PLANY POZNANIA Z PRZED ROKU 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Bogdance (dzisiaj między Arehh\Tum Pa.ńs:tw.owym a gmachem Straży Pożarnej). U podnóża zamku przed staiwami bylo przejseic zwane fUl'U\:ł!, czasami braJmą Zanikową. Grawert zazna,cza nawet dwa małe- 'Pl zejścia, między którymi stal.o zabudiJ,wanie. przylegające do muru (ry-c. 3). Później widać tylko. jedniJ z nich, bliższe stawów. Za tym przejściem .obydwa stawy przellzielał mur, \\od,">, z,aś Bogdanki, h!,czą,ce je ze 80])1, .przedOlstawaIy si\" do miasta poprze? wit;)kszą budO'\\ lę (,pl. ,poz. li, 7, 8, 10, l'2L Kopia drezdeńka i zdjęcia z r. 1731, każą się dopa tl'ywać \\' tym luiejscu baszty. Według tych ostatnich mur za sta\vami końn:ył sif.' również basztę, 011. niej skrl;'eal lnl za,chiJdoWI i przecllOllzil w fIlUl' ze\\'ntl'zny. Między tą basztą a dalszym ciQgiel11 muru "ewI1«;,trz'llego, ()ka!ającego I{atarzynki. istniala prZ(TWA (p1. poz. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18).

Liczba b a, s z t w ohudwu mma'ch ulega!a pe\Hlym "Hhaniom. Bez zamku, bram i furtek stan ich w XVIIIw. pI'zedstawiał się na,stępujęco:

- - . furtka domiu. Brama wroui.lka furtka zamkowa - - "iJ; _ c RaZEm ... .c o c "e br. Wrouielka furlka zamkowa brama wrocławska :... - o :I: . .:!: c - - - - mur: mur: mur: mur: - - .:; E . i I I I I Do o .;;.:; ww. zw.

zewu. wewu, zewu. wewu. zewu. wewu. , 11 4 3 1 3 5 2 6 5 11 10 30 4 3 3 1 4 5 2 5(1) 4 10 10 27 6! 3(4) 4 2 3 6 1 5 4 10 8 30 7 4 4 1 (2) 3 6 3 6 4 10 10 31 B 4 4 1(2) 3 5 3 6 4 10 10 30 9! 4 4 1 3 5 3 5 4 13 10 29 10 3 3 2 3 5 1 3 4 10 8 26 11 2 - 1 4 4 3 I :; 5 10 13 12 4 2 1 3 6 3 4 4 10 10 27 13 2 2 2 3 5 1 1 :; 10 7 22 14 4 3 2 3 5 2 6 4 10 9 30 15! 4 3 2 3 5 2 6 4 10 9 30 17 3 :; 2 2 5 2 4 3 7 7 24 18 - :; 2 3 :; 2 2 3 8 8 18 20 2 3 2 mur zewu. pomiesz. 2 2 4 6 wszyslkith: 26.

z wewu. razem: 5

W powyższ,ym obliczeniu nie wszystkie pozycje sę bezwzględnie pewne. Najmniej trudności sp,rawiały baszty, a raczej pół()kręgle, uicpokryte dachem r.ondle muru zewnętrznego. Zmiany ograniczyły się do zniknięcia jednej baszty w .okolicy klasztoru PP. Teresek w cz,asie oblężenia z r. 1704. I,nną, bas-ztę

'\

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry