ZAPISKIkoleg-iulH jezuid\ieg-G' .JedPII t'lk{) Hogalill.skl nie upalI; na rhH'hu. Fratował jJl"1:('Z01"IIOŚl'i;;l swoją !rahillet fiz ('Z'II' i o,)),!-<f'l'w.atnl' i 11 III a,..tl'O>l101l1il'ZlH' (,'I' za'glad' pl'ZPZ l'ozlua.(lz("lIi(' pi'zE'.ImiotÓw l I))'Z\ I'zl,ldó\\', "'taml się utr/')'lI1ar kOlItakt z J'Q>zljJ\'o!-<zoII mi profp{)1'all!i a jJl"7f'Z k,si<,'eia \u!.!u"ta SlIlkow"kil'go, lI1al'"zalka Had\' Ni(,\I::rajl('f'j a ZH\'H,ZPIH l'zllJollka L\OIlli."ji Edllka('ji :'\al"odl'\\'Pj, ZHI'n.l1 zahiqw(' {)I\Olo powalania do żn ia .\lwdpmii \\'iplko,polsl,iPj w P(J.:IH1l1ill \\ gm:u'h:II'h dawllf'g'O kolegiUJIl jl>zuid,;i('go. Ó\\'('zr!-<'Il' 'z('f \'z::ulu, k"ią7.<.' .\ug'u"t Sulknwski. zg-'olIzil "iI;' Ila jPgo plall', lIIiallO\\'al go l'ekto-i'(,1II IllJo\\'('j .\kadrlHii I dal 11IU pl'\\"1I1,l "wohnd(' w Ilohi(wall ill pl'off'ol"{m dla II I('J.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

!(,... Hog,alills l ,i III'1Wll'O'llli1 j, już \\ rok po ka"al'ie, \\' 1'. 117i.

\\. I', '70 lIa,"'tQpi!.o Ijf'dllol"zenif' nhu aka:łl'ł1Iii lJo()-Z1l1I1'I:"kit-h: I.uhrat'I',ki('go i "'i('lko),ol,..kif'j llO'rl lIazwą Szkoł :'IJal'IHlowpj, a t'ł1I salllrlll "kOl'H'z'I() "iQ slm\ Ile rp,ktrw!-<two k". Hogalill",J,!ego \\' .\ka,dl'lIiii \\'ip,lknpolskiej.

Ta.]<a to \V i !,"(' zlna.komitośl; zahraf,a "'i<;, w 1". 1.Kl do wi/.rto\\".IUlia lwśriolów p'ozlIailsJ,il'h. Opis je!.!'o \\'iY\'tfleji, ohpjlł1lljąn ,..tnJ>łl pr:zf'szlo 3!10, \\''daur z{)."tal l'ó\\"lIirż drukiem'" "l\la,\f'\'ia/aeh" \V'llzialll tf'ologil'znf'go '1'0\\. 1'I'z'j. allk \\ r. '!HK \Vi/'h\rj<.' I"nzpoezął od kolegiat N, Pallll' '\hl1'ii "iII SIlIllUIO" a lIa sfl"ollip 'KI zajullIj(' się hihli,otf'ką kapitul 'wlcgi:l>l'kicj. ZlIajdowala si<.' (}.lIa w :-:z.afie, W,IJu:';,Zl"70nej \\" ścian!.' kości{)./a od strony E\\"a,ngp,lii, czyli pó/.nO>l'nej, By/' tam . k"ic},żki. h(,7 kart ttU/(JIw'('h, IIl1ze7 stal'oś" i \\'ilgo(' lak zhut\nale, że już ich ('z'ta(; nie- by/o \1IoO'7.lIIa. n 1.0 irh tam nieg'drs zna('zlli('. \\'i<;tl'ej, jak \\yni'ka Zl' .ta)'('g'O i11\\'cntarz,a, lIIiano\\"irif' 211 dziel. alp z hipgiem ("/a,.;u z.H/!iIIQI' i \IiI' ma także "łuehu o tych, któJ'/.Y j" rH'zetl'Z łiI'\\ ali. ...\żeh' jednak", tal;; hJ'zlllią "Io\\'a J{,.;. Hl»galil'l,..kipg'() w pl zd\ladzie poJ:,.killl, ..nif' /l'I'zep.adJ,\' IJ1'zYllajlllllicj te.

którf' si... dnr-l lO\\"a 1\ , zal'Ządzalll' lIiniejszą \\"izna('ją \\''/oż'ć nis,z<.' \\" ścia.Ilip tal"I'in\Jni, a./J\ k,,,i;;lżki \\"J,utck \\ i IgfJl' i llic cierpiały, a H,l<l'rtarz ka,pituJ' lwlegiackicj Ina ",pnł"ządzić k.:llalol-!' \\, osohllej k!-<,ilŻ('(" latem za,ś lIale-ż\ k"iążki nie.kie1h \\) j,;j,ada(' IW \\'OIIl'UI pmvif't1'Zu (..Ihe1'i{)ł"i aUl'ae"), nikt zaś hez pi,('ml1ego I'P\\"erS1l nie- lila i('h pO:7'eZaf'''. TpllźP spkl'p,t.HI"Z ka.pituh' lila h'r J'ównoeześ'nil' ..pJ'l'f('ktpl\] hihlioteki" (tnul nie('o 7h't S.ztIJ1I'n'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry