Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

(laty" i a.he ..SUl'lfl przez ra.dę miejską"; w Ul', :!2 z 28. 1. al1oninut ,,1'0110\\'1](' l'oz\viązanip l'alty III !l'jsldl'f'; W 111', 27 z i, l L 1<1) ,,:klll"ga Kluhll ;\i/II'. I'ady lIlil'jsJdej do X. T. .\..; w llI', :2 z 10. l r. allonima ..'\''Ilik akcji 1\1. l\:. 1'0l1lo(,' B('ZI'o!Jo!lInll"; " III". :t{ z l\. 11. .\. lIasillskiego "SI;lwni ,"jl'llwpolanip" i "BOBinl<l, "liI' wydaj(> Zarząd :\Iip.is,ki !la Tpa!I' "'il'lId i Polski"; \V lII'. :;1, z \;!.

l\. allOllill1a .,POZIU,!l \\' szpona!"!) ,ll'lIżyzn'''; w III'. :m z 11-. II. \.

1'. II. ..'\'ojl'ipch I\:ossal( a. walkaz okupantem pl'usldm"; \'" 111', ;), z Hi. II. K, Tl'oczyńsldl'go "Pl'zed prl'llIiPI'ą ..l'l'otes,tu" ". Hak,l"; ". III'. :łH z 1ft II. \h) ..Polit'Jia tpl'lHlOwa I'oznania" i A, 1'. B. ,,1'OZIl:UICZY k :-\'('nPI'ałpllI alllPl'rkailskim" (\\', H. 1{I"ZYŻ::llowski); \V III', W z :!O. 11. :\. Basiilskip:-\,) ..ś. p, dl" K. KI'otowski"; \V III'.

H z 1,. II. I';, TI'oaYllskiq,f() ..BI'CłU):!t. osntnotnipllin. i ..(-zyg'II<IC.l1 ; \\ III'. \.() z 'ZU. 11. :-;ta, ,,"'ojcil'ch K0-3;;\:,k" i anonima ..Xaloi, "nielwzyjacieJskich" salIJolotÓw Ha l'ozn;u'I".

'1'0\\' \HZYST\\'O ,'IIU)KII(()W :\II.\T.\ POZN.\NI.\

Dnta I;) lut"g'o 1937 od1Jy!o si \\' "ali po"iedZfll Had :\liejskif'j \V HatllszlI zehl'ani(' TO\'..aJ'z't\\ a, ktÓremu przewodnicz\'! \\ icepJ'Ii'CS, p. radnI Huci!'J:-:ki. a pod koni<:'c pr('Ye. p. radca Za!t'ski. :\"a zf'hrauiu t'm "yglo:-il p. mgT .\1. .r. Mik,a ,'('fem! II. t. ,,0 pa!rye.lllcie pmmaiu;ldm w wlCl,ach l'ednich". Opraf'o\\"any p:nmto\\ lIic, 1111 7,l'Ó(1!O\\ ye" (lokum(,lItaeh opart' J'f'fend \\'y"'011'11 d,lIżP zaintel'esf\w:mie, ktÓr(' u\V'datniJo sil} \\" harrlzo nźywionpj llysku:-ji. \\-" wolll'( h glosach poruszollo f.akt ni;;;zczenia la,.;ll w (;0) <:l'i11 i<:', a prz<:,wodnieząe' zaJ'eferowal sprawi;' z{))'galIizowania kursu dlll pJ"zp\\'odnikÓ\\' po mieście POZ11Hllhl. - tm'allipm To" arz\':-.t\\'a .\lil-cśnikÓw miasta Poznania, \\' pOI'Ozumiplliu z delegaturą P()z-łlaJlką Ligi PopieJ'auill TUl'y<;t'ki, I,urs t-aki z{}l'gallizo,,'auo jl.lr. \\' następnym Jni''nącu (od 12 do ?) ma1'('a). Ohejmo\\'aJ on 2R godzin wdd.adÓ\\, i hyiczeł-ł z nasti;',pująl' ch przedmiotÓw: histol'i::ł mia,sta. Pozuania (wykłatlO\\"l'a dl' 'Y{J.jtko\\'ki); topografia mia:-.ta Pozuall ia (dl' "'if'!rz'l'ho" ski\; zabytki i dzi<:,la ztuki \\' Poznaniu (dr Pa.jzdeł',ki); Y.a}da(h lIż.te('Zl1oś('i puhlil'znej, instytucje przemy,:;lo,,'(' miejski£', przemy!-\} i ha,ndel poz lIa 11 si, i (naczelnik mgT Je Mot yliIJski); ll1etOll'kal JwzpwodnicłwlI (prof. KilaJ'ski). \V kursie \\'ziło ulłzial 47 u('zn;tllików z l'C11zuscm na\Jkow'111 śl'ednim \\'zgl. wyższym.

II!)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry