Z\.PISKIudzielenia arl'hitC'ktowi (Iymi:-ji ze tallowi,;ka IHu!0\\"1liezf>/lo3). Powodem zaś l1iC'dopillHJ\\'ania samej hudo\\'', jak s:;l(!zi reenzent, h'lo uwięzienie hudowniezqw ]))'ZC'Z (JIpat,a l<;>l1z1{icg'o, któr, mialo mieć miC'jsl'e \\' 1/);)2 r.'). Zarzut d()ot. sp,rzenie\\ ierzenia. pif'lIiędzy, pI'7eZlla('7.011"('h na 1'{Jo]I('t OI'.aZ '1icdhal:-t\\'o prz\' hudo\"ie )lHwiC'17<IIl\"t'h lll"ae, ,ta,,'jan(' TOllla:-ozo\\'j POllrino, JII-ng'1;t h'(; istntni(' \\'iarogollnc r>lłnaŚII ie hud{J\\'" ku('iolil .1 eZl1 itÓw \\' Pnznall i u, gdyż podohne a:-.kaJ'żl'uic spot'ka go tal,że z innej stl'o-II', TOIJl.RSZowi 1'00nrino ') )10 z\\'o]lIiC'niu go IU'ZC'Z .1c>zuitÓ\\ z ki('I'O\\ lIi('t\\ il }I1'al' (I'. Hi;)3) 'l:o,;tala pO\\"iC'rzolla inua budowa, a III ia 110\\ iei' ko:kiola Cytel's6w \\ LQllziC', L('ez i z tego kUlllml,tu niC' ',\ wic!zał się p{)lll'ino \\' zupelnosl'i, hudo\\'y kośeiola niC' d(Jko1"ll'z'1 a p.o\\ ipl'/.a:l SUllH,' I:J t':-,iQ('- zł. pol. :-ohie przr\\'laszl'zyl.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

\Y akta('h r.aclziprl<łeh pozna1"lsldrh 6) znajdujl' ,.:i<.' 'Hipis listu, jaki h" ctl"z'ma' od króla Jalla I\.HzilllierZH (I'pat lęllzki, Jan Za.pols,l{j 7). Z piSlllC'lIl t'lII, \\'sta\\'ioll 111 \\' \V.at',;za\\'ip <lnia 20 WJ'zc,ni.a W54 r., ]lJ"Zyhnnl do Poznallia 2; listopada

3) S t. r li l' S h i: i' l' Z Y c z y II l' k (I () \" z i ('1.1 o \\" II li II fi \\' Y "ocioJa J.!'Jjrzuickil'gc w Pozl'alliu, I\!'onik:, )łIJ:lsta l'oZll'llIia, I'. "II, 'tl', ni, (" ')0. HI. Hr.!9). ') ::-t. T li I' S li: i: op. cH., f'tl'. 1:11.

') Tpllże TOI1H,f'Z l'ollcillO pl'z'ill1lJ,i!' lIa \!pcz,\tl,1I l', 1h;) l)'I'a\\''1 miejskip \\' Pozna,niu, V:u'i3 POSIL, 1\1' ;), :'<.11', 'fi, I r () III a s !' o II c; j II o II a t i o Hl' I t a lu s In li I' a 1 () l' d l' r; o n e i ar). - ()ŻI"liOIl' hrł z lIipjaką 1\('Ht"lIl'ją. z k1Ól'pj lll'Odzila Sil; \\ 1<i:i: 1". l'Ól"k.( KatarzYlla, L i II c I' b a)l t i s, S. \1. \1 a g II a II' II a l' II;"W Wir!, )', 1Ii;): ,\prilis, "Dil' H-ta :\ll'lIsis I'iusdl,m E,,w L!ll'a, I\ol'hski vi I'a I'i w.; 1'1 <\1tal'i,st'ł Eetkisial' Coll!'l:d,:talc' ae Pal'ochia.ll;; )), :>OL :>Olagd'l]rndl' Posnaniar haptia\'i C a t II a l' i n a lU filiHIll F. r II o JlI a!' I' o n r: i n o A l' C h i t f' C t i 1'1 II. Com,tantiac COlliUUIJI ll'giHIllOl'lIl'1 eł\'JUm POSlI., ruiu", patl'ini flll'l'llllt I-Ionol'atus )), \Iatth!'u;; Stallislau,; :>Ola, IlaIS'ki Sym;itus 1'1. XO'luJ'ius Civitulis ł'mmaniellsis 111I! I'lhl'ic! vi 1'P"inl' Regina l\oI'Hof'O\Ylła ".

6) A c t a C o n s u I a l' I a 1!i:i:1, ,1fi?)?), fol. i,liIiv W7\, OId:lI:1 Nlanclati S. Ił. :\Iaiestatis JWI' Hp, 1'1'1'111111111 "'O"l'i('l'hO\\ kj (' m 1)':1 Poneino, 7) Jan Zapols,ld był opa!PJn Iędzlolll od lIill -IIi"!!' 1', :>Ol on. I' o I.

][ i s t o 1', l" V, Btl', 471.

1654 l'. U. Floriau \\'ojd cl'llO\\'ski eelf'Ill powiadomienia !'adr Illiejskiej o zarządzeniu i ścisłego w'konallia woli 1{J'ólc,,",kipj.

Pism-o to podaję \V dosłownym hrzmieniu:

.Jall I,azillliel'z z BozI') laski l'l'ÓI 1'01!'ld \Yielkil' Xi,żp Lit,,\\", skip Hu"kip I'I'u"kil' łazowicc.ldl' ZlI1udzkll' łnfłant:-I!de Sllloll'll,,;k;, CZl'l'llil'llO\\skil' a S7\\"l'(lzki (otts,ki \YallllaIslu dzil'dziczn,\' (;:I'ÓI.

\YS7.l'lłl \\'ohoc y kazdl'l!lU zosolma konIU lo wjcllzipc IJ'llez' fi lIIiHlIOWicil' Durmif-tlzcoJll H:I)TOlll ł.:1\\'niko!1l . \\'szplkilll u]'z<:lnj, l\Onl \lhlsl :>.li;lstp('zck N"n<:;zYl'h osohli\\"in J'ozn:l11ia '\"al'SZ,I\\:" Kali, sza y inszych \\'szystldch w T{ol'ollip hęrlql'ych \Yil'l'Hi" !HI III lIIil)"rn oZllajmuil'my 'Z nieiaki Tholl'a,s POl1l'ino Człowiek \Ylo"kil'!!o :'\d:'Or!U zawal'Slzy collIl'ct z \Yiell'hIlYIIl .Janem Zapolskim OpatpIlI LQdz,killl Sel"'l'ta,rz(,1Il a"zYI1l na 7lmdowan1l' I,ośclola \\ LI;rlzil' y piPllię,dz)' }lilnaścil' Tysięcy zlol)"dl p:otrH\'ych \\'zi<1\\'<;zy 1'()lItl'Hctowi lIo-;)'ć liii' ul'z:nJił. fa.hriki nipskot']cz)'",SZ)' y ca II' z,1IIil'dh,I\\">,zy ulIl'śli! si;: \\''_ IH'zprlać Z Pozlł:1I1i:1 :v lIazad rio \\'loch \\TÓCi<. I'l'Zl'tO ohvialld'1 in.

df'mnitato \\,il'lC'lHlI'P:O Opa.ta Naszp!-!o Lędzldpgo rlnil'nl)' to phanif' Xaszn .10 w"zystkich suh IfIlOl'llJJ1 iul'isdi!-tiolll' dohl'a IJOlllil'lIiollPg'() Poncinif>p:o zustaią. pl'zyl,azuil: ahy':'ejl' tn mich na pilll'm baczeniu inkob)' I'omif-I!ioll)" l'ollcini doli I' s\\"'dl lal'itl' liiI' I II'Z I'd a \\'al d('kąd Rntisfactil')" \Vj('kIHlPIIIII Ol':lło\\'i L<,clzldI'IIIU 'H'clllIP: ("onlral'tll "ti), n'Ill slię ohli,go\\'al liiI' ucz'IIi. łlla("zp' nip IICZ)'lIicit. dla sa;rf('Y slusz, Itoś(-i y po\\'illllo:</'i lTrzf:du S\\l'go, n"lI \\' \Val>iz:I\\'il' dllia XX ,\lip.

siąca \Yrzl'::'llia Holul 1':U'l.:,ki('go \1. J), C. I.l\', l'anO\\aniu KI'Ólp<:;t\\' m1""z'I'h 1'01;;,1, ip!w VI SZ\Yf-IIzld('g'o VII fIokII,

.Toml1lPs Cas.iJIJiJ'us Król

(1. IS.)l\Ialhias PPII iato\\':-,ki CaJlI' Crn c, S. H. J\L

(llliVl'I';;aJ do P0zlHlnin li:alis,za )' \VHI'SZa\\'y ah' Thollla<; POllcini dohl' swoi('h liiI' alipllo\\'ał a!'-z dosyc uczYIti ohligatyi R\\T'il'y 10 il'st nlho Kośeio! w'mlll'o\\"ać '" Ll;rlzi!' alho pif'niąflzf' wl'ocić \\'iplphIH'IIIU Opatowi Lf;llzkif'IIII1,

TOIna-'z Poncino lIajrH'awdopadohlliej nip respektował zarządzenia ]{rólf'w"kiegu, wohee l'zego opat polecił go. wtl'1;tcić clo więzienia, lwięzienie jego. nie l11-ogło nastąpić w r, Hi5:!, jak IJodajf' St, Turski, lecz lIajwl'zf'śnipj IlolpipJ'o w pTulllliu /(;:)4 I', wzgl. na początku roI,u następnego,

M a r i a n J, i\I i k a,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry