ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

W II\lIlIel'Ze 7-,\"l1l jpst Plltllzjm:t I'ZIl' SOllf't dCfh'kowanr "Ali Madall)(, Lt'llól'liowlw") piÓI'a dl' Grattpnauera i llwa iJllle wip)"':.;ze. sk il'l'{;\\ a Ile do skJ'n'-plul :\[a7.as'<1. Cil'k.awa jest J'HZpl'H\\'ka Lauhe'go 10) lIa temat I't,\'lIi'I;.logii sło\\a "li i c III i e l ", II:-\h'j Sdll,ttk"C'g() ,.CuJ'iosa die st,:dt '1'11'01'11 hetl'e,ff(,lId", t!J'llZ lti,t{))'il1 lIIi"I,1H J{rakmnJ, piól'a }lI',ufp",o'J'a 1lI1i\\, kl'ako\\ kipg-IJ fil' \Vllhf'11l1a :\hil1nicha ") DO' 111' :i a także do nJ' !j liolą('zmł\' jest dollatpk lIIuzn zuy. PiCJ'Wsz znwiera "I\osarkenliedel'" - ;! pic'ślli IIlIt,\ i td,t - drugi "Jagprlied" Ftil'stpl'a IIa f01'tcpian i g i tH!'I,', Do m'u 7 i 14 dodalle hył}" ..euc PaJ'iel' :\fodell", Nil' }HhIO'hIlH sZI'ZegMowD o1l1lJ.\\'ić lIa tyn, micj";I'U tl'eśl'i I { {eh ił zP':.;z tów, IdÓI'(> lltalll' przf'd ()obą. Do,.lajelllY wit: I ' t'lko \\" koiH'lI, że - jak !-'twipl'dziliślll' ..Dzienui.ka Pozllailskieg-o" liiI" p1JoSHltlflj], filii \VaJ'szHwa, Hlli 1{J'aków. ani Lwów -- nie mają go i III"Z(> p,ozlI,:tilskip księg.o;rhiOJT 12). Jest to \\ iQI' pnl\\ dziwip ,.hiał kruk", l{t())'ew vl'łl!'oilila {)lI zaguhy skJ'ztlla (Hoi1 nip.

ZWOI 11(:>\\ allcf!'o rhiC'I'Hl'za i kOlhl'l'watora, CD do .,Poseller Zeit"ehl'ift" to pi"'lIlo to - l' H ł '. I' o C Z II i k 1823 - posiada jC'(!\liiI' To\\'. I'rZ\ jal'iół .'\Taul, w P,')z.n.alliu. Figllrujf' \\'pl'H\\'dzie ..I'o-"ellpl' Zeitsehrift" w katalogu 13) poz,nańskiej hihliote-ki J'adziel'ki.'j z 1', U\3 pod łlrem 2fi81 - obecnie jf'dnak lIiema tam alli ,,''(,awllil'twa tegO' ani odllośllej kartki - ..fehit", :\Iiejs(i)\\(' lIiC'IIIipl'kip Tow.arzytwo Histol'\'czne talÓe go nie po."iadaflÓża El'zppki.

0) Sł lilia aktoł'ln 7. tJ'lIJI' Hogusla\\"skil',!!o, In) ..("1111'1' dl'lI :\all1l'lI, \\TlcłH'l1 dif' slavisdll'lI VbJkl'I' dpll Df'ut.

S('\\I'II. hl'ił('IH'II", 1.:\I.1.hl', ") ,,r h 1'" clil' (,f''<';{ hiehtl' cll'l' :t:ldt KJ'akau" VOII dl'. \\'illlI'hll l\lill III il'h. ol'dl'lIt)iehnl l'J'ofps,<ol' HII 1[1'1' KI'Hk'IUI'I' Cllivl'J'sitiit, \ritglil'd 111'1' l\ł'akauc'I' Btl ł'H1'i'cł1f'n (;r('lls{']1aft. I') FZI'I1).JlIHI'Z oJli!';any }WZP7. dr /\, ,,'o,itkO\\:-oI.:il'g{) ,i,'1 llf'po, ? 1l'111.

':ii Bi.iehl'l' \'''I'?l'iehlHiiS (1"1' Raths-HiłJ'liotl'k 7.11 POSI'1I - Fosl'l1 -. J[ofhuc'hrll'uekl'I'l'i \\" J)l'ckp1' & Co. (Erni'ł Itostr,l) l Rk:{, s,tJ'. 18,

\V p)lo\\'i(' marca g'ośeil w Pozlla,niu tPO!! NucI. :unIJa.sadoJ' FnulI'ji, podejmowan' przez miato \\ Ratuzll, - \V I'iu lIJan'a To\\'.arzytwo :\JiłO>śnikÓw 111. Poznania ZUI'{ranii 0\\ aln kurs dla przewodników po l'ozmUliu. \" dlHl'a.kterze Iuchaczy hrało llllział \V kursie przesz In AO oÓIJ, \V dniu HJ llIHrea \Vi<.'cil Pmnai-ł UI'O('Z'I'IP dziel1 imipnin ś. p.

Illal'załk,[ Pił"'UlIkiego. \V lIahożpillWip za du';z<.' 1a1'/.ałka W dniu t'1II bJ'Rł lHlział pl'z\'hrł' 110 Poznania l'lłnlUl1ki minister oświaty. dr KOII"'talltrn .\n'pl(";I'u, t'ta'H,t z dnia 29. HL nadano \V'ŻSZf'j Szkole lI:uliłl:n\"('j \\ Poznaniu prawa alulllemickif' nad-ajtJI' jej oficjal,!:} naZ\\ c: ...\ kadf'111 i i Handlowej", \\ dni n fi. [V, ohellodził 25-II'I'iC' swej działalnośei gop()oli,aI'I'zej pl pZPS Izh PI'ZCIII slo.wa Haiidiowej, Stpfan I(,alamajslki. - PI'Z' 1>I'<1I'a('1I ziemn'eh IW 'I'anie' P.oznania i J lI];[})IiH Ila traIiono na ('IIIf'nt.aJ'z'sko przptllli:tOl''I'Ztll'. \\' IlIlill l:! kwif'tllia z lIIirjat'w' \\(Jjf'\\"{)(I' pozlla(lkiqw uhnlJ'z'ła sic: \\' Poznaniu \\'ojf'wódzl<a Buda KlIlluJ'alna.

\\' dniu 1;1. IV, odh,,", illsppkej(' w Poznaniu l'J'f'lIlicl' Sklad1;:0\\ ,.;ki.

2. V. u),ocz'ste otwRI'I'ie XVI TaJ'gów I'oznailskkh. Na UJ'OI'zystaM pl'Zrb'ł jako reprezentant rzdu minister przemysłu i handlu Homali w oto('zeniu wyższyeh ul'z<.'dników ministeJ'stwa i \\'ieemini<.;trów Solwłm\'skiego i Rospgo, dyr, Int'tutu nadania I{oniun:ktur pro!. dra Lipill"kT;;go, dyr.

Jn:.t tutu Fks'p'(J'J'tO\\ ego :\laJ'ianH TUJ'skiego, m\l'z. dy", PolskiC'g'o Inst\'!utu Hazrachunlwweg'{) Sil'lwlI.eichf'na, wil'I'HlinistJ'a sJul1'hu .\lol'awsldego, drl'. dE\pal'ta,mentu :\I.S.Z. DI'liJlIl1Wra i illllTh, Z Berlina IH'zyjel'lwł amhasador Lipski, l))'z'hyli też prezesi JJoh,kieh i l1iemiecldl'h [z:h Przf'1II,\'słrm o-Halldlo'\''{'h oraz wielu il1l1Th \\y,llitl1'1'I1 pj.zpilsta\\'ieif'li sfC'1' gopodar('z"('h, - 2. V, oilhyt sit: zjazd miel'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry