ST()SUEK GAZETY W. KS. POZ1\. DO POWSTAJ\I 31. 53. ROKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

wysyłania z Iisięstwa Pozna6.skiego do !(róle:4wa szarpij i płótna na bandaże dla rann)-ch pow:-tai1ców polskich ), z.apl'zecz,a prawdziwości zarzutu tak gazet warszawskich 22) jak i generała Skrzyneckiego \v liście, pisanym dnia 19 lipca 1931 1'. do króla pruskiego, jakoby rząd pruski miał wspierać armię rosyjską żołnierzem, żywnością, bronią, amunicją. i odzieżą 'j oraz wiele innych. 'V dalszym ciągu Gazeta \Y. Księstwa aprobuje twierdzenie Juliana Ursyna ?ljiplllcewicza, nazywając go "trafnie sądząym mężem" z tej okazji, że ten oponuje rozsiewaniu przez gazety warszawkie falzywych wieści, które mogą tylko I'prawie polskiej zaszkodzić, a u rządów 7..aborczych wzbudzić podejl'z(lIie. Jako pr;rykład niechaj posluży następujące powiedzenie: "zabjprzpmy ..alicję i Wjekopolskę" 2). Gazeta 'V. Księsh\'a Poznallskiego jest ustosunkmvana do gazet warszawf'kich niet Iko kn..t-cznie, alp poniekąd i "TOgO. Świadczy o tym l ćHłość wyrażolla swej niemieckiej bliźniaczpj siostrzycy z tej okazji, że ta ostro skarciła Kuriera \Varsza\n,iego za zlośli\vy żal't, iż niemiecka Gazeta \V. I{sięstwa Poznallskiego bywa niekiedy przedrukiem innych gazet ?). ". związku z umieszczeniem artykułu, wyjętego z Gazety \Varszawskiej, a omawiającego wypadl\.i kontrrewolucji, jaką u::;ilowano dokonać w dniu 2 stycznia. 18311'. przez obalenie rządu powstaiH'zego, Gazeta \V. Księstwa zamieszcza swoje uwagi, "iż kontrrewolucja wykazała, że rewolucji (t. j. powstania) zbywa na zasadzie życia, jedności myślenia i woli wzrstkich w niej udział mających". Da]ej czyni uwagę, że powstaniu nadaje się niby "imię moralno-politycznego przebtoczenia", ale zasada ta nigdy nie zostanie urzeczywistuiona, gdyż "Polska jest krajem panów i poddanych i nie zdoła za.tr'7.eć tego podzialu, a tym samym nie utworzy nigd' j('dnozgudIJPj całości". \Y.kouClllla<lmie

21) Gazela \V. Księs1\HI. Poznańskiego, 1'. 1x:il, 11/. fi3.

22) tamże, nr 191,.

23) \Vojtkowski, Neutralność Prus wobec powstania listopado\\ego, Dziennik Poznailski dn. :o XI. 1930 r.

Ił) Gazeta W. Księstwa iPoznańskiego, r. 1831, nr 18, 2) tamże, nr 1::J.

S9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry