GENERAŁ WLODZDHERZ KRZY2ANO\YSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Nie lJł:dzic zatem i lllllleJsza pł'ara wy(zel"pującą Jliografh! generała. Że :;il,) ją \\'ogóle ogła!':za, wplywa: 1) fakt odllalezie, uia zcregll Jistów I{rzyżallo\Vkiego, 2) 50-ta ronmka ZgOlili jeg'o OI'a.Z chęć spopula1"\'.zowauia w Polsce zasJużoueg'o rodaka, o khJI'Ylll tak majo !lotl;hl p b.; all 10 i ta,k lila lo się wie.

II.

\\'łodzimierz I{rzyża]]owski wywodzi się z stal'ej rodziny szlacheckiej. Ojciee jego Stanisław (Ul". w I". 1779) wakz) ł wraz r. braćmi Bogumiłem i Bonawelltun,!l) JJOd znakami apoieolla, a 'następnie osiadł na roli. !lajl'iel'w \V Śh,!-,ikowie w powiede krolJskim i w KijPwje pod Srodą., a potellI \\ Hożnowie pod Ohol'!likami, które rirogą. zamiallY na Słą.skowo nab) ł od Jana G1izczylIskiego 2). Przy 1J0ku żon)', starszej od Riebie o dwa lata, Elźbiety z Pą.gowskich, którą. \V 1'. 1804 pnślubil"), spędzi! tam kilka sr.ez(,)Ii\V)"cJl lat życia, a kiedy jłl w r. 1R19 utł'aeił, wszPlll poraz wtóry \\' zwią.zki małżel1skie z Płlgowską. Ludwik.! (st)"rzell 1821), z któr.l, !"odohuie jak z pil'l'\\':-;zą. llIaJżonką., 1ic7!lego doezekał siQ potomstwa. Z pierwszego małżeilstwa d1.ieej pozostało CZWOI"U: M<.u'jałlIl1t (ur. \\ l'. 1805), Teodozj,a (Ul'. w l'. 1808), Józef (ur. \V 1'. 1809) i Nemezy (Ul'. w r. 1811). W drugim 1iczha ta powi(,)kszyła sil,' jesz('ze !'..I.ez JII'zyjście ]]a świa.t: Stauisła wy Ludwiki (Ul'. n. I. 1822), Ludn;ika \Viuleutego (lU'. :?3. III. 1S:!3) \V lo d 7. i m i el' Z a. B o I ?- w l' 11 t u r ) oraz Edmunda, Za wy jątkiem 1.11dwHm \Vineelltego. któl')' zmarł \\ wieku niemowlęcym, wszystkic iune dzieci chowały sil,) nlr()\Vo, oiągają.e niejednokrotnie wiek sędziwy ł).

1) Siostra ich Jw;tyna wyszła za \1ikołaja Chopina, nauczy.dcla języka francuskiego u hr. Skarbków w Żelazowej \Voli i hyła matką Fryderyka Chopina.

2) Archiwum Państwowe w PozD:miu - (;rund li. HypoHw(jIlPII Adnn Hożnow(J - '1'01. I, f<.i>c. ge i in.

3) Archiwum Pail.stwowe \V PozJlaJliu - (;rlluo 11. I-Typoth."qlll'll A(',(l'n Hożnowo - Y01. I, falSc. 207.

) Ai"chiwulll parafii \V Rożnowie - libcl' ba]Jtiatoruru. - I"; o l'Zy - stanie z archi\vum I>Rl'afialnego ułatwił mi ks. proboszcz Schmidt, za co mu wyrażam na tym mil'jscu swoją wdzięczność,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry