ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

pitulllej (str. Iii). DfJo\\"ia.rilljeUl\ i!, że ksi<.',guzhiól' 1J'1 UluipszeZo()lll' \\" samc'] katcdrze, li gón', pomi<.'llz' ka.l)łicą Ś\Y, .\polonii a \\"iC'llu;J, \\ ieżą polullllio\\"ą; że h'ł maly, zł()ż().n' z pisllI Ojl'ów I\ośl'iola, ksi1.lżeh: teol{Jgi('7n I'h i as('pt\'I'ZIl dl, OI'(1Z Z dzieł J'óżl1ej tl'eHci; Ż<' lIa o>statllif'j kHlIitulf' 'e>11e1"a.ln('j r!"wizję lIihliotf\ki, a w sz!'zeg-ólnośei PoJ'Óo\uwnie jpj z :la\\'n'llLi ill'\\'p'lItal'Za.lni, p,o\\'iel'zon(J kanc'l1il,(JIwi p-0lzliailskiel1lu, JH!kulJo,\yi (w \\"i'l'tal'ji l ZYtamy: .J allowi) do Ohrrn 2 ), że zf?'Ddn ie ze sta J'\' III z\\'H'zajem opif'k<.' nad nią sfll'a,\HI\\',ali ku:nOlliq dokj{JI'Z IJl'.a\\', :lI' jf'dnakŻP od ezasu ostatlliego pnżaru katedn' lIikt si<.' 110 tego oJJo\\"ią,zku nie lIo!'Zu\\"tlł; że !la powi('kszelliC' kSI<.'gO;/'],io1"1I nie 11\'10 żadlldl fundu;,z6w, :lI' u1"atał trlko z dU]'(J\\' \\'qH}Ż'I'J::lln '/ niego książki t\'lko za I'e\yerse:u, a kluez oli Iliego. p)'"erlwwy\\'mlO w kapitul.ał-Zu.

Jak sic:- d(\'\\'iadujp'lll' z ł'OZlpnl\\'' ks, kan, :\Iajk fl \\ ski0g'o :<), powiel'H.nif' III',zez kapitu1!: rpwizji hihliotPl,i kapitulnej ka.IIO>lIikowi O'BTn w J'. 1781. h'ło pif'n\',sz lIl, po 120-le'tniej }wzel'wie, !lm\odelll jej zaill'tel'p<s,o'\, ania si<.' losallli tf'W księ'gozhiarll.

Odda.no go \\"6'\\"!',zas do llż'tku I'ale.go dul'llO'wieil"t\\'a. pnp>kazująe go \\" t III (f'lu [Jo,zIJailsl<ie'nlU f"nlinał'illlll J)uehownc'llIu i q){)ł"z:;łdzaj!l' dwa J'óWtlOhI'Zlni:;u'p katalogi, z któ\'\'eh ,jp.dell lI-DZ{),stal \Y ll'('l1i\nUll ka'Pituln'm, a dł'ugl \\TaZ z książl,ami {)ocldan- zostal SC'l1li'lIariu!lI DUl'hmuwlI1u. I(atalog tell, jak si\, do\\'iadujemy z "iz'ta('ji hi'..;kupH Ok('/'kipgn, sp'{)'l'z!dzil ka,noliik O'Byrn. l\'lj,ano go zaJąezyć do opisll \\'Izytfłl'ji i h l' może, Żf' go £l o ! w.' '/011 o l"Zen...wi:kie, ale w\"(IHw{'' w nif' WHlrukowali.

,,, t,\"1I1Że J'f,ku 171 dokolla I, z pnlp('f''lIia "isk upa Okę'l"k iego, wizytarji df'kanatu IHJznHlw:l<iego ks, JÓ'lf'f Hog;al i il'.;,ld , dr t"olo, g:ii i ohojga ]Ira\\". oraz dzif',k.all ka.pituł' poznal1,kiej. Należ\' on do lIa.jś\\"iatlcjszTh umysłÓw w (j'\\TZI-'S,npj POI'SI'f', 11 h,d zarazem i w'lJitllym uczo'l\ym \\' z.Hlkl'esie nauk śri'SITh i ieh populaJTzatorem, UrodzolJ1Y w Jurkowie, w }1o'wif'.f'ie kO'ś('iail"kim, kształl'ił SIl,) nip tylko \\' HZY'lllif', eo lUa k,)-;H.'clza nip h lo !'ZI',("J:ą

') Bih>liotl'ld "il'lkopolskiP i pOlllOl'skip. 1'I'1Iel1 zhiol'Owa pod H'd, Stefana \\ irł'Cz'11;;ldep'G. PozHail 19"2n. tl'. li, 3) Zoh o HillI: Honlnki To\\', Przyj. ;\auh p0711., t. ;!}, ,;tJ'. 1,:!, IJ8 i (Truski. XII, 23:),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry