KRONIKA MIAST A POZNANIAvVłodzimierz BOllawentura przrszedł na świalt 8 lipca UtH roku. Był dzieddem wątłym i to skłoniio rodziców do pospieszlIego ochrzcenia go bez z\',,'-kłych ce)'emoniałów kościeln' dl 'J. Najpiel'\n;ze lata spędził w rodzinnnll Hożnowis, kture atoli jui.; wówcza. zadlużone lIadmiernie, "tar siQ miało przycz\ nq. tragedii państwa I{rz'żallow:kirh. Podaniem l1'ajątku Ha łicyta('jl grozili liCZtli \\ ierzyc1ele. wśróllnich poznail"cy bankierzy i kup(y żydo\VslY, jak Levin ]{ol:'lIigsherger oraz \Volff l Falk, od których I{rz-żanowski znaczile wypożyrzał sumy. \V roku 18;W hyło ROŻllOWO już do tego ..,topnia zadłużone, że mU,,;H1no zalH'owadzić admillitrarję sąrlową, a w roku 1827 ogło:,-,ić upacUośr. Nabył je najpoważniejsZ\' wierzvciel Fabian I{oszubki za 5i i pół tysiąca ta1., podezas kiedy wartość majątku oszacowano Ha 8fi tys. ta].l'). VV tym czasie, zapewne z zgryzoty, zm.arł Stanislaw ]{rzyżanowski, wspominany kilkakroillie w list.aeh przez "'łodzimierza. matka zaś wraz z córką Stanisławą oraz najmłod7ym s\-nem Edmundem, przeniosła się do krewnyeh na tel"'tol"ium Królestwa Kongresmvego. \Vlodzimierz, jedyny z młodszego rodzeńBtwa. pozostal w Poznaniu, oddan- na w\'chmnmie do rodziny. Z tego uajpiel'wsze!!'O okresu życia bardzo mało wiadomoSCI "ię przechowało. Nic o nim nie mówi w swoich wspomnieniach generał, jedynie w listach ten i ów szczegół znajduje słahe erho, Będzie tylko o śmierci ojca żałosna wzminka i słó" l<ilka o mdzeń.stwie. Na1jwięcej o bracie najmłodzym Edmundlie, Z nim korc!'.pondował z wygnania, a ta'kże z żoną jego i jpg'o f'órknmi. Z tarsz}fl rodzeństwem, które mógł lepiej ,palIliętat z młodości. stosunki były daleko ozięblejsze. Siotra Stanisła,\va nad!'r rzadko odpowiadała na listy, a rzadziej jeszcze jej llzief'j, T.a],że ma.tka, która w domu tej eórki znalazła lin starość przytułek. nie hyła zbyt skora do kore.spondeucji. O rodzeństwie przyrodnim słychać jeszcze mniej, a:ezk{)lwiek i z nim sta.rał si nawiązać bJiżs'zy kontakt i nieraz wypytywał

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

;;) Archiwum parafii ,,\ Rożnowie - liber ba.ptisatorum.

8) Archiwum Pailstwo\Ve \V Poznaniu - Grund u. Hypothequen Actcn Ro,żnowo - vol. II, fasc. 1-2 i n., fas c, 47, 55, 73, 193 i i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry