IGWNIKA :\IIATA I'OZANIAteJ'ii, skicpiplI ie g:lIIl, u. łą.1 rąl'ego bOl'zlIe piwn il'e i d \ya \\ pjśl'ia do piWllic Bl':lk tCI'('IlÓ\Y IJudo\\ ).all)"dl w :';l'edlli{J-wjPI'ZIl) III l'orllalliu \\OIl1pe lIil'dllŻl'j IIl'zef,trzeni, obj<:tl'j murami miejkimi - pOlladto hrak l'g'zd;:ut \\ ;rarządLel III jl'jsl(jeh i kI'ÓI<'\\ klt"h, hyły po\\odem zahudo\\'.allia całTh odeillkÓw 1lI11rÓ\\' lIIiej..;J,irh, d,omami mil'..;zkalliowYllli. Znajdujelll) o t III lIast<,'plIjąl'e wZluianki u Łuka,-rp\\ il'za: ,.od hraJlI)" \\"(Jo[!lll'j aż do \\ I'w'la\\skicj IJ} lo ki!kanaei{' !Hlszt, ],tóre \\' \Ii i IW )I'[WZątlnl 17 \\ il'kll lIa llIie";7kl1Iia ksi(:ż} OlnÓe{}llI;" t). l'od-ohllY stall muro\\ )10twienlza wizja lokalna z 17;)1) 1'.: "fos\' od I.Jralll \\ nlll1t'j z.alazle gnojami, gdzip mUl'u pien\'szego lI i l'IIU\SZ. Dl'ugi n I 1lI , jP,l1 i Pili i lIIiejseallli od \\ Ollll{'j ]n.aJuy aż do \\Tol'lcl\\'kifj !'t'Z) llellejallll "-s i <.'żelll i za)ożl'lI)" '). ł.ukaszpwil'z zlla! jeszt'Ze ]Il'ZPZllarl.ellil' : 'lIII)" II k li Ps.altcrii, skoro pisze, żp kolegiata Ś\\' :\lal'ii :\łagdaleli)' lIliała ołtarz \" jelki ".wrÓI'OIi\' IW \\ sl'hÓd ku I'saltl'l'ii '). \V aktach "'ydziału :\Tadzoru BlIdowl.allego zllajdujl'lIl,\ drohne \\ zllliallk i pośredll io w związku z sł.l"iedll i ą parl'plą ]Il'/.y ul. \Vodnej Hi, Jezl'ze \\ r. 181m znajlluj{' ",iI; \\ planip S,\ tua,. eyjllym ohj.aślliellip: ,,\\"o)lllhaus Psaltp,'i". \V 1', 1892 działka l'salterii hyla już \\'h,u'zollQ, do \\ !as!HJ:-<ei przy ul. \Vodllej Hi. a w miejseu hudynku PsaHerii OZIHII'Zl'lIip: "Hemisc". \" mi<,'dzyczasie wi'c własllość kolegiat) ]Il'z{'szla w r<,'ce pryw.atlle (Hartwiga), a salll hUllYllek ulegl rorhiÓITe za \\''jątkiem piwnic.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Przez p,arce)<.' vrzel'hodzila kiedyś fosa Ohl'olllla, k tlI I'l'j dnem hiegl rÓw, oowadlliająey zarazem tereny \\ zdluż "fosy od uJ. S7kolnej (J)J'aJ1l' \Vroclawskiej) pal'ząwsz do ul. DOlllillikalISkiej, gdzie mi,ał s\yoje ujśl'ie do \Varty. Rów tell z Ilatury rzeczy służył jako kallalizal'ja, eH Ullwiejszało zna<.:z.nie \Hlrtość higienil'Zllą otal'z.ająl'yeh dzielIlil', pouieważ przepłukanie fosy odbywało iQ tylko <':zQHI'ilJ\\'n Jl'lI'dl.z.a... wylewów rzeki. To też z,amieniollo otwart' ł'ÓW na Iu'yty kalla! w kOllstrukl'ji drewnianej o przekl"Oju 1(;0)<' 150 CIIl, Figu

J) Lukaszl'\Vicz, OU1'aZ hist.-st.,tI., t. l, ,,11, 1,9, 2) j, w" t, I. str. 5::>.

3) j. \v" t. II, st1', 115,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry