ZALUDNIENIE POZNANIA W PRZYSZŁOCI. 117oraz podstawy tudzież przyczYllY tego rozrostu. Doszliśmy do }Jrzewiadczel1ia, Żp \v zdrowych warunkach gOHpodarczych można III:dzi( lilzyć Hię z kontynuaeją r0zwoju miasta w natężeniu okresu 18(\1- 1910. Dla rÓżnych potrzeb miasta konieczna jest. kalkulacja rozwoju zaludnipnia w przYHzłuRci. Obliczenia takie mająfJczywiście znaczenie bardzo względne, wszełką teorję ubalają ważniejHze wydarzenia i nieprz'ewidziane zjawiska. A wszakże mimo jakmtjszerszych zastrzeżeń warto zobrazować, po prostu arytllletyczllie, przewidywany w teorji rozwój zaludnienia. W okreach wielkich wzrastała liczba ludności Pnznania jak następuje: NajHilniej w okre:5ie IBM do HHO - 2,31 % rocznie w stosunku g'eometrycznym: w okresie 1871 do 1921 stawka ta wynosiła 2,:20%, w okresip 181o-HHO: 2,04%, w okresie 1798 do 1921: 1,95%, w okresip 1800--1!J21: 1,87%, w okresi HH6 do 1861: 1,71%. Biurąc okresy I1J1liejszc> z czasów nowszych, zyskujemy liczby bardzo nier{l\vnc. I tak w czasie 1900-H110 stwierdzono przyrosj ludności w wYH'Jkości 2,9G% rocznie, w nkrrsie 1900-HJ24: 2,O!)c (w tym czasie była wojna, prócz tego llie liczy się \V r. 19:24 ludnoci wojskowrj). W latach powujennych przyrost jest olhrzymi, przpkr:tcza bowiem 3J'c (1921 do 1924: 3,97%), a nawet gdy wliczamy przylączoIle w r. 1925 gminy, (i% (10:21-1\):25: 6,445,). Okresy krótkie nie mogą być miarodajne, szczegMnie zaś nie można u względlliać nie'zwykłych lat pow,)jennych, tembardziej, że od roku 1 !)21 posiadamy tylko liczby łudllllści przypiHanej, nickontrolowane spisami ludności. Z wszystkich tych dat wyjmujemy jako najważniejsze. llastępujące stawki: 1,71 % (1RHi-1bfjl) dla rozwoju spokojnego; 1,87% (1800-HJ21) dla rozwoju średniego lla długi czas; 2,31 % dla r02woju żywego (18Gl-l!HO) i wreszcie ?',!)6% (1000-1!J10) dla llowoczesnego wielkj.p,go rozrostu miasta. Sta wkę 1,71 %, uważamy za minimalną, stawkę 2,9(\% za maksymalną - obecny sillliejszy rozwój jest zdaniem naSZB'IIl ehwiluwy -, 11 stawkę 2,31 %- za najbardziej realną na okres przyszlych 50 lat.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6

Czas czytania: ok. 2 min.

Bierzemy na razie jako punkt wyjścia rok 1921 (30. września), t. j. datę ostatniego spisu ludności. qdyby zaludnienie miasta wzrast.ało wedlug wymipuiollych stawek dla' wielkich okresów, możnaby spodziewać się w latach następujących po H)21 i przyszłych (stan z 30. wrzenia) następujących liczb ludności:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.06.30 R.4 Nr6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry