118 KRONIKA MIASTA POZNANIA Rok l : 1, 71% I Ił: 1, R7% ! HI: 2,31% I Uwaga 1922 172.320 172.590 173.3-40 1923 175.270 175.810 177.340 1924 178.260 179.100 181.4-10 1925 198.000 199.150 202 330 1926 201.100 202.550 206.620 \V roku 1925 doH)27 204.260 206.030 211.010 liczono 16.700 mie1928 207.46U 209.560 215.500 szkańców gmin nowo 1929 210.720 213.170 220.090 wcielonych. Od do1930 214.040 216.t540 224.790 1935 231.490 236.250 219.970 danej tej liczby nie 1940 250.480 257.540 278.190 wyliczano następnie 1945 271.150 280.900 309.820 procentu przyrostu, HJ50 293.660 306.520 345.290 a prowadzono ją ja1955 318.150 334.630 385.040 ko stałą.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6

Czas czytania: ok. 6 min.

1960 344800 365.460 429.610 1965 373.820 399.290 479.590 1970 405.400 436.390 535.560 1975 439.770 477.090 598.340 2000 662.970 748.060 1.04(j.200

Do zestawieli tych należy zauważyć, Żp stawki 1.71% i 1,t57/ są minimalnp i w rzeczy samej 'mało prawdopudobne na bliższą przyszłość. Ale i stawka ,:H % bazowana na stanip z r. 1\:)21 jest u tyle zachwiall:.t, że od ruku 1921 ilu chwili obecnej przyrost ludllOŚei znacznie wyprzedził daty wyliczone przy stusuwaniu mnożnika 2,i31;:'It. \V rZt'czwistości bowif'1lI notowano u nas ludności (przypisallPj) w r. 1922: 17ó.4G7, w r. 1923: 18;-3.177, w r. H)24: 190.401, w r. 1925: :217 .454. Jak,kolwilk nie mamy pewnaści, czy ludność przypisaua w istocie mieszka w Poznaniu w liczbie podalIej, ta jednak różnice są tak znaczne', że trzeba wziąć za podstawQ daty najnowsze, ahy stanąć bliżej prawdupodobieństwu. Nie kwestj0nując możliwości rozwoju w dalszPj przyszłości według zpstawieil powyżej podan):'ch, biprzemy obecnie za punkt wyjścia rok 1923 i wyliczamy przyrost wP/Uug stawki 2,31 %, najbardziej zdaniem llaSZell1 realnej, uraz wP/Bug stawki maksymalnej 2,9G% (stwierdzonej w okre:,;ie 7.,(1rowego ruzwoju przedwojennego, 1HOO-191O). Kalkulacja przedstawit się jak lla!'tępuje:

Rok LV: 2, 31%1 V: 2, 96% I Rok I lV:2,31% IV:2, 96% 1926 222.480 223.900 1950 38".920 I 459.940 1927 227.620 230.520 HJ55 431.490 521.760 W28 232.880 237.340 1960 483.690 603.700 1029 238.360 244.370 1065 542.2 ł O 698.500 1930 243.760 251.610 1970 I 607.1'110 ROR.200 1935 273.260 291.120 HH5 6 1.350 935.130 1940 306.310 336.840 2000 1.206.100 ,1.939.200 HJ4fi 343.380 380.740

Liczby wyliezollP na pod,,;tawip 2.:31 tA l'odkrt',lamy dlatpgo, że uważamy je za najbardziej ]nawdopodobnp chociaż w najhliżz:yt'h kilku lat;Il'h m.,żr h(:ll;ł lIircu niżze od rzeczywistyeh. Xa dalszą mE'tl; z temi to głÓwnie datami liczyć się wypada. Taki tpż pra wdopodl'bnip będ7.ip r,)zrost Poznania " wieku XX, chyha Żp miast,) nahrałoby charaktPl"l1 w'raźnie prz"emysłowego albo straciło na zna{'zpniuz y g lIł U II t Z a l r ski.

KRuIK.\ l\HE:-"!o/f'7.NA.

Czerwi,'!' H1:?f\.

12. ProlllOrj<J profesora" Ow,lILla Ba]7cra na ,loktora prawa h. . w uni.

wNsytf'l'ip poznańkim. 25. Ogłoszono wiat{omoRć o zamianow:J.!'in biskupa Iąskieg'o ks. AUg'nstyna H101l'la an'yhiskupl'm gnieżnirilkim i pozn<Jńskim. Ks. iJJilmp-sufragan Stanishlw Lukolllsld lostał wi<JlIow<Jny biskupem łomżyńskim.

Z RUCHU WYDAWNH'ZEGO.

NI: aj.

..:-' <J m o r z ą LI M j, e j li k i, nr. 5/1926 zawiera m. i. Dr. K. Windakiewicza pra!'ę n. t. "Samol7ąd terytorjalny z punktu w.iclzenia Konstytul'ji". :'i p r a wo z fi a n i e ,,8 t c 11 i" za rok 1925. Poznań 1925. 8". 8'1r. (jO.

" p r <J w o z cI a n i p Z 'a r z ą d u P o Z n. T o war z y t w a P r z y j a. c i ó ł N ;J u k 7.a rok. 1925. 8". Ktr. 2(t P r fi p" r z ł' 'c,. POf! nazwą tą począł z c1niem l kwietnia 1926 wychodzić w Poznaniu miPRięczJiik, poświę\"ony prawom bractw trzpleckil'h. :' II r ,I. w o z Ił a n i e z fi z i a ł a In o ś c i Z a r z ą d u m. st. War s z a w y za lata 1918-1!Jt!3. Tom lI. Warza,\Va 1926. 4°. Str. 358 + VI. Ii!'hał Wojtkiewirz, Droga wodna WarRz<Jwa-Bałtyk.

Wm'S7<""3 1926, RO. tr. '7i.

.,K li r jer r o z n a ń s k i". .'. 21-ł. I. Grochmalkki, Muzeum przyrodnicze w Poznaniu, lU. 237. Dr. Marja Wojciech{)wka,: Patruuso.wil'. .,D z i c n n j k P o z n a ń s k i", nr. 100. Dr. Anna Lipińska: Inwektywy niemipekie o rlawnym P07J1aniu, lU. 109: Władysla,w Ma.rrinkowski: () twórc,zośĆ m:rlmską \V Poznaniu.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Czerwiec.

S P r a wo z d _ n i e Z a, r z ą. d u R t o 1. M i a s t a P o z n a n i a 1925. Po.

znań 1926. 4". tr. 212. Rocznik Htatyslyczny Lł)1. !\,[iasta Poznania za lata 1922-1924. Poznań 1926. 4". Rtr. Hi8.

Oha wif'lkie wydawuic,twa miejskie IJolecamy uwadze mił08ników mia>,ta naszego. Podkre?'lamy przytem, że -Rocznik Rtaty,sty':r.ny 192;?-24 jest pierwzem wydawnictwem gromadzą.cem w boatym zhiorze wszystkie ważniejsze daty statystyczne o Poznaniu niotylko z lat sprawozlhtwozyc'll, lem z okresów 25., 50-, 70- i IOO-letnich, zależnie 0(1 znaczenia danych matP.fjałhv. Rocznik ten tworzyć ma podstawę pol\\kiej statystyld mia..ta Poznania" dalsze Roczniki ni£będą. uwzględniały dat z I;Z:liiÓW niemieckich, z wyjąt,kiem spora. dycznych przeciwstawień porównawczyc'o. Jedynie statysty.ka finalI1sowa opracowana będzie W.Htecz i połączona z przygot.owywanym Rocznikiem Statystycznym 1.3 rok 1925. .$ a m o r z ą d .M i e j s k i" nr. 6/1921'; zawiera m. i. l1l'onografję Będzina i przyczynki "Rząd a ::-;amorząd ("Podatel, dochodmvy", "Zatwier(hanie budżetlhv związków komunalnych przez wła(he na.1zol"cze" i "Z życia mia:;t". .,K r o II i k a War s z a w y" Z'l!\\ iera m. i. w nr. 112 al t.kuły "Przedsięhiorst.wa miejskip w Warszawie" i "Warsza,w 1 skie Zaikłady fia. 70we": w nr. 3. prace: t. Ro(1kiewicza: Stas7Jicow>'kif' fundal'je w m. stoI. "Varszawie, i Adama Wolmara: Co WP,"IZalwa zabytkowa. zmvdzięcza Stas7kowi. "P r o p o r z e c", organ Zjednoczenia Brnctw Strzeleokich, podaje w III"ze ;t m. i. wypis "Z protokólarz:J., PO'lIIańs,kiego Bractwa Strzcł.eckieg0 z roku 1753" (rotę' przy;sięgi :3tarE-zych Bractwa). "K u r j e I P o Z II a ń 18 k i" nr. 251: Ks. dr. Mazurkipwicz "Z tlzi€jów akademji Lubrańskiego"; 111". 270: Dr. Marja Wojc.j('chowska "Przprl Melchiorem Beringiem"; nr. 2R(j trjże :1Jutorki ,Pierwszy drukar<; pozna.ński". "P n e n e r T a go e b l a t t" nr. 1ti'2: E. T. A. Hoffm,Llln in der OJ:'itmark.

W dzienniku tym zamiebcił ks. kanollik lir. Rtf'uer ob'zł'rne re.. cenzje prac r. Marji Wi.cherkiewiczo:wej ,R'lmk Pozna,ńF.ki i jego Patrycjat" oraz ks. K. Mazurkipwieza "Benedykt Herbert".

T RE Ś Ć: Z życia artystycznego Poznania XVI wieku. (Dr. Marjan Gil m().w..,ki). - Przyrzynki do (17iejów Bern:wdynów poznaiIskich. tKs. Kamil Kanta,k). - Zaludnienie POZ1l1,ania w przyszłości. (Zyg-munt Z'alelki. - Kronika mie;;ięczna, - Z ruchu wydawniczego.

Nakładem Magistratu stoI. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz. pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich T. A. w Poznanil1.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry