STATUT PRAWA PORZĄDKOWEGO Z ROKU 1462. 55deksu, o ile to się działo, - niektóre normy prawne lub wydał przepisy o stosunku wzajemnym lub odgraniczeniu prawa miejskiego od prawa ziemskiego względnie krajowego 'Wrocław: przy wręczeniu kodeksu 1261 2 ), Poznań: w przywileju lokacyjnym 1253); albo zastosowano później nowocześniejsze przepisy krajowe. Zmian praw miejskich drogą nakazu z góry posiadamy wszakże bardzo mało. gdyż miasta broniły zawsze prawa samorządu, zawierającego również władzę ustawodawczą. Pozostawało ustawodawstwo porządkowe, szczegółowe, nIe objęte ściśle księgą praw magdeburskich. Chodzi tu najczęściej o postanowienia policyjne: w zrozumieniu r o z p o r z ą d z e ń policyjnych' Cz a r z ą d z e n i a policyjne, wydawane doraźnie, chociażby stosowane przez czas dłuższy, nie wchodzą tu w rachubę). A postanowienia policyjne w stosunkach dawniejszych (w wielu państwach, aż do ery Konstytucyjnej) nie pozwalają się odgraniczyć od właściwego ustawodawstwa karnego- Prawo magdeburskie dzieliło dość wyraznie przepisy o postępowaniu sadowe m od norm prawa cywilnego i karnego; ale już granica między prawem cywilnem i karnem, jakkolwiek procesowo i właściwością sądową naznaczona, była niekiedy płynną- Przepisy policyjne mieszają się przeto z właściwem prawem karnem. Gdy stosunki życiowe domagają się unormowania niektórych ważnych a wielu drobnych spraw czy karnych czy porządkowych, załatwia się to równocześnie, dodając może nawet niektóre postanowienia prawa wyraźnie cywilnego. Takim też zbiorem różnorodnych przepisów prawnych jest statut miejski z r- 1462. "Łukaszewicz nazywa go w ..Obrazie historyezno-statystycznym miasta Poznania" kilkakrotnie ordynacją ..policyjną", jest to określenie nieścisłe, skoro statut nakazuje nic tylko chodzie w nocy z latarnią ale także ściąć gwałciciela i wydziedziczyć córkę samowolną). Statut miejski z r. 1462 jest naj starszym zachowanym z pośród ważniejszych dokumentów ustawodawczych miasta PoznaniaKodeks prawa magdeburskiego, obowiązujący w mieście naszem, nie zawierał najprawdopodobniej odchyleń swoistych żadnychZygmunt Zalewski.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.03.31 R.1 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

(Dokończenie nastąpi).

2) Ernst Theodor (iaupp, Das alte Magdeburgische uud Hallische Recht. Breslau 1826, str. 331.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

DZIAŁ BIEŻĄCY.

OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW DROŻYŻNIANYCH.

Systematyczne notowania cen i wykorzystywanie statystyczne zbieranych w ciągu dziesiątek lat materjałów praktykowane były na szerszą skalę w Anglji, kraju, który pierwszy umiał czytać liczby. Tam też od dawna już obliczano wskaźniki cen licznych artykułów handlowych, t. zw. eyfry indeksowe- Wskaźnik normalny oparty jest na prostej procedurze arytmetycznej: zamiast ceny w pewnym czasie, który przyjmuje się jako podstawowy, kładzie się liczbę 100 (tak w przewadze, niekiedy stawia się liczbę 1 lub liczbę 1000). Ceny w perjodycznych odstępach przelicza się następnie w stosunku do 100- Przykład: pewien rodzaj zboża kosztował w r. 1870 mk. 8.-, w r- 1880 mk. 10,-. w r. 1890 mk. 6.-; wskaźnik: 1870 - 100, 1880 - 125, 1890 - 75 N a ogół obliczano w tej drodze wahania cen poszczególnych artykułów: pszenicy, żyta, bydła, chleba, mieszkania itp. Krótko przed wojną zajęła się nauka sprawą wydatków domowych na utrzymanie określonej rodziny o pewnym typowym składzie i pewnych właściwościach społecznych- Równocześnie przy walkach taryfowych między związkami pracowniczymi i pracodawczymi co chwila natykano na pytanie o minimum utrzymania robotniczego. Wynikła stąd potrzeba stwierdzenia budżetu pracowniczego, t. zn. spisu artykułów potrzebnych dla wyżywienia i przyodziania itd- rodziny robotniczej oraz określenia ich minimalnej czy normalnej wagi i miary na dzień utrzymania. Naukowe załatwienie prac podstawowych wymagało czasu dłuższego i stwierdzeń bardzo obfitych- Pracy tej nie zdołano przeprowadzić do czasu wybuchu wojny międzynarodowej. Tymczasem wojna i zagmatwane warunki drożyźniane i walutowe w latach powojennych od razu wysunęły sprawę obliczania wahań drożyźnianych na plan główny- W jednym rzędzie stanęły interesy teoretyczne i praktyczne; dla statystyki zjawiska rynkowe powojenne mają znaczenie wręcz klasyczne, w praktyce stwarzały sobie obliczenia różnorodne przedewszystkiem związki zawodowe. - Nietrudno było obliczać wskaźniki, czy to walutowe czy też dla cen poszczególnych artykułów: ostatnią cenę przedwojenną przyjęto jako 1.00 i stwierdzano odnośny wskaźnik, obecnie już w odstępach normalnie miesięcznych, niekiedy nawet tygodniowych. Wskaźniki te. t. zw. arytmetyczne, nie zadowalały

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.03.31 R.1 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry