KRONIKA \YAŻNIE.JSZYCH WYDAHZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 9 min.

18. T. 1937 Q-(lbyło się pil.ł.n\ :-;ze pu,;jedzenie reaktywowanej Rady "\Iicjskiej 1l1. Poznania.

2:). I. ponowne rozwiązanie Rady Miejskiej.

\V dniu 8. XII. uh. r. odhyło :-;ię poświę-l'CJlie 3 nowrch dz,wonów \\' kościele .parafiał nym na Głównej; \\' lllliu 9. XII. utwo)'zono \\' Poznaniu IHJWą pwrafi św. Hoeha, wydziełając Ją z tel'PIIÓ\\ parafii Ś\v. JUlla Jerozolim..;kiego. - \\ styczniu odh la sil..' \\ Tow. Prz jaeiół Sztuk Pięknyeh \V.tawa artystyczna, plakató\\ angielskich Jednocześnie w "Solonie 35" wystawiał swe prace ma,larz i grafik .Jerz' \\To1ff. - \V dniu ::4. I. odll'ły się w Poznaniu u)'{)ezystości. związane z 30.,łeciel1l \VielKO}lobkiego Zw ilJ.zku Myśl i\\ ych. -- 11. II. odh'la si' urocz)stość 25-łeei,a k';Lpla11stw<ł ks. hiskupa Dymka. W ciągu lutego w T{)w. Prz'j Sztuk Pięknych wystawiała swe pl'aee "Grupa Dziesięciu" mal.all'zy krakowskich, a \\' "Salcnic 35" J 6zeI J{rzyżan{)wski. - \V llie(lziełę 14. II. odh la sil..' w Poznaniu uroczysta almdemia z okazji 15-lecia rządów IHLpieża Piua Xl. _ _ \V drugiej pnłowie lutego w Ba7arze pozlIallskim w'sta:wiał swe prace znakomity malarz p,olski \Vojciech K{),ssak. - W dniach 21-26. II. odbył się \V Poznaniu ogólno-polski zjazd przedwżehr,;L<'z;. - \V ciągu bieżącego okre,.;u zimD-weg'o roz\\'ij,ała sil,) \V Poznaniu \\'yhżona akcja. pO>l1loc' hezrohotnym.

ZMARLI

31. XII. uh. r. zmarł w Poznaniu ś. ]J. l'edal<tol' Jan \Ia]'w('g, h. po..;eł na Sejm, prezes Związku P.olskiego. - 5. l. zmarl w Poznaniu ś. p. Zygmunt \Viza, kupiee, w bitn llezestnik powstallia wielkopolskiego, l"złonek rady rO]JOtllil"z.o -i-ołllif'rkiej i dowÓtll'a żand<łrmerii krajowej b. dziełllil"y prukiej. - 29. l. zmarł w Poznaniu na,czelny dyrektor ,.Vesty" . p Teodor PrądzyńskI. - \V dniu 23. H. zmarła Maria hl'. Zamoyska, zasłuiona dzialal'zka :"p.ołeczna i fila.utropka. - 31. l. zll1wJ'ł \\' Poznaniu }JJ"of. dr Alfl'ed Delllzot, UCZOIl' fizyk.

11:3

"B o e z II i k :-' I a l r B t Y l' Z II Y s t.

m. p ° Z /l a, II i a" 19:rl - 19:11i r. si l'. 10:1 Zł' \\,,,tęIWIll d'I', 1'1 zęllll StattTZIH'go radey Z, Zall'skipgo. Ho('zlIik w'szpdl \\ 7.\\"ic:kszolwi lIiż dotThe7::"; oh.ic;to':;('j, g(l'ż 7..,\\"jPI'g. :;6 IIm\"\ eh lahlic ,.,Iat.,.;tn'zll'('h, 1"tÓI'yl'll ilOśf' \\ zl'osln do HIt.

:\'owo':;eią \\' HO('7.!III,lI --a I'dllicł' l'I'I,'o"p('ld'\\"1I1' ° (b:ialalllośei :'tHildzil'IlIi Ofiz;'Zf:dnościr,wo - IW, żT7.km\"'ch, o 1I';JIl,.;akl"jach (;il'ld' l'il'lIi(;".IIl'j, l) ohrotn ch (; i,'llIy Zhożowo-Towa,' J\H'.i. o :-;,lOiskach lIa lar!!aeh t'g-'llIlIim\''('h i ill III', Pa\\'1'1 r. :czuk ..1'07.111\.11 ('za"ó w S t OL n i,.; 1 a \\ 0\\'''; k i c h".

";7.kie lpl,,'Y.i 1).)J,azow'eh \\ klnsil' III p:illll" 1'0ZII:'" HI;JH, ,.;1". l!J, wlhitka z DziPllllilw CI'7. KIII'atm'ium Okl'ęgU Szl;:olllp!.!O 1'07.IL1IIlskipgo. ni' fli6.

,.E II e y k I () P c (l i a :\' a u l.. P o l iI Y (' z 11 y e h". 7.pszyt Z z HJ:Jłi l'.. lIa sil'. 2tn "B:ullhrowir.... "D (' u I s e h. '" i fi fi e II fi C h a t' t - 1 i c h (' Z l' i I s c h l' i f t f li l' P os l' /l", ZI'SZ"t :H za H/:111 1'. zn \\",il'I',L l". i. :\f, Zauhprln "nil' TpiIlln!! dl'l' Tpl'lh m" 1'0"(,]H'1' '1:1l'ipllgill111n,.;ium h i II. Schittzp'a. ,.Eil; 1'OSplIl'l' 1'0hlil,,'1' (Ier (pgPl1\\'art r;rat' !Tullpl1-Czapski".

CZ,\SOl'TS:\IA

,, 11 III ° I' Z ą II :\f i p j ,.; kC.

roduik, orgall Związku 1'0lsl,jch -- zawirl'n SZ(]'og

lI\n]t':\liast a]'t'

lwIo\\' Z dzipII,zill' pl'al,t.'ki i 11'0/'l'tye711yeh zagadui!'), ,san;Ol'ząIlu, OI'az hog:Jtą IHonikę miast.

Z Zf'szytu :1 z J H. w:n 1". 1I0tu.i(,I1I' ;tl'l'klll ,h' 'Ylallysława na l\Jo!'a p. il. .. \:,1nalrH' I'1"O\JłPllI' III ipj,.;Idp.i pl;/ilyki IPI'lJnm\"p.i "" 11t' 'o,.;podal'ki III. Poznallia".

..,,' i (' i '" i l' I k II P :) I ,.; k i p", Illip.

,.;iI;CZllik. Z III'. 11 (Iii z lislopad.. l!J:m l'. lIoln.kIUr: ./ózpfa UI'zrzi]'II,ipgo .." ('ZOI'aj" i ".Iziś" \\' \\''"Ia.W"l'Il poz1Hulsliich", ,Ja1I1I,.;za 1Jl'l'p,.;jpwiez,L "Hole] prllsl,i \\' POZI!a\llll", Ii:om'ada Łafilw "Z \nz'lą li Iwól'c.\' mul.YU lo ,.noI y", .\ 1f,'I',la Kowalliowsldego ..li:l'OlIika 'JlozlI:Jill,a". '" III'. Ii (I;;!) II!' S.11111isławH ITpJsztyrlRldrgo .,Allipla J1a.iąl,ówwL ('z.1i Pl' ('P lwhipt,'''.

" I 111 S I, ,. o \\ a II' Ii: l: " y (' l' C o - II z i p n 11 y", d'l.dalpk litl'l'acko lIa ulin\\"\" Z 27, XII, \!)o 1', i i, I. 10:)7 l'. o-g-Iosi 1 pl'OL d]' A. SI,alI,owsk ipg-o ,,1{:11'ol :\bl'cinlw\\' !'I,i", .,,\1 II z y l, H K o c i I' 11\ a h Z;-1ILlipśl"iła \\' III'. Ij'!, sf1'Ol1f1 I:J 17' z 1!1::r. I'. al'tyklll JI. t. "IV Ii:ongTP" \llIz ki hoś!'iphwj \\' Pllzuanin", .,.'111 z 'li ,,". 1IJ i p,.; i (: cz II iI" W Ul'. z gl'wlnia 19:16 1". FPliksa ;\[OWf)\dp,j,.;kiego ,,\Io,ip lIa.igłęh,.;7.c wZI'uszpuia lI1UZYC'H''' i T. Z. KaR"PI'na "I'ozn.lń".

T'goduij, ..Ii: 11 l I, u I' H" ni. i.

oglo,.;il: w itI'. :17 z 19;)1i l', K TI'oeZYlbkh'j.!."O ,Rąk - dl'illllatlll'g";

\\ III', :H (usta''\"a :\'ol'cinka ,,:\al'od7.in' nip7.lIydl \\"ipl'szy" (O .1. Szla urlYl\.gPI'7.Ć); \\" In', 1 7. W;) i I', dl' Bl'Onislawa. "'il'[I'zycho\\"sl,:il'g'fJ .Z pO\HJdu ..TpalnI dol"'PI.:O oh'\\'all'hl"; \\" ni', ;J ,\, UlOcip"I. lis]dpgo "Loi.a." ]i:al'Ula \la 1'l"inl,o\yskH'go"; \\' tli', 1 J, Tokal'"Idp!w ,.TynIC7.,lso\\"a odpo\\"il'dź \\' "1)\'11\\')(' Tpa t nI" : \\" nr, S .T, Tokul'skipgo "Ii:uli",y kulb"; w ni', li ,I. Tokal''ikie/1"O "l'okolpnil' Plat.oll:! na l'aIW'7.lI POZIWIISkilll", \\" III', 'i 7. H, II. Ił "'ilkanO\\ic7.a ...Tan \Yl'ollipcki",

..1' i a s..... doda!..'k ,t'g, "U7.il'lIlIika li:uj'I,\\sl\ll'n)" \\" HI', HJ Z l'. W;1(i z:lIl1ip:<dl aaoninl'l ,,'" ;m J'oc7.ni("Q f:lniplTi ul'eyh, St'llIlp\n;kipgo"; \\" 1:1', ;)0 Statllsl;l\nl (;I'ahia .,PI'OI'Ol"!.\\"() K''''(Jla Lillpltll"; \\" III', ;,:! anoniln:t ".Jullilcu..;1. po7.n,,,')skiPj IiIPI'"lkj"' (P"I'II..;YP\\ ,.ki",p. Zofii Kiplcddp.i "J1: li-pl "'1..;(' "; \\ nr ;! l' 19:17 \\,1', ,,:!:) lat wiplkopul:,;kich zlJiol'O\\' ludoznll'\"l'zTh"; w III'. 1 Zpnona Ii:ol'l'ia ..I'ol.n "'I i jego lIIil"'szkw'ln' w XYI luh'l'iI", \\" t'nlźP ni', \-,pliksa Budllil,;a ..p()('zjP "', Bi\ka" i \I;!I'i:lI1a SZCZf""IH'/.ro "T('atl' Bugusla\\"sl<if':,m \\" Poznaniu i ]{ali>.,zu"; \\ l"', ;) \fipcz'sla\\'a IJf'-ł'pźyJiskipgo ,..hk(pf Skmi,,]Ht\\'ski z SWI'le.!a" i B. E. "Zygmunt CI'lidlO\\ "Id ° 'iplli....; \V ni'. fi :\1 l)PI'pźYIlsldego ,.,/ul.d SiplIlia 1"\(1\\ ,;ki 7. SzadPj'I, 11" i anonima "Kronika 111, Pozwmia"; \\' ni'. i \1, I)(oI'('7. Ilskipgo "J, Si"lItiil!1ow..;ki E. Szar\l',ja lIT"; w !II'. H \1. J)('I'p7.rli"kil'l!u ..CllOdS7.I'WSl"r Ill'l'IHl '/UIl(}"ZI" i ;\, ](oehIPJ'Ó\\ IIY "Bihliohka POZI!.Ul

"kipg"o U('ZOIU'g'" (prof. ,I. U\"IIIIII'kip\\"icza)". .,B II I' t n i I,; \\' i (' I " u p o I s k i" - st'('ZI'(1 1!J:!/' I', ,/, 1.('IHII'dowil"za ,,:.>;,-ll'cil' OgTÓ(l\ww psz(,I.I'IIlYc\! IH'Z' III. ,Jasllej \\" PoznHIIIlI", ,.! III s t l' II l' j a I' o I s k a" Zlllll i<> , "d la II h' 1I0tlJ\\',Il." dol ych('za \\ "Ii: 1'011 i ('l" \\ l'OCZlIjl,;U IX z UJ:!;, l'.

pozy('jl' hihliografil"zlu': ZIIPO"I"i;IlI' !lIalarz [lozlwl-łsl,;i z pi"I'\\",;zl'j polu\\T ł!J \\", Dl', \, 131'0sig"). sil', Uli; :\apokou \\' l'ozlIanill (:->1., :\a\\Tocki), s!l', lO, I;I:!, 1;.Ii, 1(). :.'01. :!:!; Bislwpiu w "llIn'UIII IH'phistorY("7n) "I \\' Pozuauiu (pl'Ot. li:ostl'zl'\\l,;i), str, l:.':!; ,.ZlIlart\\Tt'h\\',;tallh" olll'az dl' Bla,;o Ill,XO) \\' :\L!/.Pl1l11 \Yil'lkopo"'kiro, ..;tl', :101: :\:1 jal'lI,arku ,,\\ if:to.ia (I,;k illl \V I'oznalliu ISZ, :\.I\\'I'o('k i) , stl', :I!I:!; ])yiec1nilli('l" IlIif'.isld, ,;11', li\X; :!;, I'Ol"ZlIi('a zgollu ks, patl'olla \Ya\\ I'Z'lIiaka (od"łoui(:l"ip tllllli('y paIn iątI,; ° \\"!',j ilU I,;of:('i!'\(' Ś\\. \lal'dlla. \\' POZII:lllill), stl', IIIHfj; \Iaria '1'1'1<111 \lil'halillll z Ho('rÓw Tl'z'li"ka Iluff!II.IIIO\\'a, 1,011:1 E.

T, ,\, Ilorflllltlla. Dlal'ia \\'ichcri<il'\\'il"zo\\ a " sil', U:JII, !ł1)l'zlIik 'i: z lU:j(j l'. zawiera: L(.ka torz' z nJ''lI ku Iłl' 7:J (\J. \\'il"hl'l'kinviczo\\"a), "tl'. ,fi; (;on' \\' PozlIaniu II 's, C. T, PI'IIUSJII\illp l'ltJ, st.r, ;11.0: udeczka. z Cnadpli POZIWII,;kil'j il)iotl' 1.1'11 a 1'1). stl', :\!)fi; li:id JlIaIlIuta \\' (;ÓrezYlIif', stl', l(i/'; Polskip poł-łl'et JW \\T' slll\dl' da\\ Iwj g'J',lfiki fl'aJlcuskil'j w galpl'ii im, :\Iidi.ylbkil'/-w \\" Puzllalliu (.1. OJ'all',;ld), s,t,I', 1-711: \\') stawa. \\'II,;p, Plast'ki Got'cI,;iej \V Poznali i II (Dl', CIlIlIa I"ZY!l

ski), sh'. Wi; \\' pozllaliskll'j palmial'ui, sb'. (jf)); Ob('I'\\'ał !'<ię ehIllul'Y llad PoZnanil'IH \\ ,'oku 17:3(), stl'. IiHO; Ch ,'Z(\-;f, naszych .,Chł'Obl'ych", ,.;tJ'. 1017; PaSzl'Ol't Sil'ukie\yieza. w Poznaniu, sIl', 1163; :\agl'orly al'!. III. POzna nia, "tl'. 1187.

..Kul'll'J' l'ozllailski u Ilruł-ował m. i.: WIll'. :161 7.:!, XII. "lIold pl'us-łd w Poznaniu" (odez.t XowaezYllskiego); w m'. :J(j;! /. :t XII. anonima ..rstawiamy J'z<,ź\Ję "l'ożl'gnallil' :\r;ll'ii' i \ tl,) ..Echa polJytu .\. :\()\\'acz'ilskiego"; \\' nt'. jlH z 1-. XII. (kI) "HpktOl' :\Ial'Ci nl\()\\'sk i F;koilezył 90 lat"' i Zofii ł"Ol'a\\'kiej ,,1:10 lat tPIllU !Jawił :\apoleoll w 1'07.11<1uiu" \\' nr. :J!łG z 5. XII. anonima "Trzeba przywrócić slJlllorząd miasta l'o'I.IJ:I.Jlia" I \\'. ,,\Volwc wyhOI'ÓW'''; \V lII'. :i6, z 6. XII, (pt) ,.Co mówią nazw;\ ulic w I'oznanin (XLV) Pl. (;ulawa ('ct\Vo)'ows,kil'go" \i dr lO;. Bru,;,.;a ,,(, staryeh mUl'ach i ha>;ztach OJJlU)lllych Poznnllia"; " nr. :i71 z 11. XII. a11011iIUa "\Vybo,'ó\,, w Po, yn<1.niu liiI' będzie"; w nI. :)7li z 12. XII. anoniwa "Uehylcnil' f"ol'zl'czcnia łłlinistcl'lił lnego 1'0ZwiQzuj:tcego radę micjslw 1'0zlIania" i anonimu "Sp,'uwa liiI" zatwipl'llzl'nia wyboru }>. Rutajksiego PI'czYllentem III. Poznania"; w lll'. 57R z U. XII. dl' A. BI'O"ia ,.NieztJ;lllY widok l''nku poznailskieg'o"; w lll'. 579 z 13, XII. Al. Ch. "SamOl'ząl!l jako pOIIstawa I'Ozwoju ni. Poznania" i (kI) ,.Zakład dobroczynny" !Twal'rlo\\"skich); \\' nr. 582 z lli.

XII. anonima "Likwidacja star'ch Cł!WIIHIl'ZV w śl'ótlmi"ściu"; w III'. )RR z 19. XII. \V. .11'1. .,Sto;;vnki mi('zkaniowc \\' Poznaniu"; \V m. 590 z :!\J. XII. (id) .,:\owa parafia miejska" i (pt) ,,:\azwy ulic )\.LVI. {'I. 1.1'01);\ I'l'7.yłuskit'!w"; w III'. :lU! z ?O.

XII. III' ,\. Bt'osip;a "Handel ,,!(()l'('rsztychaIlIi" w 1I;lwnYIII 1'07.llaniu"; \V m'. 5U7 z :!5. XII. SI.

Pi'golma ..Z poklOrsil ł"a,sIHowiezowskit',w", P. {;alltkowski\')!,o ,,:\i(,ZlHlH' wiersz J. I\ocil'lskh'go", J. :\Iodliil"hit'go "Jan \\'1'0lIippl,i art. gm.fik"; w nr. 5tJ9 z '!!1. XII. (kI) .18 rocznica l'ows,tallh wicJkol'olskiego" i anonima "Dl'[I'gał. lnin. spr. W ("\''11. w PoznuHiu" i (- -) ,,\Vr;:czt'Hie nagl'ód III.

Poznan ia "; w m', G05 z :31. XII.

\)11) ,.\\' Poznaniu hyła ulica SP"!'!":!."; w 111'. 2 z 1. I. l!J:n r.

\\-. P. ,,2;) lat wh'lkopolskil'h zIJiorów ludoznawczych"; \V lII'. 1, z 3. I. (l1t) XLVII. "(II. l\latlaliil"kipgo; \" III'. fi z 5. I. Zofii Casa l'o\\'a " \\'SpOlllllil'lIi<' hoil'!.d i to",. pra,ey" (o J. ,\larweJ.:u); w łII'. 7 z 6. I. A, No\\'aczyilskil'g'o "LIst miłosny 110 Zw. Zaw. Lit. Pol. w Poznaniu"; w nI', 1 z 10. I. (pl) XL\III. Ul. }Jat,'olUt .Jackowski\'go"; w m'. 11 z lO. I. dl' K. Hros>'" .,Z hibl iOgl.ariI powstania \VieJkopo\:.;kipgn lU1H -lU"; \V nr.

'!!) z 17. I. (pt) XLIX. {II. Jakuba \Vujka", dr, Alfreda Hrosip;a ..\Vsponmi/'lIia [wz.n:du;kieh katnawałów" i .J1Llla :vr.'ozi.ń:skiego ,,:Vlamy w Poznaniu dv;ip ciekaWI' wystawy"; w nr. 27 z 1U. I.

anonima "Czym śp, BolHhm J[\I"Ochowski był jako prezes r:tdziecI,iego klubu na..odowe,go";

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry