KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Hej bramy "'ielkiej zewlłętrznH ". od na przed::;,ta wia.ła się o \\ jel,' !':kromniej. Rysunki forh'fika(''1 Gl'awerta i Honxela :ryc. 3 i Ił) 7.anaczają ją już na wodach Warty. Zapewne była zlęczona konstrukcyjnie z mostem, przez który szłO' siQ z I.arbar na GrO'blę.

Fm'tli:a Dmninikańska, rwana Jliekiedy MłYlbkę ze wzg!ł:du na sąsiedztwo z młynem wielkorządztwa pozn a.ilsk jego, znaj110\\ a.ta ię za klHsztorem na, wprost wyspy, utmit'njonej 7, po('zą1kielll XVIII w. IHI redut!;, zajętej póiniej lIa lIH:tgazYlI soll\.' a jeszcze później przez browar Franka. Od młyna wielkol'ządo\\ ego hipgł ;mów mu)" ze\, l1ętrzn' \\' kierunku bram)- \Vronieckif'j. \\ jeg'o póhlocno-wch(JdllilIl narożniku hyła furtka Ży.io\Vska, prowadząca do l'zeźlni żydowskiej nad \Va,rtą, polożonej ( p.odał mlyna mię,dz\' dwiema redutmni. Począte,k t(oj furtki datuj€' się na. piPI'w<;;nJ połowę XVI w. (ok. 1'. 1537). Dojście lło niej 0(1 strony miasta umożliwiała przerwa w murze Wt'wnętrznpn na \\'pro-'-'. \\Tlotn ul. Żydowskiej. "o ("zasad! późiliejsl.yc\J był to jed\"lJ\' do.ęlp. ponieważ z bif'gipnl (",zasu zam'knięto ob\d\\'8 lllUl'Y. tuż za mlnlem, krótkim murkiem l'oJll'Zet'zl})'nJ (pl. poz. 14. 15. 18).

\, półn:{)('\)Pj shonie mim....a znajd{Ji\\ ała 'H.... hl'clllla \V i'()lIiecka, ZłOŻOIIA, podolmif' jak północna, ("zęść hram)' 'Vroda\\"kiej. z dwóch baszt. połączonych ze sobą murami. Baszta Wf'wnętrzna t.kwiła \y murze wewnętrznym miasta, z,aś baszta 71:'wnętrZłJ.A zajmowała miejsce między mostkiem na Bogdancp, a murem zc'wnętrznym. Na planach można śledzić, jak 7. całości ostaJ.a się do końca XVIII w. w pierwotnpj pota('.i tylko haszta wewnętrzna, podczas gdy zewnętrz1na ulegała różnym przeróbkom. Na wszystkich prawie ry!':unkach mul' zewnętI'zny dociągnięty je:;t z jednej i drugie,1 strony aż do bramy. Odchylenia na z r ljęciadl z lat 1728, 1780, 1785 tłumaczą się schema- . tycznyrn i nieścisłym }Jl'zt,:.dst:i,\vieniem obwal'o\Vail. Dość .p.)\vier!zieć. że Rzepeckl pominął zupełnie obwarowania ziemne, którp na planach z 1'. 1734 przedstawiają się jeszcze oka,zale i że wa(Hiwie narysował mur zewnętrzny za klasztorem PP. Katarzynek.

Najwięcej może zmian zachodzi w ujęciu odcmka murów między zamkiem, a obydwoma mUI'lami zaraz za stawami na

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry