I\HO:'\IJU \\'"\Ż:'\JE./ZYCH WYD:\RZENllirzych llliPjsl{ieh. - li, V. przyjazd \\)"cierzki mlodzieżr ImlgarskiPj \\THZ z nHUl'zyrielstwem w ogólnej liczhie !HO osob. - li do n maja Ohchód stulf'cia :\Jiemicrkiego 1'0"'al'z'sh\ a PrzT{}tllli('zego \\' ['ozllalliu, (I, \. PJ'zyjazd ministm kOl1uUlil{R('ji płk. Ulricha.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

n. \'. PO-Ś" i<.'l'ellie lIowPgo gnuH']lU P. K O, prz' pla,ru \\'olności ni' 3, .\'ktlllJOświęrNlia dokonał w zastępstwip k". Prymasa.T E. l{s. hiskup D'lllek w ohel'lIośei wi!'PIJł'emiera I{wiaUi:m\":-'kiego i sfer gopodm'rzTh.

] l. V. Odsloui<.'rie pOl1ln ika \\' parku lVIal'l' i nkowskipgo "Pożegnani!' 1\1.1J'ii", dluta l'rpf. J,ag'lllilla, 20. y, Olh),J:'llli poż,ar zbiorników spirytusu finl1' ".\kwa,\'il" - jl'cll'1I Z największ'l'h w Poznaniu" l'iąg'u kilklldzie:;ięriu lal. - ,20. V, \Vsta" a w galprii obrazÓw [ielż'ilskil'h, kolekl'ja gl'a,fiki wioskiej, ohejlllująea praee gmfirzlle al't.:tÓw wlosldeh od pOl'zątku XVI do kal1ea XVII wieku. - 22. V. \V'st.awa )lr,3I' prof. SłupskiegD w salal'h Tow. PJ'Z\j.al'iół Sztuk Pi<.'kll'I'lI. - 26. \Vyrieezka Polaków z .\lUf'J',\'ki w li('z.hip 2;) osóh ]Jod kierownietwPIl1 dT. Lf'OlJa Ciel'iu(')w. - 2R V, Olll'adował zjazd zarządu l1lię(lz"lHlł'odo\\ego Billl'il Radiofoliii T\atolicldej, któl'e ma swoją siedzibę w Amsterdamie. - 30. V. Poświęl'enip nowo ZalOŻ011Pgo nllf'lItm'Zft ua Sn).al'ZU,

Z:\L\RLL \V dniu :27. II. 7111111'ł w Poznaniu Ś, p. )llllkO\\"łlik BI'oni"law Silwl'f<ki, - \\. llniu 27. II. zmarł w Poznaniu ś. p. Henryk Arl\, pJ'zpm'slowip(' i h. J'adu\' 111, Pozllania. - \V (1lJiu 1. III. J:H1:U'! w Pozllallin Ś. p. ks. L1llhyik Nieclhal, zasłużoJl' bojownik Co szkołę p:Jls'{ą 1,a rząllów {Jruskieh i h, wil;'zieil "taB'), - W dniu 13. III. z1JIaJ'I ś ,p. AntolIi ,Jahłoil!"ki, przem'słowie(' i Jl'u\\sł.anie(' \\'iel kopul s]{j. - \V dniu 24. III. zmarł \\' Poznaniu fI]'of.);'pminarium DUl'ho\\ npgo, l{s. StaJlisla\\ Lisol1. - \V dniu :1, [V, zmm ł \\' Poznanill prof. P. P. I{azimiel'z \Yójeik. uezony grll'log. - \V dniu lR y, zmarł w P07llaniu Ś. p. 'Vincent' .J3nidd, dlugoletll1 in",pektar Ogrodów ;\[iejskil'h. - \V dniu 22. V, zHlaJ'la Mm ia Paru"zP\\"kH - poptka, litpl'atka, rtziałarz,ka kultm'alna i filantropka

B i b I i o t e k a 1\ l' o n i I, i III i a, s t a P o z n a n i a, III', 7. P,)ZIHt11 1937, na kI. Zarządu 111. Poznania.

zawit'I'a lIa , stl'onach :\Ial'ia.n<l 1.J. l\lild "Studia Ilad patrycjatem poznaii.slkilll w wieka.ch I'l'd, nich", Autol' w pra.cy swej. za, kl'ojone,j na \\ iQkszą skalę, OIJi, !"',u.ic nasalHIJl zÓd dzie,ic i g-enl' , alogię (j IJajz]H1koIHit:-'.7.'ch 1'0, dów poznurlskil'h, k!ól'o w \\ i'L ku XIV i X\', po doj-ś6u du IUU, ,il!tku, whi!'ł'uły dla sil'hi!' 1\'>;'1:1'1kil' przywilr,ic i H,onol:o>le ha.n, dlowe, PI"7.ez W7.ajl'lHnl' koHga, c,il' tworzyły OUI' 1'lHlzaj klik i, ktńł'l'.i \\"pł'\n)fll I;odll',gal' \\ Zuar7.IIYIIl stoplłiu IIU\\'('\ 1:)J'aw' IIIil'jskie. Dzi'H ł'o(I' t l' c7.ęściowo wygillęł', I'Z<,'"'C1O\\,0 IH'7. p s7.ły w sfel'Y '7.lucIlty '7 il'lIliaJl:'ikiej, Praca p. :\Hki to ha.l'lfI7.o ce'ulłY pl'z'czynek do malo zhadanej dotą,d hi/'.tor'ii\ średłliowi[',Z'lłf';!.'O micSZCZaJlst\Hl poznaJLskicgn. B. \Y.

CZ'\SOPIS\IA ,.\\' i c i \V i c I k o P o I s k i c" 0310sił- \\ mzc I (6:3) Stanisła.wa Hel, !'ztyJi.'!ldego "Bawarsłde tU3CU' łum P l'7.ybv,,'ze\\,<;Io ego", Jan'! PiechockiefW "Ex I'L' cielm,wcj povieści regionalnej", Stanislawa Czcrnik:l .,Zaduma nad Hf'lsJ'jtyil!-;kim", Mariana Turwida "Arkady Fiedler -- i jego nowa. książ1<: a' i AIfI'. Ko\\'alkows,kiego ..Poe

7.ja żal'li\nl '; w 11I'ze 2-3 (!ii- (;:1) TadpusZł, Pietryko\VsI<:iego .,0hmzek z po\\,stania 1848 1':', st. HelsztYJ1Skiego "Hodzie p Przyby!',zewki!'go", LeonaJ'da Turlwwski ego ..Kn!'\prowiez" (wiersz), tPg'GŻ [mlora ,,\V obronie sztuki ludowC',j" i A'łfl'(',lIa Kowalko\\' f'.kiego "l\rollika, pozuail5ka", ,.1' i a s t," llodatek niedzieluy "Dziennika Ku,iawlSkiPj,w" zamipścil w 1HZ!' 1;) z 11 kwil'tnia b. I'. :\1. Dcreż'lis:kiep;o ..Przyjaciele i I\łpllz' J\a(prp'wi('za w szerp,wcIl soIwlil'h"; w m'z!, I: z 28. lU. .1. lJ7.iorha ..Czcimy .Józefa ClJOci><zł'\\"skil'gO"; \\' 111'7.1' 17 z 25, 1\'.

L. ,V. "S t. Przybyszewski na tlcS\\ ojp,i kOI'es,ponr!pneji"' i .\, 1\10, sa "Teatr Jezuicki w Ponł'luiu na przpłolllie XVI i XVII W.; \V łll'ze :'2 z 30. V. ;\1. Dpreżyil'.ld(';!.'o ,$ materiały do lat szkołnych ,Jana Kasprowicza".

..1> r z e g I ą II (I' a [ i (' Z n y" III' tli z 1J, V, niłlr!'!!,o Iajkmn;;I\i{''o ,,\Yje,lkopolska \'v ',o'ufił<:Beh \\'01', szt'nowiczn"; w urze !) z 5. V. L Por,wjcza "XVI J\liQdzynarodowp Targi Poznańskie". ..M e d y c y n a p I' U k t Y c' Z II u" - Zf>S,zyt 3 za rok 1!ł:37 dr K. Bl'ossa ..Hecepta lekarska d'I' K. :\I:u'cinkowlskieg:o"; w lirze ;) tr-.goż autnI'a "Nipz.nany Ii!'t dl' Ludwika Gąsiol'owskil'go z więzi pnia \\ 1848 r...,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry