- I I,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

KRONIKA l\UASTA POZNA:'IJIAwprawdzie sto-pllia. akadmlli('kiego, a.!e w }1'rmdnl'ji zajmuwał tak w'hihH> stanowiskO', że r. 1G70 miał prze,wndni('z'ć na Jmpitule piotl"kow,-kiej. Jakiś C7,as, zapewne przed Poznallif'm, hył też gwm dianem p"zdrkiHl i tamtejszemu konwf'utowi przy,sponył cz,tery majątki, wogóle postawił go tak dohrze, że uehodził za najhog,ats'zy w dnliej połowie w. :XVII. Trzech siostrzeiH'ów swoich, Karwackich, I'kieHOwa do Zakollu, między któl''mi \Yaleria:n został pro\yincjałem Hl84 -7. Pngrzeh Zawada mitd lJader uroczysty, cplehrował Stefan MOł.tęski, prohOlsz,ez św. :\l'lri i :Vlag(la,lf'n' i kano/nik katł'(lra.lny, kazali Tomasz l\I!Olhiwllows,ki i Jall l\loTa:\Yski Jezuil'i. Pral'c jego w kO'lIowellcie kl'onika treszcza \\ taki Si]1osóh: ZJJlldOo\\'.a! mur kośl'iola polwlllio\",' z wielkim ułtal'zem, \Ysl'hodlli na eztpl'pl'h filara<'ll, pMII(Jo('ll do polow' wrszych okieIl. \\'!--'l'lw.(lnie skrzydło kmL'iola wy. stawił z po(ll\\ój,nym sklepienif'm i pokJ''ł da,chówką. kaplicę -'Iatki Boskiej do polowy po:.łżwignł.łl. {Trzł.łdził studium tl'nlogii i powięksn-ł hihlio,tck<.'. KOllwe'1lt zaorHltl'z-ł w kapitały znajdujq('C' si<.' na IH'O>('f"II1'ie 11 llluŻllików, i w rozmaite zapas\' (k 33v). .

\y dalsz Dl ciągu kl'O'Jlika (k 32,,) pr:zytal('za li",t pl'owill(jala Biegallskiego, pó7l1iejsz£'go hi...;kupa hako\\"skiC'w (t 1 lO!) 6) do gwal'clia'lIa poznailS1kie.p:o StaJli"ława ŻaJ''1il'!ki"g'o. 23, II. 1(i!)0 z \Vars,zawy. £3iC'g-m1ski poprzednio ''Pra''''ow,ał eZY'll'llośl'i f))'zeli) Bi.o.;.J,u}Jf'two h:.:kowsl,il' w \Ioldawii misyjne, CZ!;sto tytularn0, ntrzym:nntli zwykle zakoll.ni-rv Francis7kaui, B/'I'nardyni, Dominikani. Bieg-diski Zl' ehl'z,tu S1Hllislaw, 7.akOlHH'go im.il'nia Fl'anch"zek, syn Kazimicl'za \Yla.rlydawa Iwl'lm PI'awd,zlc, sk1ad,al pl'Mesję w Poznaniu 8 maja HJIj,;,. SllHlia Ofl'hy\":ał w li: raju, a ulw{\('zyl " J,olhgium św. Bonawrntury '" nr,YlIJie 7. stOl]lnil'm lJIag'!stl'a teologii, hył H'gontem studiow poZtlla{lskiego i I,rarko\\'s],ie>g"o, lłi7-J1ł III'OWillr('.jalem, lliU4 gwardialll'In po>zna{I,]dm. lGU zO"ital IJisku]H'm h1tk.o w"iłii111, c,jl'zymujqc jako uposażenie pamfil' Brody i O,;tJ'Óg, gdzie rezydował. l'oniew'\ż IJOPI'z(1dllik jego IW IJiskup"1wie, ])ol1linihan Czeszejko, z/l7.ialal leSitanH'nt IW rzecz sWego Zakonu. a nic nie zapisal na diece7.jl, "Ttoczył pJ'f"ces o nieważnc:;ć tl'lst:tHll'ntu. lliegal1,ski uHlarl r. 1709 w Ostrogu. (.iesjocki, KOl'olla Polska, 17, l, UJ. - SchntirJt G., Romano-Catholici per Moldavialll cle., Budapestini 17, 98- -10:3. - Eu, IJd K, ZUl' GI'!irll. d. ł;,ath. Kirelle in der Joldau. ]WlIJ. l..1u a,rt a I sel1l'.

1898, 114. - lU:. Bib\. Ka,l'ocl., L, Q. 1;J;!2, 75-7),

IDżDllego studiUlII }Icznallki('go. a h I ojccm kOIlWPII,tU. \1. i.

wj)I'O\YH(lzil z\\'"('zaj, Żp jedell z Jpzuitó\\' }lo lIieszpm'a<'l. solPIIlI"('h 14 lipnI w św. BOlla\\'elltll),( mie\\'.al kHza.lIie pa.IIP.gin-( ,ZHP lIa ('z("ŚĆ 1\"11'. K 3(j- -H kl'iHlika })Hd,ajc sznl'g:Mo.\\'\' apis pl'ze'llie'sie.JIia l'lid.ownego ohr:alzu :\[atki Bosldej lu wl'ześllia 1713 r., za )Ji'O""illl'jala Elhillga 1712 ,5), H g\\ al'(linlla l(azillliC'J'Za SzrzUl'kO\\'. skiego. Była t.o \\ if'lka U1'Dlez'I"t().ć. w którcj ('ale mi.ato hl'alo udział, l!ueho-wif'll,two śy:iei'kic i zakolll'f' z swoimi hl'actw::Iftlli, takżf'o n('rIHu'<I'Jli. \Vpl'owadzenie ndhywalo- sil;' cd fl<'', <lok:,t,d PO,PI'zf'l'lIio }In:ellipsimlo {Jhl'az. Na ulit-,al'll \Vo<lllej i z H'Jlktl lIa FI'H!I,(.jszlu\l1,.:k:,t wysta\\'iono hra1ll' triumfalne. Pro,.'C'sja :zla z muzyką" 7 pipśJliami, z hukiem dział. Celehrc.wal hi';kup kamiell1Cl'ki GIlilISki. I{,aziwia mif'li .Tf'zuita Józef Gło\\'a.el<i, l{al'lJlelita Bo-"' \lItolli Slm\ akowiez i sam eclf'hrfl.l1t. Ohl'az II ipśl i l'ztC'l'ej pll'ha 11 i Jl'ozllmb('' Andl'zej Ch rÓśeillsk i, (lzit'kan i plC'haa św. :\ I a I'ci.n a, Łukasz najf'\\''-'k. św. \\'ojl'ieclm plpha:n. .Jall D I'illg, dzid,all św. :\[al'ii .\Iagdall'II.\ i .Jall (?)7). \y "::l'n m koś'eicle fl'fl>łll'isz\karlSkilll IIIISZQ U1'OCZ\''-'tą o<lpra\\'il dziGk.an katedralllY Stallislaw Hipł':,.:,ki. \\',-,z\'stkil' koszta. lIl'f)('Z stnśt'i polIios' sla\\ II malarz .\<la1ll Swar'h. O II i III dowiadujf'm- sic: lIast<."IJ>lI"('h SZ('zcgÓIÓw: Pl'Odzi I siQ r. 1Ii(jf\ \Y CZf'ehaeh, na rhl'zl'iC' (Jtl'z'lIHlI imiQ .lPI7Y, S'I' l'dalt' ka i [(atat'n'II' z Daczyc. Jako rhłopiel pł'ZyJJ'ł du 1'0zlIallia i tu, Ia.t 18 m.ająl', \\'stąpił do Za.konu (lIi8Ii) wraz z stu'sz'm hratc'lII .\lItonim (i" 1;09 \\ Po-zJlalliu). Pl'ofp.sj<;: skla,(lal U< marl'a lIi87 i OtJ'ZYllHll imiQ Admn. SnYl'er,.;ką rohotą z.roJJil ołtm.z N'.IP. i kilka p-ra(' IWlllniej!'z'l'h. ZwipI'zdl!loŚĆ ,mkOl 111 a, \\'idząe zllDlno:<ei i oehotl;', oddał:-t go na llaukQ lIlalarshnl do. malarza król<:,\\'skirgo Eleute:1'e'ga. Nie zawiodła siQ też na iI i III. Przcz ealr ż eie howiem hardzo pra('o\\'it.. koś'iół fl'allci:--zkallski i ll,ziesi<.'(' I11llp'h wrm.nlowal na \\'c>\\"llątrz, krom tl'go dużolmplil'. klasztorÓw i pal.aey"), w 1'OZiłla-lIiu tal,że za,krytl, 1'c

7) Tp],st l1ip'l-;zyte]IJY.

S) :\1. i. \\''lIwIOl\Yał ]wplicl: :\. Sa]ualJll'l1tu \\' kollegiacil' ]0\\'ickiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry