IUWNIKA I\IIASTA POZNA:\IAdla lisięgozhioru, złożollego z 72 książ"k) i mial prz!"r'h()\\''W;ll u siehie klucz od szaf hi'hl iotel(',znej. Na sbrollic 27H złJ,ajdl1jpl1l' w,zl1liallk<.' (» hihliotpee kolegia ekiej i kośd{Jla parafia111ego ś\\'. }[iknlaja na Za.gól'l.u, IIIP i,:-,.t.lliejąeego jllż dzi'Ś. PJ'zedlOwywallo tmn \\ nsohllej skł'z'łli i3 ",tan' I<:.,ią.żki, któn'I'h "pis wiz'tator przytcll'za lIa ,.;tJ'olll'ip ;!X7 i R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

..'V tro.,,-\I'8 jednakże () il'h e,ałość", pisze ks. Rogaliil'-'ki, "zarzą, dzamy, ahy jo pl'Zcl'haw,vwallO \\' szafie lIie\\'ilgotllej, pod kluC7em prohoszcz.a, i aby je latclU czsto p'J'ze\yietl'zallo. ..iII aura liberiori", Ah' za,ś bezuż,vtec'7nie bez ('z'tc]lIika liiI' lIis/"('zały, mo'żua j<, za pisen11lpn rp\yel'sem \\''dawać do ezytallin kll'ł'mYi tego kościoła". Na str. 3Jt; 3ZJ!) zllajduje si\, '-'pi li"iążek hihlioteki Hefo)'matów na l ódl'c, oh('jl11l1j:;t,("y oko!o 3f,O dziel. Nil' IIwto>l11iast wiz'tato.. nie pi'-"zp o ,.:tanie, w jakim się z.lIajdowah Na s,tr. 440 zllajllujel1l,v wzmiallk<.' o hi hl io.te('e w kości"l!' hc j\f,arcina, umie:;'iZl?O.JIej na. hf)('jI'm I'hÓrze. Ale do:-"tęp do tego. ehóru tJ'udl1' i lIiehezpie'('ZII\', 'rln': ('hÓI' jl'St jui podlis'l.('zony. Jest ta,m książek t1M''eh li.. 13\ lo ieh dawlli('j zllal'ZIII!(, więcej, jak rl{):\\"olflzą JJopl'zellnip wi,z,daeje, fi Je II ie \\'iadomo, gdzie si<.' podział'. ..Spis 1Tlt książpk d:Ull' Ila kOI'H'l1 OpiSlI", pisze Ie-. Hogalillski, uhoJpwają(', ..że nic ('z'tane pl'zez II i kogo, nikomu nie są. l1żyte('zne", Spis ten jpst na str. 450. Oto i'nformaeje O' nielitÓITrll I IO'Z111\11 slk ich hih! intnkal'h I(O ścielJITh i o ich stanie, \\' jaki pO]ladl z.a,ppwlIe w l'za,sadl s:tskl('h. Dopiero \V 1', 1781 ś\\'iatl', JJa zachodzie \Vykszt.a'lr'OI1 ks, Józef Hogal ilu,ld , p'1'6Luje włę,('z\'Ć je do ogó\w'>gn }Jrą(lłl /'l'fOl'm u.l1Jy,,,low'eh, ogm']]iajęl''l'h calę Polskę,

A.]l (lI' Z P j \V () j t k o \\' ski.

2, O P O' c h O> rl z e n i u K l' a u t h {) f e r Ó \\' - K l' o t o w s k i e J1

Na łama,eh "Kroniki m. Poz!1RJtla" ulwzala ,.:ir: ]Jrzpcl R ],,,t\' lIvtatka dra \, \Vojtkowskiego, d{}t'cząm gl{)łlcgo w latadł 4,O-1TCh uh. stulecia prawnilw i parh-zanta, .Jakuba Krauthofera 1), W liście, jaki był przc!:>łał I{omitetO'\'\i Nar-odowmu,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry