic" nr:.'O ano, nim!] ,,\\'ła'1Jo?:(' ni('rllchorna w Poznaniu".

,K u fi i I' C - w i a t K u p j C c k j" W I1I'Z(, 18, 19, 21 i 22 Czoslawa DO/ll:uh:kif go ..Zorganizowany kl','rh t I'ala lur w Poznaniu"; w UI'Z(, '!II am,UilJJ;L "UI'OCZysty przebieg pn::i\\ lcl'l1ia gmachu P. T. 0, w 1'0z,Jł;luiu" i "Na.j\\'iększa "zkola w 1'01,,1'1''', jl'I'zc'1lll>wiell i,' min, E. K\\ iatkow,,,kip,2:o \\' dniu POŚWl!;"C'11111 g11l1aehu.

"P o w fi t a n i (' c \Y i e I k o p o L - fi k i" w mzl' li z 1, TY, 19:\7 \y, P. ,,i('ZIHtlł(J ;;,rciOITH- polC'dvch powHtanc0\v" (FraueiHzlia Rata,jezaka i .\ntnlliC-lg'o .\ndrzC'jcw, skiego). ..K u )' i l' I' P o Z 11 ,I (I :s k i" zamieścił: w III'ZI' 9!1 z :-1. III. Stdnisła\\'11 H'llIara ,,:\auezanie po\\ HZl'dlłlP \\' dziplnicV zachodu id": \\' IIJ'Zl' 107 z 7, I II, (p, t.) z er1du "C') IIlówi:t II'IZW' ulic LIV Gór:J PI'z('mysława", :monilila ,,\Vylp,\., \\Tarty w Pozllaniu anonima ,,\Vspo!lutil'uip po:;miCl,tne ku czci k'i. K. Role'\\'"kiego"; w IlI'ZP 109 z 9. III. (sk) "Biskul) z Lounlps \V Poznaniu"; w IHZI' IW z 9. III. (tk) ,,\Y hol(Izi!' PafleJ'!'\w,.kielllu"; w nrze 113 z 11. III. allonima "Ogrnrly Buł, garów w Poznaniu zalała \Yal" ta"; w nrzl' 119 ,z 14, III. anonimn ,,0 ollnowwlliu "ElSlpłana,dy" i (p,k) "Nowy prclimh1al'z miejski" i .T. l\frozińskiego "Z nowego "Sa, lonu :1;-)"; \\' 1I1'ze 120 z Ii, III. dr J{. Bl'ossa ,,\\' Son.Jll'llbergu \i' IRW l.,..: w III"ze 127 z 19. III. (j,w) ..Obrona PI"71c'l'iwpożarowlt w \Var:;zawil' i Poznaniu" i (jmt)

"Pf)zll:ui i ocłll'ona gór"; \\" nrze 129 z :.'0, 111. (sk) "F'I'zyjaz(\ min, .\ng('k"cu (lo Poznania"; w Il1'le 131 z 1 III (!'k) "Arah,;kie talary wykopalH' pod rlQhrm" i anonima "Żeromski do EI'zepko": \\' nrze 132 z 21. !lI. n. E. ,,0 wielkopo.Jslde Cl7.asr.pbnu hi,>bryczne"; '.Y lII.l" 1:1 z 25, III, (aZ) .,\\'ahl[' zebr,lnie P. K, E,"; w IIl"7.e H! z 28, HI. anonim:" ,,\Vid, kOlpol.;>lm w pI'zeszlości" i Arlolfn. owaczvi1'skiego "P!'ofesol' Cegip]ski", n;!' ,,1'1;1(' "'O!II0>śei, fJ.zdn, I,a i dUJ'la l'(jZllall ia ", (;,k) "Po, moc zimO\\'a dla b(,ZI'ohotnyrl1 w Pozllalliu w okl'esi(' 4 mies."; w ])J'ze H') z :H, III, anonima "RI" gul:tcjn l'lIehu ulic.ZIJlCgO w Poznaniu"; w HI'ze Iii z 2. IV, art. l'Prl, ,,Pó/.to I'H, rolw he7 H:I!I- :\Iipj, skiej w Poznaniu" i anoni,Jlm .,:\ikłp krl'drty hurlow!. dla Po, ,mania na 1'. HI37"; \V )II'W l-MI z :ł. IV. anouiJlHI "Jak się ehe' 0(1rlłu;;,v{ g'minę m. Poznania."; w nt'ze 1:11 z 4. IV. Isk) "Pl'ac(' d'l'c1icji orl'Ollów w hip,ż[[',ym 81'Z/)liiI''' i anonima ,,2:J,lecip polskipj p!;lcó,,"ki go"porlarcz('j" i dl' ,I. St.aszl',wskipg'o ,,\Vidkopolski" trad-c.1e"; " 11l'ZP 15:.' z 4 ,,-o anonima "ś. p, pr3f. K \VÓjcik" i R. E. ..Nc;)()IIIUCP)1O\\"i TIplllhow'lkipl1lu"; w Jł1'ze l;'):) z 7. IV. dr J. ;\Ił, "SzY1llano\\"sk i a 1'0'7. U ,,(I"; W m'. 15!1 z 7, IV, "Podniosla UI'Of'ZystO::ić"; w m'!.1' 159 z 9 1\', ano, nima ..Spaliły sit; (l!;łJv w ho,mlinku" ;w nrzp Hil z 1f) 1\'. anonilila "Bruki w Poznaniu są 1:f!l'ilZ g-OI'SZI'''; w 1):I'Z(, 1Ii3 z 11. TV, (tk) ,,;\(UIZC-UIII \\'iplko'P0lskie d-!:l wszys,tkieh"; w nrze 1Iii z 11. I\"rlra l\:. ]łt'Of,sa "Gd' ,;ię \nl;i Iy losy \Yu;zn :ow JIIoalJir']dch"; \\ nnw 1(,;) z 1:\, IV. ::nonilllil ..Cmc-ntal'zysko \\'CzC,;noIJlasto\\, skic- pod I'oznanic-III"; \Y nrzt' Wg z li, I\, kI) "SejI1li]{ \\ojewódz, ki \\" 1'07-1wniu" i dl"" .\. BI',Jsi;,r:1 "GIlIach still'oshnl I":m,j." i (jlllt) "Tatry \\' g-I'afi!:p IJfJ7na1'lskip,j", w IlIZ(' 171 z JIj, 1\'. al'l 1'1'11, ,,11 \Yu,jl'\\'l'dZi\\O \\'idkopolski,'" i u' nou.inHl, "I'I'I,lilllinurz 1'''7 lIa 1'1 kif'go suwol'zWlll \Yo,jp\\ ó,Lr.kipgo"; \\' lirze i7;) z l, ]V. anonilila ,,]'oido":II' Hf'.lllliKn \\'!,jr'wód,r. ]"il':(J" i ,/. :\II'ozillkil':!'n ,,\\' sa, 10llip a)" Ol'az :1ł1,)niIlI:l "Staej.

o)ljc>ki dla plucllo-chOJ' eh \\ Poznllniu"; \\ nrzr' 177 \Y ",'I. 1\' anf)nilll1t "XO\\ c Inll'jskk stalut' I'ollutko\\'l' \\' Poznaniu"; w IIrzc179 z 21. 1\'. a 11011 i 11 HI ..Ze zjazdu miast, \\"if'llw[Jolskich"; \\' 11\'7.1' HB z ;tJ. IV, aW)1\inHl- ".Il'HZCZC o hnlkac!J \\' l'olłHlnill" i d]'a " J'ajzdelskil"!o "I'ozna/'I \Y IwlrLdl' dla (iotta"; \\' lII'ze lKi 7, <'i, I\', .I, H, "Ak:H!clllill hatllllowa \\" Po, 71H1nill"; \Y Ilt'ze 17 z 2;). ]V. 11110lIiIlIiI "Szpccc-nip IlIias-ta )lI'Z<'7 salllo\\'olę p]aku t."; pł'Of. ,-\. \\T,), rlzi<'z,ld "I'uf'zezyknwo . )Jl'I'1-1 kl'Hjohl'HZU" i :\T. Tur\Yida "Poda !1riszej \Yin"'II''': \\' 11171' l z <,:), IV, dnI C. n-rh'\\'",k'ipgo "Kall truJI\'il11, B, .\dal')('lc\\ s]dl'p,"o"; \\' l1I"l.e 199 z' <" V, o\\'aczyńsldpgf) Adolfa "l'allli"iH Bibisia" (o Paulini!' Wilkońskif'j i Bihiannie :\'Ioracz(,\\'8]dej; anonima "Pomy;'lnJ\' o potrzehach ('st('ty<'z, nych l'ozndnia"; w l1J'ze 207 z 9, V, o'Yaczyńi;k:go Adolfa ,,!\Iount .\<lina \V Australii'" (o Pawle Sh zeleckim Ul'ouzDuym w

Kil'I;:I'/.u \\ \\'il'lkop.); \\" III'I.C <'11 z 1:.', Y. allollillH' "Z obl',1I1 llliast \\ iplkf"pc\,'kicl!", (h'a .I, U,id' "Co I"t'ha(' \\' IHI/.ych rcgionach'! \\"il'lkoJ'olsk i, "li r'zl'1'1 _\pollilla" (AlHh'z<,i KrzTki\; \\' III'ZI' 21:3 z 1:3. V. "l'l'zf'lJlówipl!ie :::tl'fUlla Kat:ll1Ja,i''\ldBI-W 11:1 pos'ie{[zeuill \Yielkopo]side,j H:J(ly (; o...poc! a 1', czpj "Z'!,gal;ui,c:llia i IPDstullat gOcSjloc!aITzl' \\'il'lkopol<;,ki": \\ lII'ze :1) 'L g, V. dr. SteJmac!to\"sklcj BożI'l!Y ,,\\'iclkopolanka l (lurtt'leczka"; \\' I1I'ZC- 219 z 16, V, :\"o\\'acz'lh,ld(';('o .\cI'Jlfa "I)f'ot', nw, \\,lIuez],;:. Żólhn\"f;kich"; \\' 11I'Zl' ;!!Ii z 2G. \" anonillla ,,::;. p.

:\Iu"ia I'al'uszl'\\'ska"; \\ 111'1.1' ",:H /. <'7, V, anonima ,,\\'oj,'\y6c1,ztwo jJn71wllskil' \\' cyfnleh"; \V 111'1.1' 2:3N z 30. V. Cq,dl'lskh'j hlUiillY "KI'.,,;Z('\\ ski \\' I'ozllalliu IIJ'zf'd 70 lat'''; dra KOllopczy1'lskipg'o \\'Iad .;Ia \\',1, "O lIIi...,ję clz,iejową \\'!l'lkopo]";hi": \\ 1\I'ZP 2:J9 z :JII.\' , mg...a \\'. 1'. z ITk]u "Za.;llIżollI' \\'il'lko]Jol,ull;: i. \\'a lida :\" if',w]pw:::ka w 23 l'OI'Zltil'l:".

"I) z i l' II n i I Po z II a II s l;: i" ol,Jn, sił lIa.sH:pująC P (losl!anil'nsiL': \V ;\I'ZC ;,1 z :t III. ,lI'a \\'1. lIalhol':I ,,:\I;I\:1I'Z dl\\':dy wdjska p'),lskipIm"; \\ 11\ 'z l' ,i z li. III. 111'11 Z, G-rota ,,\\ okanda lIohat,'l'ow": \\' I1'ł'Zf' :-'7 z to, II I. dra Z, (i'ota ..Sla\VlI JIlc(Ltlipl' i patl'iota pn, znański"; w !lI'zr';)8 z 11. 111..1. Odro\\'ąż -l'icniq;ik,l ..Lita stl'at po\Vst. wif'lkop,"; \V I'l'Zp HO z 13, ItI. (J. P.) "Dokollallia, i za, ll1iC1Zpnia OP('IT poznu"l'-"kipj"; w I1I'ZP 5H z i2, II I. \\', Sohkwia, ka "Dzialalno':;ć litl'J'acka Choci szewskiqm"; \\' I1I'ZP HI 7. iR. III. anonima .,Ki]ka słów o J'ozlmll:Jz nucIlu WYDAWNICZEGOwie I'ozllallia"; w III'ZI' li(i z :!O. III. J, 1'. ..'Y:t,,'II'WRki o lIlil'''Zl'Utllst\\ ie wil'lkopoIRkim"; II' nrze 71 z :!:jj, III. Dra ./. Eckkll'ta ..Czl'chowicz, }JOIRki muhlJ'z 1'1'1,gijny xnu w."; w I\1'ZI' 7: z tH. III. dra ,\. \\'iatra ..Stać lias na utl'zymanie 3 "tpa-h'Ów"; w !1ł'Z" 7li z :!, IV. L "iclwl'kin\"icyowej ,,1101'110 - \YroIIR'ki w Pozllaniu" i a.noll!nHl "Hegulacj; I'uchu uliezlll'go \\ 1',Jzllaniu"; \V J\I'Z(, 7R z i. 1\'. \1. J, 1. "W ;-,(; I'O('Zllie(: :<miel'Ci (ha h.. Szulca" i Z. (.. ..K. Lihl'lt. jako lIowl'lisla": w I\1Z(' 7U a 11011 i II HL ".Iuhill'lI"Z pl'aey SI. Kal:lIl1aj"ldego"; w 1II''/,(' X:I z 10.)\ dra,J, E!'!,h,ll'Ia ,:rl'mat. i ba I'wa" (\\)'''la '\'a I ł z"";zu); w III'ZI' Hi z II. I V, dl'a K. SI'Oczrjlskil\go ,,)'IH'ZjU Fd\\ ina ((1'1'])(,I'la"; II' IIrZI' Xli z H. IV, II) "S('zon 11lJ(lo\\"lall w Pozllalliu p,lIl zlIakil'lI1 zap'taJlia"; \\ 111'.1:(' RH z lU, IV. Ih'a .\, Hro"iga "lima eh Stal'oRt.wa l"I'ajowl'go"; w m'z£> xII z 17. IV, A. 1'0sz\Vijl,,,kil''o "SI'jmi k }J/'ze(1 stu laty": w 1I1'ze HO z l!';, IVanolIima ..S('jlllik opillii '\"ielko}Jols.ki"; w III'ZI' !J z :!L )\'.

alIonilIlII ..1'OZIl;II'1 Iwzei K, Szv Inanow:kiego" i anonillHL "l' SI.

'Vasylpwskipg'o": w m'zp !l7 z ;!7.

IV, (w. p,) ..D7iipsięć lat 'p'l'ac' I'Ozglo:<ni }lozlIał-ł,skil'j" i dm ", Dalbora ,,\Vystawcl olwazów Łucji Ozmillowef": w JIrzI' !lR z ;?H, IV. Ił. Pollaka "EI1/'ica DanJiani w Pozllaniu"; w nrze 102 z 2, \T. 'Vichel'kil'wiczowej hrii "J at'TIHuki }Jł'ZeSzłOHci", "-asylewskiego Stansiława ..Kum Iorcinko" Karol Mal'ciHkowski lekarzellI domowym rodziny gen, J. H, Dą

hl'.)wskil'gO"; PoszwiLlskiego .\dalila "Syla.kipl1l g-ospodarczpj myfili wil'lkopolRkiej"; w IIl'ze ID!'; z 1:Z. V, Stahh'\\'skil'go Stfana "Marszałek Piłsudski lIa kórnickim zamku'"; w IU'ZC 112 z tG, V, CzyżykowskieJ Bożcny "ZiełOlIO:<wiąteezJlI' "majenic" (zwyczaj t' \\' "'ielkopolsce"), l'osz\viitskiego Alianta "Z In"zl'(1 stu laty" 'Vypowic(lzeuip woj n' systemowi gel'manizacji"; w lirze 111 z 2'{), V, 1lnoninla ..Ollnalpzil'ui() lI1i£'jsca nl'Odzl'llia HOI'II(, - \\'l'Oli"ldpgo"; \\" IIrzl' UD z :!(i. \'. \Vi,'chl'l'l,iewiezo\\'l'j I;II'ii "Bzy kwilna \\' Ihdojl'\\'"", Kol]PI'a .IPł'ZI';!O ,,:\I;u'1a Parll"z:,\\"ka": w 11I'Zl' 1() z :Z!J, \'. PoszwlI'l."kil'go !\llama ..Kujawy ohce są POlllorzu, bo zawszl' h'ly zlyiąz,Ulf' z "'ielkopol:;;ką"; \\. III'/.£, 1:!2 z :10, V. mgra KasłJl'/.Tkiej Zofii ",nelkopolsld poda l'Olllall'tyczny Hysza 1'11 Rpl'\\'illski" i J, P. "Tłumaczeni p KaS'I1l'owicza lepsze ot! oryp;inału".

Poznajl naj\dększ'm l1łecpnasellł zmal'lcgo }Joety". ,,:'IJ o w y h u r i c 1''' zamieścił m. i.: w IIrzc 4!J i 50 z 2. i 3, II L dm ,/. Hzóski ,,0 no.wy }Jacłzial woje\\'ó<lztw poznalIskiego i )1011101'R'ki(,go"; w nrzp ;)'1 z :J. HI. allonima "Obecny dorohek muzyczIIY l'oznallHt i zamicrzcnia na przyszłoM"; w IU'ze 54 z 7. III. G. D. '..". ś\\ ieHicy Akcji Kat.

(Iziccko ulicy znajdzic opiekę"; w llJ'ZC Jj z 8. III. anonima "RcaktywowamG Rady Miejskiej w oświetleniu prcz, \Vięcko\\ '!kiegO" i (b) ..Sejmik powstailców wlkp,"; \v nrzc )G z 10. III. anonima "UI'zędnky miejscy walczą o

Ols,wok l)ł'a \\'a"; W III'Z" :>H Z 1 I II. anoninw ,.\\"ielkopalską Hadl; l'O'JlG,dal'<'.zą ukollS'tytuO\\ ano w l\JZllalliu" i allCrllill1H ..Zwiali y }le1';,;onalllo na. HallIszlI 1I,JZIWr"l"kim"; \\' IIl'ze liO z 14. III. "I'() znall blZ kITlI'.! 11Iywa,lni"; \\ nl'z!' 7 z 8, III. illlOllilllil "Życi P art) stYCZIW 111. Pozllallia" "i "\)10loniusza Basii1skipgo art kul .. .,KI'Ollil'l' w. Poz-ll,lnh"; \\' nl'Zl' i:J z , I\". anonima ,.BilaHs rol'Z!li'.! gosp()(Larki IlIil'jsld!'.i \\' Puznaniu i anonilIJa "Komitet ,'ozhurlowy l'oz.JlaJJia na I'(),z,drożu"; \\' IlI'ZC 71; z ;{ IV. ,ulOnilll3, .,ZalI;ipl'zellla Zal'ządll Jlil'.iski,'':.J w lIo\\ym rol,u h-wlżdo\\'ym" i .\. Ba.siiu,;!,il'/-W ..\V I'o\\'sllaniu \\ iI'I l;:opolskim pokg-ło liII ochotników"; \\' lII'ze i:; z li, 1\. allolli nlH "lTold \\"idkopobki prot:holll geuialnl'go IlIuzyka:' i Ull'JllilWI ,.lmpl'!'s.ie "Festynu Ludo\\ er:0"; \\' Brze 7!:J 7. i. 1\'. anonima. "H" gUlac.ia I'udlll uliczne!,"O \\' Poznaniu"; \\' nl'ze 80 z H, IV A, Basil'tsrkingo "Życiul'ysy wielkopolau w słowiailskie.i biografii"; \\ lU'ZC !,;I z 9. IV. anonima ,,:\"O\\'H książka "\. Fiedlera"; \\ 1I1',lp s;; z 11. IV. (gl) "Tam, gdzil' luÓln.ie nęd'za" (og:r. ilzinl,kowe przy llukowskiej); \\' nrze !';() z 15. IV. A, P. B. "l'ozlHu'tski samol'ząd wojewódzki" i anonilll<t ,,\\ 8'prawie przplzialu (ella. Poznania) kl'ellytów budowlanych"; w m'z,' b6 z 15. IV, anonima "Pożyteczna inic,j:ttyw:1. Wydzialu Miejskiego Opieki Społecznej"; w nrze 88 z 17. IV. anonima "PoznalI walczy o dalsze kredyty na rozbudowę"; w nrze 89 z 18. IV. anonima "P.

K. E. dhn o kultu!'!; ŚJ'Odl)',dska )ll'acy" i HUOJliJlta "Li('pu handlo\\'\' IJI'zl'jd,\ ilU \\ IUSIIO;;I' IlIiasta": \\' IIJ'),;\' 90 z ;!O. LV, :\, 1', B. "I'allli(,illik kupca poznalls,kil'o"; w UI'7.1' !H aJlollima ,,,fa.l, lIę,l.zil' w':.d11' la t I'la(' \\'OhlOśl'i,!": \\ UI'ZI' 9,Z z :!, IV, Zoila "l'ozlIall Bf'l'lin- -Tt'!-Avh'" i alh;,nillla ..,II"..zI'ZI' o og-rótlkHl'h d'yialkowy('h pl'Z' ul. Bukowskil',i"; w III'ZI' 101 z 2, V, Ba,sillskieo Ap, "Jak pl'Ofpsol' I)OYJluil,ski tl'lHlyi! sir: \\'ynalazkH,rlli woil'lIl1'JlIi (o ]J1'Of. TOIIlH""ZI1 SZUllISkiIII)"; w IlI'Zl' 1O z la, V. Basillskit,!,w .\p, "Z d'zil'.i 0\\ dzil'lIJ\>ikarstwH )lOZIIHII,",J,ii!-"O (O Fl'allei szk U J)ohl'n\\'() Iskil1\ 1H:!'I: IKB(i)"; \\' III'Zt' 11 'I. 19. V.

allollilll:t ,,1'1'7.\'1'0,;1\' Jli '1IIeJ:'zIlY \\' l'oZ!IaI't,skillL"; \\' nl'Zl' 1 Hi z :1. V. Ba"'il'I-<,kil'g-o Ap, ,II ist,JI'ia Polski \\' ż}'('iOlTS;!('h" 11.}'I"iOl'y<;,\' wybitn'rh \\'iI'lkopolall) i allOlIima ,.HoYlllo\\'a z prof, stHII.i<;la\\'\'!Il ,/a.gllliJll-lll, t\\'Óll'ą IHJlIJllika "PożegJlH nip 'hu'ii"; \\' IIl'ze 121 z :;0. V. TIas'illskil\go Ap. ,,\\'jBIkopoiska. \\ lisotu('h S. (;oszczyilski ego i B:I-;,illSldl'.go .\p. ..Hola I'z('miosla \V \\'il'lIwpo!:.;c!"'.

"I' o s !' n l' I' T al!: e II I a t t" ''''likował HI, i. \\- 111'7.1' li;; z 15. III. ;)(). TIl'allll [fans: .,Przyhyszewski un,j spil'" LauiIsIN!te"; \V lirze 7S z 2. IV. ;{G. Dl' Lat!ć'I'uHIIl ;\,: ,.Zur rll'ut,.:cl1('1l Far II iI i('nfol' schullig' iu Poleli"; \\' 11I'ze 91 z (lilia 19, IV, ;{G. Biuk llerll1;I.un: ..BamlH'I'g'\,i' Si ('(II el' in Pospn"; \V nrze 95 z (lilia 1. IV, :!G. Klat! Gcorg': "Ein deutsehel' I.ehrer in P08en \'01' iG J ah1'en"; \V nrze 123 z 28, V. 36. Lenal'towitz 1.1'0:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry