Z.\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Psalteria została z,!JudowanH Ila t. zw przedpolu muró\Y OIH'Oilllych w ten spoóh, że jPdllą jej śl'ianę sta llowi l nlle-jsk i lIlUl' Ohl'OIlIl. Jest to śe i.aIla, położona I1a I i n i i I'pg'ul acy j npj ul. Wietrznej i Placu I\olegiackieg{J. Zważywzy, Żp wzmianki o eeglallych lllurach o)))'ollllyrh 1ll,alIl \\' [>ozlIauiu JUż z kOllCPI\I XIII wieku, należalo hy III Ul' mif'jski odnieść do tego- {Jolu'eu. Zbudowany jest z cegły ciemnowiśniowej o lozmiu)'aeh llieregulanl'ch, średnio 9 X 15 X 30 l'Jn, w wiązaniu \\ I'zpsnogot ekim (2 wozówki l głów'ka). Dalsz(' śeiany oraz sklepienia piwnie Psalterii \\'ykazuj;.l l egłę ol!nlienllą, () Ilan\ ie hledszej i l'oz,mi,u),Cleh zlłlienll dl, ŚI'PI!nio H X 15 X 2\} nu, \\ wiązaniu g:atyckilll (1 \\ azówka, 1 głó\\ka). Cegłę o podohnej strukturze i ha)'\\ ie znall1" z innydl hu11'nków z XV I \\ ieku i pó7niej:-z eh, nip POZ\\ ala nam to jed:łak na dokladnp zad,atowHnil" mlH'{J\\' p.,ałtprii. Do ohu lodzajÓ\\ llHl1'U zużyto doskonałej zaprawy wapieunej. FUJlllamcllt \\ ohu \\' padkuI,1t składa się z dużych gł'anitow"l'h kaJniplli poln'('h, ulozollyrh w d\\ u w,ar"tw,ach hez śladów za'lJraw' WI gł<.'hokośl'i -1,,5 m, po.niżej o.hernego teI'euu. Skiepiell!a we wszystkil'h trzPl'h piwllil'aeh hyły IWl"Zkowe, he7 szezególtl)Th walorów e"tetycznych, 8J'Odkowa ez<.'ć P:-aJterii lIie 1I\'Ia podpiwnil'zolla hoczllc piwnice połą('7oHP pmni<.'dz) sohą gaukie'lTl o sklc'pielliu IJf'czkowYll1 z ecgłv XIX-to wiel'zllej, PodolJłłie z XIX wipku por!wdzą dwa \'\'e-jśeia do. Jliwnic z ul. \Vietl'znej. 8Ialló\\" niż..;zego 1ll1ll'U ohronnego nie znalcziono. \V 11\'0filu poprzel znYUl terenu, pOllliędz z,alllulonYll1 dnem dawnego rowu .a Psałtprią, odri1\1ają ię od riellllłej harw'y nasypu ślady jakgdyhy wa,lu równoległego do mUl'u miejskiego.. Nie udało się jednak sh'liel'dzić, cz)' wał został nasypany w cel.ach wzmocnif'uia fo['tyfikacji, czy te7 je"t to 11ziplo ,.;il prz)Tod)', Otrzymaliśmy zate,m naqę'Plljąl' koiejno"-t' założcll bu1l0wlal1yeh: 1) średniowirony mur oh),{JI1ny, ) fundamenty i sklppieIlia późniejszego budynktl Pałte)'ii uraz 3) zmiany budowlane z XIX \\ ie,ku: ściany niepadpiwnkzonej środkowej części Psał

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry