ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

. Z POWYŻSZ,(,!1 kil1,l1 yapisPl;. źródlow\T11 \\"'nika j;FIIO, Li: pmdzind .JnlwlJa f(1':l11t!wff'!'a - I{rfltowskif'g;o istotnie I)l'Z'hr' z B[1\\al'ii (l1I'ollzouy \\ 1Il nl1rg'l(ngenft]<l), iż po krót\,im, ('zaH)\\' m t,\'lko poh eie \\'f' \Ycho\\ jC' przeniósł sil;' do POZl1aniL \\" któl''11l fakźf' i ,",,'u jego, Q rIzia'I ua--zegD .Jakuha, \yip('zl1\' zlIalaz' SPO('z'!l('k,

!\r a l' i a u .J )\] i k a,

:1, () d k I' ' t' f r a fi,' łI1 (' I ł t l' C' d u i f) \\' i C' (' Z II P fi,' o m u r u l1IiPjskil"go Pl'zy ul. \\'ietl'zuC'j i P. l(olegiae],il1l Podnns pnI(' zielllu'eh IHJd ,,"ZIlOSZOIl,\"11l Oh.:'l'uie !Jlld'IIl,il'l1I :\fiC'j,.:kiqw OI'odka Zdrowia I))'Z' ul. \Vietrzlleoj lIHstą,pil0 {Jdkl''I'ip fl'agulf'lltu I'edll;o\\ ipl'zl1ego I1lUI'U OIJJ'OUlle.g:I. [hil,:ki upl'zejllH!:'i p iuż, Zif'li(lSkic'go z \Iiejskiego \\\(lzialu HIY,JJlId 0"",\' :\Iia"'tn ')tI'Z IllHliślll' I'plaek fego od kr,\'I' ia, którą podaj('III !lfl.uiż<'j: OI!kITl'if' lliC' Ją/:} pn,\'pa.łl\Owrm, pOlli(-'waż już popl'zeduio " tl':lk( iC' op ra ('(1'\\ \HIUia projktu J'f'gulacji Pieli':! !{oleg-ia"I;.ipgo ,,1\\ il'nlzOllo \\" tnn lJIif'js('u \\'ątf'k 1l1U1'11 1'C'<l!liowif'I'ZIIrgo, Fundamenty i I'es,r.tki Illlll'Ó\\", \\"'doh,\'tc lIa ś,,'iatlo d7.i'IIIH' podf'za;.; ,,kopów, z'ostal' pOlllif'rzone stal'allif'1ll \\''dzia;t1 RoInuło,,'\ ,,'jasia, ()dkl',t\, f]'agIlJl'llt - fo pi\\ uil"(' ol'az flllldalllf'uty, pozo!-ofale 1)1) zhl1l'zou m hllllnlkll Psalte1'ii IJl'Z,\' T{()!pgiaeip ::'w, \Ial'ii i\Iagd.aI(,II'c) \1 i,. r z' s i a \\, UJ'. :!Ii, IV I;ł(; oehJ'Ycz. T ]\', IT, ł'. (J'. 1",-;7, :,fl'. ), III' ;)1), dl \1:1" i a JlIl a. UJ'. 1:1, \'ITI. IWł, oe!tl'zez. 21" XL 1;ł I' (J'. HtlX, ,.tJ". 17, nr 1701.

Ch'''zet))rllli wszy!<tkil'1ł dzil'c i /Jyli: Ta II J-HOII bz. wla';cici:'] ,,i (ltoczna i \la I'ia PI zeł'aJko,,'ka, .r ('dna z cÓI'('k \\''''zl;' za profp>;ol"l gimllazjulIl >;'Y. \Iarii .\Tag-(la(('lIy. Stani"hl\\'[t ll'u-;z.ezyiiski('.zo, l,tÓI'' II (('ża ł do h eh !JI'off'!-oOl'ÓW, nil' chcących \\Tkonać ,'ozkazlI wł.(>'l'"l' ,.yl\ohll'j odl1o:<l1i... 1,l'z:'!wo\\adzrllia rewb'ji \\' lIlipszk:llliach shr,;zych !;('llliÓw PolakÓw. ktÓryrh miano \V pode,jrzPlliu, że na!eżdi clo sp i s.]m \V 11,(i I'ohu, (1\al \Vf1\VI''i: H istmya \Y. 1\;; p(}yIJ" t. I, ;;1 !'. 'j?i;),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry