KROXIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

kwartników, dnlgi raz, linia 21- kwietnia 1371 r., sprz('dał wójtostwo w P!aweaeh za ;-)0 g'l'7.ywiell groszr ezeskich 24). Zrobił zaś to pomimo, że ustaw,a z 1368 r. nakazywała pl zepl'owactzać takie tranulkeje w monec ie tylI\.{) krajowej. 'fożliwe. że te w!aśnip zal'Zuty wzieto pod rozwage na dworze kró!ow('j regentki Elźbiety, gdy zadecydowaJno jego odwołaliiI'. Nc,wr lIamie:stni!, królpwski Otto z Pil czy, ezłowiek bystry i pl'ze7.ol'nr. załagodzi! zdaje się kryzys walutowr w Poznauiu w pnl1lrŚhl' sp-os6b, ehociaż w illllyc'h SIJrawaeh, jak kronikalrz pisze, nRtrafi! 1111 nhojętność, niet'heć i hrak "om{H'! zt> :--:h'ony spoIC('Zf'llst\\ a wi('!Jwpobki('go. Nałeżr w koilt'U zazmll'z'ć, że olłwolallie Przec'!a\\ a z U-uł10wa Zl' s1anowiskR starost' p:enel'Hlnego nic' h!o połl;!ezD1w z nil'la-'ką, dworu. I{ronik.al'z, zwykłe tak doln'zC' poinformowany, nic o t-m nil' \V:--:pOJII!nH. PI7PC'ła\\' zadlOwał nadal stano\\' i:--:ko wojew{)(I' kal isJdl'go i nawet "ta !lą,ł bdrcll.U loja lnie przy hoku nowego staro:--:ty. gdy \\ końc'u tego sHllllego 1371 1'. zjedla! do \Vie/kopo/:,:ki. Tak :-:,amo (()\HlI'zyszył kl'ólo\\'ej Elźhi('('ie, g'cI nastepIleg'o r,oku \\' 1e strony zjpc'ha!a. "'). O j::t!dej nipla,.;c£, JO'{llewskiej uie hyło lilOWY. \V paclki pozllallski!:' 7. UnO/71 1'. nie Sł! odo::.o/Jlliolle w historii mia,,1 polskil'lt. Było ;('h cla/eko więl"ej, niż to nawet notują kronild. nieupol'Zą,dkowfi11ie waluty było b:>WWlll ł hrollieIII;! I'IwJ'ohą finHIlSÓ\\ )Jo/"kiC'h od h::trdzo dawnyeh tz,a:,ów. H!('ży tył/w lIIil>17'Ć je odpowieclnią. miarą, i do każchj wrmianki źródło\\'Pj .1)l'7yldadal' szkła oclpm\'iednie. Poza tym lIit' Iltlleży zapominać, ŻP zjawi:ka ekoHolllkzne mają pJ'ZYI'z'n i kl1tki za \\'sz(' i wszl,'flzie poe/ohne.

'ł) 1(0(1. flyp\. Wlkp.. IIl. nr 1637 i 1648.

.) Kod. dyp\. ',"Ikp., 111' 1H5:łi 1661.

'.

GEEIUŁ WLODZI!\HERZ KHZYŻANo\\' SIn w śWIETLE WŁASNl CH \VSPOMNIEr\ OH.\.Z LI rOw PIANYCH no RODZIY

I.

Bruk dotąd VI' poh;kiej literaturze hisloryczlIej źrl'H1!oW,) opracowHnej hiografii gellerała \Vlodzimier/.a 1\I"l:yżanowkieg-o. Je!"t to luka pOVl'aŻII-H, 1llhowiem gelHrał KI zyżal1l:\\'ki ml1eżai do uujwY]Jitlliejszydl Pulukó\\' VI' :,:Iuż.i,ie aIllPI''lolilkiej, i \\' Zllaezu:nll tol)/1iu ]JI'zyczYlIil -;ię do rozsh\\\ iCllia ilniellia l'oh;ki VI' Nowym Świeeie m'az dn wdzil:I.'zllośn "'pulp!'zeilstVl'H allH'I''kall-;kiego wohee nal'udu ]Iol]dego. (zego wYl'azel1l :o.talo się st.anowil"lw prcz) dellta \Vil-ona w sprawie Polski. Zl'es:d;,! i !'ama postać generała, ujmującego niezwykle ezłowipl.;a i patrioty sze:r.el'ego, zasluguje na utrwalenie nR kartaeh dziejów porozhim'owych Polski. Dla pi<;zł!eego biografię ll.:rzyżauO\u;klego I"h'ieją wJ:każ0 po\"ażnc tnJdnośd. Dotyczą przede w-;zy..;tkim zebrania materiału rozp,'oszonego po archiwach aJller'kań"kich. pol "kich i niemieckich. Ażeby móe materiał ten zgromadzić, trzeba11\ koniecznie podjąć podróże do tFh krajów. Opierani£> sir: howiem na materiale częściowym, nip da nigd' pelnego o})J'azu. Trudności te sprawiły, Że' \"'sz'i'tkje d{}t'('III'zaO\n' pl"óh' lIapisania hiografii I{rz żanowskiego, nie Jlwgly za(lowolić. PodHławę rio badali nart żydem I\\'ZyżalH}\\'kieg() t\\'orz1.! jego wlasne ..V;spoHl,nienia z pohytu \\' AUłe!'yc, pod( zaJo' \\'ojll' lR()l- -lHti4 roku". drllkowalle \V tonlie 3. ('zasopbrna \\'aJ'!,,;f,awskieg'o "Klm;". Jest to niewątpliwip <lokmnnt hio'I'llfil";fllv o dużej wartośei, choć jak caly szereg pamiętników, ma tl) ujemną stronę, iż s)lia:nr zo::;t«1 w kilkanaśdl:' lat II{} wydar,zeniadl,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry