ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

!ilU w ,.Zpitsehl'ift" dpI' lIitorisehell Gf':-:ellsehaft hir die P/'ovinz PO,('II" '), PJ'z,q){)-JłI1I ijm,\' lIa:-:amprzód oso.JJE;' redaktora.

JlIliuz :\laX'Jlliliall SdlOttI, modzil o..;i' w KUlII}) w po\\ ieeif' {)'(Jolskilll w /'. 179;), lo_ztaJcił si(,"' lIajpipl'w \V BI'zegu, 11astli'pniC' WP \Vrocła\yill. Niepo-sp,olicie uzdolniony zo>stal wysłany przez rząd \V podróż naukową do Austrii, gdzie po archiwach i bibliotekach hada' p'rz("ważnip pomnik; dawnej historii i lite.. )',atUl')' niemieckiej. l\lianowRlI)' \V r. 1822 profes01'pm nieniecl,iego jQzyka i litf'l'atllrv \V PnZ,lIaniu 3), stara! o..;ię ożywić tu i)'cie umysłowe, miew.ają,c co ohotę w'kład)r pu:hJiczne, Już wszakże \\' 1'. 1824 opuśl'il POZnalI. Pł'zeh'wal pÓźlliej w Pa.l''żll, VI{]IIJaeh ium i w Bonn. gdzif' ZllIaI'! 9 kwif'tllia IH4', r, Schott]<y ogłosił kiJl{a ,prac z zakJ"p<;u historii niemiel'kiej (patrz tytułr w m'tykule \Varsehallera), Pcrhyt jego w Poznaniu 7.aznal'z'ł sil: zal,użpniplll pisnul. Pi I'n\'ot IIi f' ZH'l11 ierza I ScJlottky w'da\HH' IlIif''''iI,'CZllil{ p. t. "VOI'zpit u1ll1 (pgellw,a1't ") - pili JH'I'iodi"'I'IIC's \\"el'k Hil' (;pscllirhtf', Litel'atul'. [(UII<;t llnd Di{'htu lIg". ZaJH)wirdzial go \\' jJl'(ls'pekeip, dołą.l'Z{)II.1I do Gazet\' W. I('dl,'><t\\ a l'oZ1larlsl<iego z d. 12. października 1822 I', PulJlil.:aeja ta lIliaI:. dQż Ć do w't\\orzellia \\'ięl{:-,zej l:;tezłl'(J'sei mil,'dZ\ Pólnc.;clI,\"Ini a l'oludlliH\\ liii Nif'IIH'ami, :t taIÓ;f' -o'lIIHWj'H' r(,I'z' ]Jal',kip - jHHla\\ a(' \\ iad{Jlllośl'i () żyeiu art'sty('zll'1łl i literackim, o pol: l{i( II zah'll{,a('1I histOl''el1lTh Itp., "UlII dun-h t;'cue Bel iel>tC' lllanrhC' VO-l'lll'teile verrtralLgell Zll hp]f('II", "o,;póipra('{)wllikami Schottky'egu h)-li 111, i. prof. Kassjusz, IH'()of. BnllH'o\' i('II, dl' :\hiłll;il'h z J{rakowa, poeta Hoffmallll VOII Fallprsleben, Pierwszy zeszył-ukazal sil;' 15 stycznia lR?2 l'. li '\[lll1},a - później Jl'SZI'ZP dwa f).atęplle, które razem mialy tworzyć' pierwszy tom, Od czerwca prze!'zlo wydawni(,two w rQl'e Rarola Antoniego Simon.a i zmienilo t-tl1ł na ..Pose-1lf'r Zpitsehl'ift" 5) - sta.jąc się

') p. \VaI'8l'ha,uf'1" "Eine \'p('.,('ł-łoJJPTIP I'c'!''''Ill'1" Z f'it,<: chrif t" - I'('('znik l!JO, o;tr. 423, ,I) fi. "-ojtkowshi dl' A., ..Sa.Jllu!'1 1\01 U lI'u",,", I\ł'onika mia.sh !'ozI1i1oł1ia", 1". 19!:>, HI' 6, '') p. Est I'f"i('h!'ł', t. I, stl'. 2m).

0) o tylU piśmie w'>pcmina El;t1'eichel' \\ t \', I;t1'. :!;! lecz podaje mylną d;t1c;: 1813.

z kilkual'lHl-;zowego mip':,:ięcznilm tygoduikiem o ohjt()sl'i aJ'kusza, które,!.!'O polowI,' stanDwił w",pml1uiany "Ihipuuil, POZ1IClil' ski". Niemiecka ('ZęŚI wyehodzila fIo d.. ;W I ist'ulpHla, p'G- I'Z'-łIl Schottk) J'1()Iż'ł l'edakej<.'. zrażoHY obniżeniem poziomu pisma, nowy w)'dawca b{)wiem dbał gł6wnie o rozl''wkow' I'hal'ul<tf"" żamic!':Z('zH ll'1'ł1 al't' knl(nL Po Schottk)'m objęł reclakcję ofkpl' A. v. SdHldeu, lIIi/. n id redagował je Siman "':lm. Ph:mo "'trar'iło ",krótc',' ctawlw S\\., znaczenie. Jak pisze \Yal'Challf'r, \\TI-łO jeszl'ze 13 zeszytÓw nieIlliprldr'h iu quarto. - O tych nil' zllolaliHIll\' si<.' nil' bliż;4zeg't)o dowipdzipć. Z ('zasów re(lakeji ::-;l'hottky'ego za to JI'!lsiada,llI 1,{ ZI'SZytów. OIJPjl1lują, OIW mip,dące cŻf'rwicc, lipiec i siprpiPll lR:!3 r, Znaj d uj elll \. tu dwa dłuższe opowiadania, Teil'hf'rta ..nie Ii-al'tengese]]f;l'haft" i "Ein Reiseabenthf'uf'I' und spillc Folgen" Huctolfa Felctheima, Proza pneplatana jf'..,t \\ ii'I",.:zam i {;n ginalnnli i tłlllllal'ZOU\ 111 i ol'az I'YJll(;\\,:lU\"Illi szaradami i zagadkałni Gló\vn' interes bUllzą w na" oczywiścip al'ty-kllły, odnoszące SI<.' do rzeez' po'lskich i śl'iślc' poznailskir'h, Je"'t tu więc I'Zf'n na, czelnego reda,ktora () popiersiu, przf'dstawiającym Bolpslawa Śmialego 6) i w'kollan'm jak pisze SI'h()ttk - przez tl",!.Wż 1\ł'{Ita w słoniowC'j kośl'i, w 1'J'.asil' jPgo pOhytH \\' ldasztm'zl' Osjaku, PrzerlwwanH ,iest ta Jlallliątlm \\' zhioraeh palla SteigPI'C\, wl:lHeiriela star()'ż'tllego zamku f'hf'lIstf'ill w .\ustrii. [liII)' al't)"ku/ traktuje Co zah'tkal'łl poJskieh, zlIajtlująe)"lh si<.' \\' Wiedniu 7). \V uwagaeh o Ilol'OI'ZII'lll zjeidzie lIa ŚW. Jalla (tzw, kontra.kly świętoj.ailskie), ci!gllący('h si<.' }))'Zf'Z I'ztpl'Y zPszn' R), jest dużo eiel,awy('h szn;C'gMów () ż)"eil1 III11Z rZIlYll\ PozlI:lllia, z\\'/a";'T7;\ dużo tam uwielbiplli.a dla. Lipiru,kiego, l\lazas'a i SzymalH)wskiej, (o których i piSlllO polskie wspomilla po-l,rótIP). \V tra.I\I'iC' tyell uwag dowiarll1jf'lllY il.' równi('ż o ntwaJ'l'iu Cz,tf'llIi Pozllał-Iskif'j (dnia i4 I'zel'wra).

6) "Elff'nhf',inarll(,lt Bolesław Ił, 1\:I)nig-es von Pol(,I1'.

7) "Ober einige }l'olnische AltPI.thunle)' tlPH .\11111>1':1''''1' ł\:ahilli'ts ZlI \\'lPn", sygl1nW;HlY y. (f:dwttky), 8) "Einige Bf'Tnerlomg'l'll liher dip dipsjahl'ig-I' .Jo!lannisVersuJ'''.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry