Z_\PIKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

I'uje w t<'j fO-J'Jnip na piani€' z 11'10;) 1\ jako: "neuC' hblzPJ'lI" <:anal", a przetrwal mimo kilk.akrołn 1'11 prÓb lIslIlIi<.'da go - d-o ('zasu wyhlHlowania 1I0\HH'Ze"lwj kalIaliz.a("ji '" ul. (ol\,hipj ;\'az\\'aJlO go połoeznil' .,Hcuerul1g:,:kanal", lHHlipważ -..:Iuż'ł jako kal1alizacja Hpjellt'ji \\' iJ, kolpgiulll .Tczuiekim. Tuż 1>1 zy mUl'Z(' miejskim od str{J<n PIani KlJlpgiad\.icgu natr.afio-llo Im 3 szkielety, leżąl'c rZ<;,Jelll prostopadle do nlUl'U na gll,:>h-oku,śd 2 1Il, ezyli pow'żej fllllllalllf'lItÓw mul'u. Szkielet. zorientowane h I ezas"kami \\' -..:troll<.' zaehodllią. \\ pobliżu ("zaszek zlIalf'ziono skorupy garllkÓw (urll), porhodl:Q.eyeh z okreSll \\ eZ(>Słłcgo śl'f'llnio\\ iel'Za, (Pnnuło-podl;.hlIiC' z drugiPI polo\\' XI\" "ieku).

f\

\\'ykl'ój z planu m. Poznania w,g pumiarów z r. 175 z uznaczeniem biegu murów obronnych. Podziałka 1 : 2500. 183

OIIslonięte i o>pis.aJ1O fund:llnellt 1IIU1'Ó\\' nl1lsial,\ lI,.;t<pil: kOlli{,I'ZłHJ('i ż"('io\\'ej, gd'ż rozp!Jrallo je', ah' po.sta\\ il' \\ t'JlI Illiej'l"ll hud'lIek :\lipjskicgD Ośrodka ZIlI'D-\\'ia, Bulle.\\ a ta JJ'la llieOllzoO\\ lIym po"tulateul \" ('e'l! Z\\ i<:ksz('llia higiell tej dziplnic', zwla"zcza woJJcr projcJdowanego llsllllipÓa IU.lpieli 113trysko\\'r'h, zllajduj('y('h się na Plaeu }(olpgi.a('killl, Część murów d(}trehcza lIiproz('hJ'all sip,gaJ'.ll"1:1, do ulil',\ \\'o([llPj. h<.'dzie l110żna zal'lwwa(' i odrestaurować, ltzi('ki pJ'ZPzlJal'zpniu dzi"i('jszPj parceli przy ul. \\'odllPj 1(i lIa plal' /l1Iblin:Il'. J,akież W i <.'1' H ('h'ld'\\ne wr!liki !J,altall HI'I'!I(\oloąiI'ZIIYl'h'! Zy,knllo przede wsz':-:tkim Ilokładll' pominl'. POZ\\ aIH.i,.l('' Ila uzupellliellil' Ilasz'ch wiad-ol11ośei 00 hiegu lllllł'Ó\\" O.hJ'Ollllp'h, .!\loż.JIa go. J;('dzip zuż'Ć' p,rzy rekoll"truk('jal'll ry"ullko\\ "('h wzg'i.

p!a:t"(,/llTh (model 111 Ul'ÓW). Cegła z ro.zhiórki, przechowana prze? \Vphial VI, zost,allil-' zużyt.a do uzuIJl'lnieIJia innych fragmentów muru. Szkielpt, na które lIatr.afiouo, po.t\\ ieI'Clzają. 1) Żp tCl'el1.

ohH'za.i1;tI'' śrcdIJjo\\'ieczną farę, :oolużrl J'zel'z'wil'ip jalw 1'1IIPIItarz, to ZIJ.aI'Z' lIlil'jsl'P grzebalnc, 2) że jesz( ze w ŚI'(' ([II iO\\'je'I'ZIl gTzehano zmarlyrh na l'mPlltał'Zu. p'OłożolI III w ohl'l.'hie 1Il1l1'{)w miejskich. Na podkreśleni!' z.a::,ługujp fakt, że zwyezaj dn,la\\ allia zmarłym garllka 7achow.ał sil.' jeszl'Zf' w ciągu wl'zeslIPfw średniowiecza,

D r n. \V i e t l' Z Y I' h {} \\' " k i.

4. P l' Ó h s t w o l' Z (' II i a \V i e I k i f' g o '.I l' Z !' lU ' S ł li W P.o z U a n i u i w \V i e I k 'O P 'O ł s I' e w i e k u X[XpodejnlOwalJc hyły wyl1;tC'znie z inicj.at'\\'r pJ'nvatnej, i t{) przede wszy....U{im polskiej. Rząd pruski pO>lll0f'' żadnej uie udzielal a !lawet akeję utrudniał, uakłallająe np. lIa ("(lkrowIlie zbyt w\'górowaJ1Y podatek. BezczYl1!1ie paltl'zal również na zanik przell1'slu o.;ukienlli('zego, ktÓry J!<Jd koniee btnienia dawnej Rzplitej, a zwłaszcza. w c.zasaeh Księstwa \>V al'sza wkiego, doszedł do wielkiego l'ozlnvitu. Sukiennicy wielkopolscy praco

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry