Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

W III'. '!H Z W. I. allonillla ,.PiCI'\\"7.1' po,:;iedzenic rady m."; w nr.

:m z:!:!. [. anonima .,alcż ,.;k""H'Z'I' 7. nicpI'W"1IOŚci;! }))'a\\'II" i ł'nlc7.. Zal'ządl'lH m. Poznania"; w III'. '!7 z :-?t. I. (pl) "L. Ul. gl II. \Iol'aw"klcgo"; w nr. 37 z 2t. L Z. Tul'!w\\'skiego "Z powodu XX\'-lf'l'ia 7.bior(m' ludO\\''ch im.

II. i \\'. Cichawi cz" 1\, Bro-s--<ł ..\)ohl'7.Y ludzie kl,,'ąta,ją :oil; koło St'lrl'g'l) Hynku"; \\' 1lI', '!!} z :,%, I.

anonima "Anol'lllalny stan salIIOł'Ząllu stolicy \\'il'lIwpolski"; \\ III' 1,1 z :!7. I. dl' J. stas7.I'\\'--kipgo rl'(,c:Jzja z I(roniki m. Poznania: \\ III'. t z :!8. I. allonima ..I'ozlla,'l..;kio I'pitafiulll Boll'sla\\"a Chl'ohrpgo"; \\" 111'. i:> z :29. I.

"I Il'ki 1\, Jal"Ocho\\'skicgo ,.0 żyd;l.I'II.... .\lIIilka:' 1i:{JsiJiski i I'Ó'\\ipśni('': \\"1Il'.1!}z:n, [. ,pi) "LI.

1'1 Ci,',;zlw\\'skiego" i (\I'el) ,.\"il da dziś i IU'zcd wickami" ; \\' Hr. ,-.,", z :i. 11. anouinHL "Bl'robocil' \\' Poznillliu" i r. PIUeillSldl'go ..B1Hlżp!. m. Poznania na I'ok 1!13fj--:7; \V TlI'. ;}!} ,1Il.)nillla ,I'po )'Jw.lIkowI'!' cOł''chir.i ulicę PolaI'za" i (flł) ,,1.11. 1'1. St. li:al'wo\\'sl\ipw" i dl' :\", Pajzdel'.31de!!o ,,:\":lsze sl{adJ Jllnzi'alnr rOSIH\ da \r.i""' \\' m'. liO z 7. I I. 111' K 1\1"O"sa ..Z hihliografii 1)0\\ ..,łani.-t \\'il'lkJl. HJIH tv"; \\' m', UJ z 11.

11. "O g'ospoll-al'CC "tymczasowI'f' w "dl'śl'ir Poznaniu"; w nI'. 71 z Hi. II. (tk) ,.I"a.tn'fJat )lo7.lH,lu,ld w xv w:"; Wili'. 77 z lK 11. l"nóJ.on!ll "Ż-dzi \\' żYl'iu t-:"s}Jularrz III PozntUJia."; \\ nr. 79 z HI. II. \V. oskowskil.go "Dmmal Bcll'hal'Y" (7; powodu ,.Protestu" Bąka); w nr. 8t l 20. II O. w.)

..\nl'; i lIIi""tu \\' \Virlko}Julscp", \\" III'. n z :!1. 11. (pt) "LIII. Ul.

));,bl'ówkł-' i .T. :\"'ozjlł!';kipn, .,świlcilll)" juhill'u,,;z \V. KnSSHI,a" i II!' K. I3ro<;su "Polrgli w Po",staniu"; \\' III'. 91 z :!u. II. anonima ..I'rof. .\. Skalkowski a ..1II<tSOllSkośC Ii:. \lal'Cinkowi-'kil''()" i anonima .,Sp. Maria hl'.

I:allło "ka"; \\' ni'. !Xi z :?. II. \\'.

';obkowiaku "Sto lat temu urodził sip. z3s1użOllY Polak" (o J. Choeisze,\VsldIll). T. K. .,Po71wi.

- - li:a"pl'o\\'icZ()",i" i K Bros:,;a "Lista S 11'[1 t, [}{Jw"tania. \\ j<'lko, pulskirgo 1918- -t9". .,]) z I l' II n i k P o Z n a Ił s ki" tlrll1\0 "'a I II astt:pu.ii.\('" al'tyl{nl: ,,' III'. '!() z 1. XII. uh, 1'. \\'incen!<'go \\'icl'zl'jcwskicgo " \Vló('zę'.. Fil'dkl"'; \\" III', '!81 z 2. XII. anoli irlla ,,:\"ow)" IH'rcs \\'Ikp, hb' Holniezl'f' . IV) i "Tow. Ogl'ódkó\\' Dzialkowych illl. K. :\[,u'cinkow"kil'm"; \\' l\l'. 28:i z G. XII, r. \Yielll'l'kil'wiczowl'j "Srrel' nowOI'y,I'sllrl!o Pozna.nia."; \V nr. '!8(j z . XII. ,R.ze:nioslo lzit:kuj') za ])Olll HZ('IIIi.'śllłi('z'''; w nr, 28!J 7.

l'!. X[1. J. W, ..Co z l'llll'l 'Ilirjska" i allOllil11il "Ojco\\'ie mia>;ła wybiorą lIO\H':,m "pl"(,zydenla"; \\ !!I', ;!!Jj z l:i. XII. .I. Belciko\\', "kil'g-o ,,;"'11 ,iubill'USZ ,\Ial'ii Paruszrwskirj"': \\' ni'. 293 i 2!Jri \[ołt('f!"o "Przez OWI' krainy JJazarJwI"; \\ nI'. 2!J8 z 2t. XII. dr \\'. ])all.Jol'a "Gwiazdkowa rcwi.!, I)OZlw,li,'"kich nwl'II'zy"; \V I'. O() Z :!5. XII. anoJJima ,,""\"rdohyt(' ze zmiprzchu", .\. I{oski "Rozmowa z .J. \Vroniprkim", :\1. \V. "ArlwIIy Fiedlcl'''; w Ul'. 302 z :311. XII.

dr Z. Grota "W :50 rocznicę zgo

1111 l{aziutiPI'za I{autaka"; \V III'.

;;0:; z :11. XTI, -'L \\'ie'\1{'I'kil'\Yiezo\\ pj .,T<lIII, 'dzi{' zalal ł'ozllalY': \\" Ul'. ;! Z :J, l. l!M/' I'. \\, Pola ukil'\\'iezÓ\\"II' ".Jak si!; bawi I ['llzlIał-1 w ylwl'stra"; w III'. !J z 1:3I. Z, I'atl'z'kollla "Ksi!;p:i gTodzki.. p"zllał-Iskip"; w III'. 10 z li. I. dr \\'. J),dhora "Plakat allgipl..,J,i \\ Tow. I'I'Z'.i. Sztuk PięklIydl"; \\ 111', \;! z IIi. 1. K '1'1'0l'ZI""'kH'!'W "lkhiuL litl'radd .I, l\jsiplp\\'ldl'p:o": \\ III'. H z 1!}, r. ", \\'i"('\I('I'ldp\\'il'zowP,i ,,-'Iilo)':;{' i hawl'd"; \\' III'. I;) z !O, L allo.dlWI ..1 'i "pn\"1-;Z' ]losipdz{'I;ip Bad' -'li,'j,..ldpj"; w III', Hi z :Z1. I. ,\, KIJski ,.0 \l'kadYII' i o Fip,dh']'Zp": w III'. \Ii z :Z:I. I. .I. \\', ,,:\a Ha t IISZ u"; \\' III'. ::0 z/" I I. -' I.

\Yi phprk je\\'i ezo\\"I',i . I{o('h,' ('{'' Ul'Z!! \\"al(';,": w III'. :Jlj z I L II. dl' \\'. DaIhoI'" .,\\''slaw<l ohl'a.zów .I, I{ rz ż,.ł-I,< k i ego"; w II r. :JH z 17.

II. .I. I 'opowskil'go .,\\'ojdl'ch I,"ssal, ;'I"I\'sla i pi":II'z"; w III'.

:I!J '/, IX. II. .I. l{oll{,I'a ..I'rzpd pl'PIlIipJ.... ,.1','olps(II". \\ Bą"I"; " III'. 17 z D. n. dl' Z. (;1'01,1, .,lI t riweh hostiaeh. o \\'rÓL)u i illII dl ('pizodadl I)lJZIHlń'skich" i Z, . ,,0 IIf',we;m ;\Ial'eiHlw,\\''''lde!W"; w III'. iH /. 27. II. dl' H. "i, "'",,,kipg'o .,Po z).fodnie liro!". 1\1" lIizDta"; \\' III'. 4!1 z 2S, 11. -'hll'ii \Yi('\lI'l'kiewiczo\\,l'j ..1{Ię.sld ż'"iolowe ZIlI"':,ZC/.) I Po'/,nafl" I', InT' i dl' Z GI'tJla ..\" "'l'tJlą r(H:zlli('ę 1lI'()oitzin .T, Choclszl'\V

S'ilpU.'.

.. \; o \\ ' l{ II l' i p r" d I"ukawa I 111. i.

lIastępu.iąee al'fykuły: \V nr. 2H z 3, XI I. (b) ".\. Ficdll'l' i ,I. W1'Oniceki laurcatami nagrody art ystYl'ZIII'j III. l'ozlI,mia"; " 1\1'. 283 z I" XII II, T. .,0 l'Slctyc,ZII wy).fI"..' lIaszrt:11 l'llIl'plal'zy": \\ lII'.

;!Si z '. XII. ,\, Sz. CZd,'lił-l,,,ld('go ..-'htz'ka w Poznaniu"; \V III', :ZI'I:; z li, XII. allonillHl "Izba HZCJhil'!ŚlII icza lIah'ln ])(;U1 nZl'ł1lieślnil'zy"; \\' III', '!Ht Z CJ, XII. \y, :\, ,,:\ip lIiszCZlllr zadl'zl'\\"icnia \V l'ozll<lI1ill"; \\' III', '!!I!I z 2t XII. anonillla ..1;\\'iilzlIka dIn. 13000 hl'zl'ohntllYl'lI w Poznaniu"; w ]])', :]00 z :!:i. XII. 'Abas) ,,2.. XII.

I!IIH": \\ 1'U1żl' Jll'.: dl' K '1'1'0ezyJ"Jo;kil'go ..La ul'l'aci uagl'ody III, POZIJ;lłlla HJ:1li "."; .\. Ua<;il'lsl\il'g'o "Co \nlieśli \Yi!'lkopo!:lliiI' do hi:-;!ol'ii" p'OZlllo\Va z dl' ,\ \\'ojtko\Vshilll\' ,\, lIaił-lsl\il'gn ,.:\apoll'oll a \YIl'lko-poh;lm \\. 1:-10 l'O('zllin:", \\ 111'. :10'<' z :10, XH. dl' L. III'Z'l-łskip,w "C/.'II zIJI'IJ,jII \Yil'lkupnl<:ld" i anonima ..['orIlOl' ZiIlIO\\.I, IH'zl'oholn'JlI": \\' III'. l z ł- I. Hi::. ", a non i In.1 ,,\\' III:dpilll ZWił I'cialll!' ,\. :\o\\'ac/.ył-lskif'go" i Z. . ,,(;ospo{(al'ka IlIia,..:t... l'nZllallia \\' 1', 1!1:1Ij"; \\ III'. Z z::. 1. A, B"sia'lskipgo .,Żrl'inIT"':' tO (lOH Po1al(ó\\,"; \\' u\". :: z 5, I. a,hl' ..lJookola rady mi!'j"I,i!'.i i \V'hol'ow"; w nr :; z S. I.

a,bl' ,.J{il-rl' Ilastą"i z\VolalliP n,,d :\Iil'j:,;ldcj"'; \\' III'. Ii z !I, I. anouiJua ..Niprnieel,H, g'\\'iazd1ih " I'nzllf(nill"; w nI'. H z l:!. I. ano ninla ..(TI'zędnil') Pl'zl'ciw 1I0w!',i IIsla\\'i" saIIIGl'ządo\Vl'f'; w III'. fi z to. I. anollil1la ..Picnvsz(' posi(r1zl'łlil' ]'l'akly\Vowalwj Bady -'Iiej":kicj"'; \\ 1\1'. lU z 21,. I. anoninm "Hoz .viąz.Lnic Rady -'liej,..:kiPj"; \V I!l'. ;!(J alIoniIllit ,.:Z6 rLld1I'l'h III. Poznania z.lożyło mau

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry