]'RZYNALEŻOŚĆ OBCA;\'. APTEKARZY W DAWNYI POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

suukadl fillanowyeh maj-i"tra '[af'iej,a [, ktÓry mimo zO])')I\vi/łrauia na rzecz cechu, wypożyczał ]Jieni!dze innym członkom, Nau],a lH"z!Iio\\'ska trwała norlilalnie około lat. za któl' uczell \V kilku wypadkaeh pladł mit1'Zowi pe'\\'n. kwot rocznie. LCZIliowie p{Jo(']J{)dzUi nie za wsze z hl iższn'h okol ic PozoJIan ia, ale I'Ównież z l1.ah,'zy'eh stron (Buś, Berłil1). Opilnie można powif'dzicć, że aptekarz(' w I'edm \YpÓlllym poważnej roli llie odegmli. Fakt, 7e jnż po[} II} latach llo ceehu nie nalcż!, każe JaUl si dHlII ślać h;tllif'nia PO\\ odl'n\' waż.n'l'Il. dla ktÓl'p'h IH)'g-walI'()IH, ul"lI\\',aIQ l'adzi{'('kJ.

TIpz(lzial lI.

.\ p t e k a l' z e (' z ł o n k a III i e e (' h u k u p i e (' k i f' g (1 Z kolei tJ'zeha sh\ iel'llzić, iI(' słuszności pOosiada powied/.I'lIi" Lukaszewil'za, że z eeehem kupif'ckim pał('Zclli hyli apte,kal'zf'.

Zaw<J>11 ap1f'karski, nie zalicza'll)' do I'zemio,;I'), moż być -choć niesłuzllie - uważany za lW\\ iell 1'0.(17 aj zawodu kupieckiego. Z p'jerwsz}. pewHą, wZll1iank o organizacji kupl'óW (m e re a t o r e s) spotykamy si w PaznaJliu w r. 1536 2 ). Przywilej Zygmunta Augusta z r. 156t;, który jest potwierdzeniem uchwaly rad) miejskiej z r. 151i4, nie (łaje nam możności poznania l'<rdzaju organiza,eji kupców. Dopiel'o utawy c o n f I' a t e l' n i t a s lU e l' c a t o I' u In z r. 1574 hhżej określają, ustrój bradwa. O .!lJ1Itekm'zach jednak żadnej wzmiallki w nich nie ma. Jeden natomiast z punktów tychże usta,,' brzmi na'Stępują.co: "Każd, kt6rykolwiek kupif.l. jaką si tu w mieście ba:Wl, abo kram z towarem jakim atworzy, br.aetwo kupieckie powinien będzie pr.zyją,ć, a jeźlihy g'O IJ)'z)rj.ć nie ehciał, takowemu panowie st.arsi kupey luam zamknąć bQdą, mogli i handlu zaka.z.ać, jednak za wiadoIllo>śf'ią, pana burmistrza na te-n czas w mieście z.ost,ają,cego" O).

1) Ereciilski, 103, 3) Pohorecki F., Re.cenzja pracy Koczpgo, Handel Poznania.. (HflCZ, 1Ti"t., VI, 1930, 254).

.1) l'otwipl'dzellie usta" przl'z Jana ITI 'l r. 1676 (Korporacya kupców dlrześcljailH'kich w Pc"zlla.nJu, Poznail 1903, 70).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry