ZAPISKIo. P l' Z Y I' Z ' 11 f' k II (} d z i (' j ó w p o Z n a il s k i (' g o (' z a s {)- p i ś m i (' 11 n i [' t w a Z okazji siedmdzie<.;ięl'iopięciolpeiH ,.Dziennika Poznai1skie!W" PI'z'poll1ł;ial dl' .\l1dJ'zej \Yojtko\\'",ld (patrz. Dziell11ik Pornail"ki" z (I. 1 styezl1ia lP33 I'.) \\' al'tdol1p ..Poflrz('dl1iey Dl.icł1lJika Poznmlskif'gn" pi "'J1lO. które pDll idC'ntn'zJI\"1l1 t.tulel11 w'(hodzilo \\' POrlJHllill ,\' 1', IR23. StwiPl'llrHjąl', 7.P {l' o,n'J1l \\,'dawnieh\'i n nk w"'JJOolllina ani Estr('jl'her, ani Stal1iskl\\ Kar"'O ,"':ki, <lI' .\, \\"oj1!wwski zazlJacza r'o nat';<Jluje: ..Do nipdawna niC' h'lo tpż a'I i jf"(lncgo egzPł!llplarzH tt'W' pisma w J){),l!"kil'll hihliotf'kal'll puhliezlI\"l'h, Nip 1JIó,,'ią {)o niem i.adnf' \\SPoJlutipllia ani ZHlIiski z o\\'\"l'h l'zasó\\'. Znalflzlo ..:ie:' ono 1lopie1'o JH'zf'd kHku 1JIip-:i.tl'aHłi wśrÓd l,siążf'k, z(lppono\\'allTh w Bihlif,teee H1!'zyilskit-h przez hl'. Zn!il1unta. Skń1'zf'\\skipm z CZPJ'llif'jf'\\a"... i (lalej ..z uwagi zamieszezonej pod t.tl1łf'1JI (do n.I,tykl1łu h'la 11.i(hm8 I'ndohiznH l-ej st1'. 2-g-o 11111J1f'ru) dowiadujem' się, Żf' pi'''1łlo to ukaz',nlI0 :-:i<.' takżf' \\' jl;'z'ku nif'mieddm i to ('O t'dzipil - \\' sohatl,' - ,'o sldadzip litograficzllYlll K. .\, Simona w Poznaniu. Co miesiąe miano Jodawać r'ein', "z których jf'dlla muz'k<.' a d1'uga ill nI' dzipla sztuki ohejmować h(',17ie, a ('zaselll 111od'''. DO' n1'lI z d. 1 rzerwea dołąl'zol1' h'1 dodatek 111nz"kHln', Idól'Y jednakże nie do{'ho\\'.al sil;' w j(,II'nTm jak dot'I'hezHs C'gzo'mplal'zll Dziellnika. Druga. rYf inn. niewiadouH'j trpśl'i h'Ja (lo{la'lla do nru 4. \Y ogólf' dOl'howalo sil;) ;) Ił1'ÓW Dziennika - {)'statni z d. 28 rzenn-a 1H23 l', ?\Jato1Jliast w'dat;iC' nif'lł1ipl'kie pl'zC'JpHlIo bpz śladu", --.: Z ('f'lInego a1't'kllłl1 dl' .\. \Yojtkowskiego pl'zytHl'z'liśnlY powyżsn' lIst<.'p, z.awif'I'a on howipl1I 1JIO.Jllf'nt', które p1'aglliemy i możell1 hądź uzupf'łnić hądź sprostować, Słuszllpn jC'st, eo pisze dl' A. \Vojtkowski, Żl' \\ hihlintf'kaeh }1uhl iczllyeh Il jellHt ..Dzie1l11 ika PozlHul:-:kiego" z 1'. 1 i3, f'2:;':f'11Iplarz wszakże zdep-llllu\\ any w Bihliotece Hal'zyilskil'h 1Iie jest jed'lIp1l. \Y księgorhio-n.e miallOwieie pl'ywatll'lII, }1()i'w..tdIY1l, po Ś, p. dl' Boleslawie EJ'zepłdm, znajdujP si<.' ;) 11U1l l eJ'Ó\V ..D/.if'lI1łika Pozlla11skiego" \\TaZ z dOllat.lde,m 1IłUZ kalll'JI]. lIależą(,'lII da nru 1. Dodatek tC'n zawiel'a Hondo OJlf'IT Boieldieu ..Czel'\\'olł'

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

Kapelu:-:ik" ZP :-;!mnl1ni w jQz ku polskilII i nielllieC'l<il1l oraz nut,\' i tf'kst niellliel'kiej pio:-;el1ki Katora "Friihlillgslipll". Hycinv z nru 1- nip posjallalll', Przed:-:tawiała ona lultpdn: }loznaJlskQ., Ow(' ;) lirów tałH)'wi}. 7arazelll eał-ość w)'lla\\'nidwa, ktÓre dla braku ahonentów po lllieiąl'U istnipnia ukazn\'a(: :-ię IJl'ze",tało. Rellal<eja zawiadomiła () trm &.-;ohną kał tk.t - zal'1lO\\'aIlQ, \Y 7hioraeh dr B. Erzppl<ipgo - IIH"'tc;>pującej treśl'i, poda II ej w języl<u p-IJ.Jskilll i lIiellliel'k!m. "Uwiadomieni? Z po-wO'du nader ,:zl'zl1płej !iezJJ" P),e1llll11prato)'ów Ha "Dziennik Po-zncuł:-ld" 1) \\" języl,u )olskilll, wychCllzenie tegoż zo>,taip na l'zas nil'iaki IJl'Zel'\nlll'IlI, a to h' p,uprzp'l1nio przez zehr,Bn!e wi<.'('e I'Z taiąl'ich, \\''dat"k zal'ez)J!pez\'ć; ieżpli kOl,t'lIual'ia I'zel'zonego D/iellI'ilm nrrtąpiĆ' h<.'dzir llIogla, tell zaległp nUlilera dmlaj,!wwo W,\"danp zo;ta1lą, a \\ I'rzel'iwn"llI razie prenumerata po odl'iIlJlIieniu na]pżnośei z,a :1 Ex('mplaJ'Z ,'psI', lntprp:-:pnto'lll PO\\TÓl'OIl:,ł, hędzie". "Kontynuacia" lIie",tpt)' .lip nastąpiła.

Pouif'waż (h' A. \Y>ctl{{)w'ld we ","'pcI1In i anym Hrt']<l1]e w,n;zezegó]lIia. tl'(,ść ,,'ą':-:tl{i('}L pi<.'l'iu IIUnlf'rÓW "Dzipnllil,a", nie IJędziel1l si0 tu nad n1llli r07.w()(lzić, UZU}JPłllilll' lIatollliast \\'iadnlllP>ść () W:lJóltow,aJ'z'SZl1 "Dzipllllika", ()"''1Il wnlaniu jlipmipl'kim, które - jak sie \\'yl<HŻP - II i p "pl'zepadlo hez IHdu". \Vspóltowarz)'z ÓW nosił O tuł: "PosPIlei' Zpitsl'lu'ift hi!' Literatlll', C'f's('ltidJte ullll KUn<;t", heJ'au"'g'c-gphel1 "OH Jl1lius Max ('hottk', PI'off'ssor dpr llputwhpn Spraehe unll Literatur am I{t)nigl. G I1ll1>asiul1I zu PO:-:(' n , \litg}ip(l(' lILPhl'Pl' gl'łf'hl'tf'il (,,_ sell:-:ehaftf'11. Posen, im V(,J'lag h('i C. \. SilllOlI uwl gl'dnlf'kt hf'i \V. Derkpr eX C01llp, HWt Ohj('tl'ś{o -ohu wnlalJ hyła równa. Każd£' (J,}wjmo\\'ało pół al'ku,.;za. dorlatf'k 111\17) kahł' dołQTZOJI' rlo 111' l-go pI'Zf'Zllal'Zoll' h'ł dla o.Jm. Tl'P:-'Ć' znś l<aż!lp miałl) zup('!nie olln:ilną i mogło hyć aho1lo\\ ane oddzielnip, O hi:-:tol'ii 1Ii('miee'kiego pół:u'kusza wieBl' wiQ'('Pj, niż o "nZieIlJlil<ll" flzi('ki aJ't'kułowi \Vm''''ehauprH, zmnip:-:znmwl) '" tpJ,śril' lIipllJikilll, za.Jllil',",zezo))ym )):1 O!1WI'Ot!II,j I'lI'o/li,' kartki, llRZwany jest "nzipJlnik POZJlal'il'1\i" .,£1;1" JJOllJi'-'chl' RIRtt I1pl' POl'P!1f'l' Zeitl'rhrift",

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry