KRONIKA I\HASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

nadzw'ezajllą, alp. i w PaJTŹU, m\,'1łl ce'ntrulIl \Yszpl!<il'h prą.dów l1l11YSJ.OW 1'11 \\ ieku oświerollia. .o,wPj sif'd,zihif' l'a('jll'ualizlllU i lail' ZlllU, tak \\TogieJł rf'!igi i i I\:ośl"i-oło\\'i kat!') ickipll111. Xa.p,jał (} nim mOlwgJ'afil;' Franriszek Chła}Jow'ski, lekarz i p"n'rorlnil" w J', 1902 i 1905 '). i IJO\\ cdo\\ClI Ull1if'SZI'Zl'l1il tH.hlic' p,aluią,uw'wPj ku jeg.o e'zci, \\' etną J'o'l'z'nil'!.' jego śmip!'ri, \\'PWl\ątJ'z fary po.znm'lskiej, z jogo IJodol.iznę, w mellali.o!nit'. .\ \\'if'lkIP je, go zasługi .okoł.o ollrorize'nia ,.;zkół je,zui('kirh w Pn!'s('p oś,wietłił należ'eJe kF. Stani"/.aw BedllaJ's,ki ") w l'. 19:ł3, PJ'Z\'tR'CUł,ją nowe mate'riał' 110 jego chara 1 ktP1T..,tyki, wyd{)hrtl' 'l. rl;'kapisów. Są t.o mian.owicie jego zwpi:.-ki z ('za,sÓ\Y poh\"tn jego w Pcl1'Yżu, pJ'zeorl,<:t.a.wiajl;lf'e nam jeg(1 usiłowania ('('łem pogo>(]:zc>lIia zt\oh'('zy naukO'wydł wieku oświf"l'elllia z kat{}lier:,mC1n twk, aJJr IJJ'Zs\\'ojenic ich HJbif' lIie oddaliło !w od Boga i 'nil' o>si,ahiło jegu \\"iaIT. \Ve F]'[l,lIcji \\'płYlil;\.ł na niego ia,kźf' kJ'ól Stanisław Lf":'Zcz)'ński, któr' mu da J'{)IW a l wieJe łW1'Zl;'di ,a,stnJ>l\omil'ZII)Th. Z nich to, po }J-o\\To('ie do krajl', ks. RugaliJ'lSki lIl1zą.dził w pozllań"kim koleg'ium jezuickim ohsel'watoJ'ium as.tro,noJl1i"zne. {TJ'zędził takż<, pif'l'\YIS,Z\' gahinf't fiz,v<'y,lI\ którego ITcin<.' podaje \\' dzielI' slwoim ks. BpdnaJ ski. Na w'-'Z,\'stkie te lIoworze'SIJf' U1'Ząclzenia, \\'zhuclzajl;\.{'e ż'we uznanip. u zagJ'mliezll ch ll'('zoll'('h. jak n, p sIynnego matemat,\'ka Eulf'J'a, który IJJ"ZC;t POZłJal'1 jt'ehał do Petel's<hurga, I,, Hog-alińki wydał z własn'dl fundll""r 30 t)'sięc' złotych.

Stworzpvs'zy o>hir takie J))'a('{}\\ !lic nRukowe. nic u,;t<;>,pują('f' w II i ('ZPll praC(JI\\"niOl1l zal'llO,rl II iOPuJ'ł',pej,sJk im , r{)}J(Jl'ząl \Y 1'. l7fi:! :-;,\\"ojl;l (ILialalność 11 auk{)wą , pellagogi('zlłll;\. i p{)'Pulal''zatoJ'ską, Nic t'lko lH'zJliom kolp.g'ium jozuj ('ki ego, ale i p1\hliez710śei z wial"<ta i z prowi 1\l'ji zal"zął puka.z'war "Doś'\\'ia,((, C'zenia Skllt>!,(,,,, J"zeo.\' ]Jod zm\"sł' pnc\pa"lająerch" i jesz'cz dzhvlIiej>sze "hU\,,,"t'nowania skutki" wie,tn' tell rozwÓj l'auk ścisln'h i ie!l populan'za'('ji \\' Po/.lIaniu ule,g'ł lIaglp.j przerwie \\' r, 1773 "'skutek ka'sat 7.akOl1U Jezuitów, Ho>zpro'z'1i 'ię nCluczyriełe i lH'Zllli(J'wie pOZ,IW.IIkiew

4) Ro-crnild Tow. Przy.i :'>Jauk POZTI '2f.: i :11.

a) Kg, 81. BGdnarski: Upadek i orlJ'ollz!'nil' S7.k{)1 j<'zuicki('h w Polsce. !{rak{)',v, Ks. .] pzuici 19;13, stl', 1;';9 i Ił.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry