ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

I\:nmthokr oś\yiadl'z.a, że "jako pra',yy "y II, skl-adająe zllak i ohl ZYZII"", pl'zr"iel'a z dlJ. 31. IV, lR4R I'oku lol:kic IltU\\ i',kn ,..I{J'Otr)\\ ski". Ponadto rowiadujelll' i /. tego listu o p-oC'!IOdZf'lIiu ł'Otlzin' [{rauthof€'J'H; mianowil'ie pradziad jt'!-w, urodzonr w Bawarii, ]Il'z'h'l pl'ze:! lat' do Polski i tll :-:pO{'z'\Ya, dziad jPgo i ojl'iel' już na p-oh.kiej rodzili :-:i ziemi, 1l1fłtlw jego żo-lIa :'ą POlkami. l{i1ka SZI'zPRÓIt'I\\', odnaleziOlITh ]))'Zf'ze 1l1l1ip \\" Hl'ehi\HlIIl 111. Poznallia ! kaleg-iat' św. :\[,u'ii .lal-nlalen)', hliż<'j nam \\Tjaśnip, IQ Zal)isk. 1) :\T.ajlla\\'lIiej:-,zH \\"iadomo(; o I(l'authf'feI'Heh, jak;t z'l-oł.alem odnalf'źć, POdłOdzi z 17)5 mku. \V tY1I1 miallowieie I'ok u ('h'watelem miasta Pozllania zostaje Iliejakiś J a II .T e l' z \' ..I{ l' a u li h IJ' f f p J''', (' Z f' I a d n i. k ś I u s a r s k i 2), )J {} l' h od z ą I'' ;', B a \\' a " i i z lU i a s t a B Ul' g I e n g' r II f e I d'u "). -- JaklI" 1(I'Huthofel' \Y \\ '7ej WS'P0llllliaIlYllI oświ,adl'zeniu )10(Jaje, że pJ'adziall jego przeniósł siQ do Polski z III. Sl'hleslitz. - Zapiska ta jpst jed'łlQ wzmianką o t'lIlże I{rautllOfl'rze, jak pt'JŹniej \\Tkaż<.' - ]J1'.allziadl{ll lIa,.:zcgo pl'aWIIika, 2) P.od 1773 1'. wpisany w k!-'iQdze pl'zyj<.'ć do prawa miejsl{icgo jPst ilLlI' I\.l'autlwfer, imieniem F I' a III' i s z e k f'), T?IIŻI' Fnu (('iszek [ł':Iutho.fel' jest rówllif'ż ślusarzem (rlavifex), oH po_ nadto I\.aznm' "P a tr i o t a P o" II a J1 i e II s i s". T. Z\Y. ,.pat!'ioej" miPjsey, IJrli to potolllk-o\\'ie dawIlo osiadlTh llIipszI'z,all POZlHllbkieh, mają(''eh }w!tw prawa (»h'watelskjf'. Takimi

f J) ...J a k l\: /' a u 1 h r;f f')' f' t. a I !' i ę Kro t o W s k i III '?.. I\: /'0nika 111. Poznania, 1'. \'11, li! ;{ 7. 30. IX. 19:?!) )'" !'tJ'. ZO(j, - I'rzp,ltelll lis1 /t'n puhliknwnł jur. St, h a /' \\" o \V 3 ki: IIistol'ya \\'il'lkil'rw Ksip,!'Itwa Pozna il !'ki f'go, t. r. lHI7)-- 1 Ki'!, T'OZ'lWł-l 1!Jl8, ,,11', 1,(il, zoh. III'Z" f.is nr t. 2) \V tf'j 7.api('p nazw:J.JI)' je;t ,.$ocius c!avjf,.x" - to\\'arz':<'z śl u sal'slk i , wy)'al;ia,ic)' slw(',ja I\lip t)'lkn khwzp. (r.la\'i,,., i < = ki u ('z, z;, IIW I" rygi PI). ") Va I' i 11. P o S II. III' ;,S, l', 1755, - nUJ'glell'e'Tlfelll jest to mia<;IG położfl'lu' o :!O klIn na pÓloJl(,c od Hf'IWIIf'<bul'gu; (Iziś jP"It mi:1s,telll Ilc\Viato\V'ln (olnęgowyrn) \\ ha waJ,,.,kif'j prowincji Pa la t)'nalu GÓl" /If:go (Ohf'l'pfalz).

') \' a. I' i f1 P o S 11, III' ;18, ]', I 77;{,f'rnem mu--ial hrr I'Ównif'ż i Fnlll('j,..:zpk I\.l'a II t ho fel', nip ulf'grt }1I'zpto \\ ątpli\Yośl'i, ze jf''''t nn ,,\ lIell1 .TanH Jpt'Zf'WJ, l't'z'jJ1lują('ego pr,awo l11Jf'jskip \\ 1'. J.;);), - Z inł1Pj zapiski 110\\ ialluipl1l "ię, ż(' Fl'ał1\'iszf'k Krauthofpl' ul'mlzil si<.' okalo 17511'. \\1' \\,,,('\10\'ie, a umal'l \\ kwietniu I,H;) 1'. \\' l'o-zlI:lnill '). .\ zatrm ojci,'" FI'Hneiszk'1 KI autlHJfpl'a, .T1W .TPI'Z', 7:lllilll IJ1'Zpnirbl się 113 :-tałc do PoJsI<i, zatl'z'nlał "i<.' lIa krÓtki r'za" we \Ysl'lJO\\, I c, - Fl'anf'iszek Kf'Huthofel' o>żeniOlI' h'1 z hliżej nif'zł1:-1ną nalll Bariwt'ą, z któI'ej wiał tl'zl'eh s 11<1\\', urodz{]H\Th w Poznaniu O). 3) "ajlll:{ldsz' s n Fnln('i-'zka [(I'HuthCJf('r.a, .T I" Z e f \ llg li S t 11, po śmieITi ojra }1}'Zf' 1l0Si Sil: iID' BIlina, gdzie' lInia 2f: I iprH 180li roku u I'orl Z i I "i<;, gł(]I1\' w I-('j polo\\ ie X ł-\" \\'ipl\li ,J H I, uli Kl:l utlwfpr 0).

-1,) J:I k u h 1\ l' a u t li fi f p l" 111'H\Yllik, {»hl'ollf'H pm\\' jQl Im polskiem i pHJ.t'n1llt ' lf<4 1'. (1" \\' lS53 1". \\' Rel'lillic), ożeniony z T('ofillJ I\QI11l1zl<ą It '?1 "I[J 15(: r.), jJozo-sta\\'il ;! "'ł1r)w j :? ('{)I'ki "),

'.

') L i II (' I' III o l' l U li I' li III E e l' I. , :\[ 11 r i a l' :\I 11 . II 11 I (' II H (' 17;.';: li!);), ]Jod )', ,17!):;" dllia l\.. 1\', ..lI01'a li lłlalutill1l 1II0I'1uus pst fa, IIwtlls F I' a II I' i s (' II s TO;: I' 11 II l ho f l' I' ela\"i1llol' eid, \'o;<lIailipllisifo llIln1'1I11\ iI f"h1'i ]:ulridn eow';lllllflIU, !lIllllitlls s:IIII'IIo-""illli... ,;[1('1'11, rUl>ntis, o I' i UHLI li s II (' \\ s I' h o \\" a, ,,"h pOl"a 11llll,UHI \'[at"I[, f<(', }lultus in Ecdl'F.irl S. StaJli",Ia i".

") L i h p I' 11 a [I t i,., E l' C 1. . \1. :\1 a. ,g d. 17!J ,177!J l', 1777 dnia '!(i. Yn. 01:111'71'1.['11\' zusl'!1 ,\ n I fi n i \\' 111 c (' Il t.. 'i II Fl':ln, C'lf<zka i Hnr'hal' Krnuthoff(TÓw; - l'. 17iH dnia 1:'). XI. odl'z('zon' z0stal F I' a n c i s Z (' k .\ II II I' Z P j. "''II FJ':lI1('iszka i Bm'hal',\' Kraut.. · hoff!'ró\\'. _.. Lih!'l h1l[Jtis, 17WJ-H9:i. \'. 171 dnin 11, \'1. l7Bl ochrzczono .r ó z I' f 11 A II g U s t r II 11, SpHI F1':tlll'iszI,1I i n:> !'lIn IT luauthoffl'l'o\y. - L i h (' I' III o]' t. E c c 1. . :\1. :\1 a g li, 17:.';) 17!J., dnia 22, XI, liRl zmarł :\ n t n H;. \\' wieku lat 1-, i"rn F-I'a!lci-,-;'zkn i Bn I', harr 1\I'authoffcl'Pw, o) Ex libris mah'. parochi:H' l'alhnI. BIl i IH'II"i", T.'slimr.nilllll haptismi, Bn. 2,lllO(j 8) Dzif'ci J[,kuba KI', urodziły się w Poznaniu. Patrz: L i h (''' haptis, Ecc!. ;. .\lnl'lae !\lagct. l831-18i-O.: a) H o II' S ł :t \Y. Ul'. 21 XTJ. 18::10; ochrzcz ::I. TV 18:Ji l)', 181i. str, 5, nr 50). b) .T ó z e f a, Ul', 20, II. 183-4" achl'zcz. 5. lU. 18H r. (I', lRM, stl', ;)),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry