KRONIKA MIASTA POZNANIAi przywile1ów pa,dło na aptekarzy: Gl'ąd.kowskiego, drugiego starszegu lIradwa kupie1rkie'g'D', G/fsawskiego, pisarza ora.? DoeJa'JJa i SHupego 9). Ci o.<:tatni przyznali. się do tego IH'ZY otlwHl"tf'j slo'zYlH;e. Za podstępne otrzymanie podpisu krÓlewskiego 1 p'Jstępowanie whrcw przywilc10m kupic'c>kim pozhawiono a,plekarzy }))'aw członkow"kieh, Nadto jedl1ogłl1ic }lO-;tetIlOWlono W)toczyć aptekarzOlll IH'{)Il'e, do czego ",\'hl'ano li ('zlOInkÓw. 1'1'0l'e ten I'iągnie się przez raly rok następJl lU). D, 1 IItop-ala 1713 r. :-,klmlają kU!H'Y w radzie mic.jskiej ('nergiezIlY p.'otest przeciw wszystkim pil,'du a,ptekarzom i e o II e g i li III et JI ut h e c a r i o l' U m J I). Głównym powodem tego wystąlpienia h)lo to, że aptekal'zc ut\HJl'zyJi kolegium apt£'>kail'skie "), ezuwetjąre nad za:l'how,alliem WyłąCZIlOści zawodowej, ldórej zalkre-s (;lJejlJHJwał hn\"Jlicż towary nieapteczne. Ohszerny ten pmte..;t )lełcn jest zarzutó\\' el1riwośl'i i poci st<,"]Ju , l\.uJH'Y udowadniają w nim, że a,pt£'kayze }l'ostą]Jili W'hI'('W przywilejum tak kupip,l'kim, jak i ehil'Ul'góW. Zaczepiają również sposób otrzymania tYl'hże przywilejów. Aptel(arze howiem, sipisa,wzy poprzednie przywile1e i OIpl'a:cowaw5zy lO nowych pU1lktów, udali się z nimi \V1prost do króJ a, który je w \Va,rszawie potwierdził, a później dopiero pil'zedstH'\vili wła:dzalJ.11. miejskim do w;pi-sallja w księgi przy ohecności tylko trzech radnych: !\[roezeilskiego, PI('śnie\vicza ora.z Gąsawskiego, który pełnił wów('zas funkcje wójta i pisarz.a braiCtwa kupieckiego. Istotnie, był to Zal'Z,ut o tyle słuszny, że nie zUaJlny żadnego podobnego wypadku w żydu ówcze,snyd1 cedlów poznailskjl'h 13). Do wyjaśnienia udziału aptek,arzy w hrruetwie kupieckim sporządzono rów11O'cze,śnie wyciąg z .albumu brackiego 10). Na zebraniu 13 pa.ździernika, na któ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

") noeJ)dl i 8aupc b)wa.,Jll ez(:,..to w aktach J'udzif'ddch nazywani l'Ó\\ IlGczf'śuie aptekarzami i kupcami, '\"idol'zlIif' !wnilpl llhol'Z' uy był p"Z('oz nich sa.cl'oko prow"d:zony, 10) Arta Cons. Po..n. 1711 - 1714 (hi'.) str. Uif'IIUHI. (.\I'I'h. l'afH;tw.

w Pozn.). ") Odpió" protestu kupców 1, IX. 17];1 (1\rrh, Palistw. w i'0'Z.Jł.. l\lisc. Poon" XV, 334), 12) Słuslznoś.ci tego terminu dowiodę w I'Q-z.dziale :nR.st-ępllym, 13) El'eciń'8lk,i, 9--16, 14) zob. str. 150, przypisek 4,

1.52

J'ym h'ł )'(')\\ nipż ohccn' Grądko>wski, Sa.upC' i Gą<';fl\Vski - postanowiono w'stąpić do ądu luÓlews:kiC'go z 7.ą,daniem 7nif"ienia pl'zrwilcjów a.ptp,lwl'skil'h 15). TC'1'lnin prOl'e:,;u wYZl1an'J'1Io na Ui kwietni-n 1714 1', \y imie'iu oskal'żająl''l'h kup('ów \y'stl;'pujo Miehał Na,gl'odzki, w imif'lIH1 zaś ()skm'Żf)IITh n,ptl"kaI'z' - S£'hast!an lh hez lIski. ()!>Hj pChlOlHOl'nil'Y przed/I)ż li na rozprawie -:ąllowcj wszf'>Ilde d-oklHnellt', świadcząee o pl'a\\'a,l'h i IJJ'z'\\ il"jal'll ohu t)'()n, Xa podstawip lIIatpl'ia/u <10\\'-0dowC'go zapad' wTok, }J{)dpisnny I)/"Zf'Z .\ugustn II 27 kwiptnia 1714 1'.1"). \V.pad/ on lIi(korzystnie dia aptekarz', I()'ól 110wif'm eOfną' S\\'f' lH)lsta.nowif'lIie sprf'd dwu lat i zal'ząf1zi, ahy aptek.arze, I'lll ąc' zajmować sil;' sprzedażą kor;>'('ni, willa :. i nlIyeh a)'t' k ułÓw s!J10Żywczyl'll wstąpi I i do hra('t" a kulJieckiego. Taki w lIik procC',"u nic zadowolił aptekm'zy. Tym razem poszli \Y zgolIzip z hraetwem kupieckim, czego m\'occm hy/o '\spÓlno pm'ozlHllienie, które nastąpi/o już 20 kwif'tnia 171) I'.

Nowy -- tel'az już ]wlC'g-iulIl apte.kał'<.;kiego - statut udl'\val Ha lIi majn 1.1H 1'. rada mif'jska, a August II potwierdził go 7 maren 17:!O 1'.17). Stnlut tpn jedllak " nil'z'11L lIIe 71lliellia' df'krptl1 z 1'. 1714 ('O do należenia aptC"kal'zy - kupeÓw do hrattwa kupieekiego. Dlatego też dalej spotykam' ich lIa liśtie członków, Do hl'adwa Ilalf'ż: BUSZó'wIl>a ("'padko]'ie),(,I.'IJi n,ptf'ki) 211. "1[[, 1713; Gl'i.itzmaeher Samuel Fryderyk 17:)2, 17G9; vVossidło Jall, !-,tarszy cedm 1753, 1758; FIf''lszel!O\nt (wdl\\'a) 1759; Saupe II l71i9, 177R; Griitzma!']leHnnl (\Hlmva) 117R l'07yeja ty chże aptckal'Z' jct w iH'aetwie pmya.żna. Do. wodzi tego przede \\"zy"'tkill1 fa}, t, że Saure ] i vVosidło Jan hyli kilkakr{}tuie wyhif'rani IW fOtaro,;zreh hl'adwa. Ż hył nim również Saupe I, który wmieszany h ł kilka lat temu w <.;pnaw<.' Hieodp()I\viedniego zdohyria przywilejów ap'teł,arikirh - pozwa

") 7.0 I b. stl'. 1:>1, pl'7.y)!i!'k K 16) l\a1'}IO'l'acya kU)ICÓW, H(i-9;t Dekrct mylni!' na.:t.wany pl':ZY,yill',jl'm, Do akt r:lllziC'ckich \i pisanych 17, X. 1714 (Acta COILS. l:asll., 1711- lIH (hr.) s1.r. lIil'num., Arrh. Pailstw, w l'a7.n.), 17) Kostl'zC'ils.ki, I, 138-62, Potwipl'clzo.nl' !'<ttllty zostały 1)0'wfól'nil' wpisanI' do akt ra(kdl'eldch (Ad" COlJis. POSil, 17:20-1721, sh', ::liO, Arch. l'ailstw. \V Pazn.),

ISJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry