PLANY POZK\L\ Z PHZED ROKU 1/9:-1

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

togr,afó\\' III'u!'kirh \\' Polsce za czasów krÓla Stanisława .\llgnsta, Prace Kom, \tlasu I1isj Polski. ZPFZ. 3, l 93;'i, ,.tr ?ąO, jlOZ. 109'). (-)' PIali PozlH-lIJia z 1'. 178-1.1').

BI'J"lin, PI Pll"". Stnatbihliotl1Pk, plan': x ;:.!.1f)1 lHl'ZUCOII;.

20. Nappa ad rationem Ill. et Rev. Capituli Catb. Posn. le1'l'itoritllll ('um Hllllf'xi:-. pm'tihus... .\!1IlO liK') .. tle.liJJeata.. ()l'ql\wl; - I'Y" .Tall EOlu'7a I(l'zf'""ki; dl. Im, II lin, \\ ". f)XR IlUlI, pudz. 1 : .000 TI'f'(: ja.k pod HI, 11\\ zg-I('.łniollp t\Tullla kapij\ll pozlIallskip.i '-)'I'hi\\ IIln .\I'('hidi(-'('czjaluf' \\' P.ozllalliu, IJl'z :"ygm1\Ul'Y.

Hp}ll'od\lkm\ a IIY \\ świa t1okol1ii J>i'Zf'Z :\1 if' jsh i urząd ł'tllJlial'Ó" \\ P0711Hlliu \\ 1'. 192Ci 1). Z J!oś!'od \\' :-'Z('z('!.n')]lIioln eh planó\\' pwn'je': 'J., 1::1. Ih, 19 i tO, \\'.\ konalI(' pl'zez ge{).!lIf'tró\\' rn\,jln'('h, b'Jr dawllo ZIHUlf' i 'lIż'I do ollh\al'zallia \\T.!dądu mia,;ta: z ku,(:('a A£ił wieku 'Y1. SemkO\\ I('zo\\,j t"), z X Y \\'. ,\. 'Val'scl1aueI'O\\'I H), z XVI w.

.J l(oht!'lIH1 ") i z<' F:ch'łk II XVIrJ \\'. A. B rfJoSigowi Ir.), IIlllf' na,

12) Plany: poz. !I. I:J (wn'illf'k). l:i i lH (wyciJwkl hę([.\ opuhliko 11:11\1' l'aZI'UI z planami innych. mias1 'Yif'lkopolski w o:iohne,i IH'3CY.

13} \ Ila,.; l1istoryczn I'zkolnr, C7.. II, Dzieje ś,'('r]niowiccznp i 110\\OŻ 1.1Il'. i\lapI\i 110 dripjÓ\' PoIF:ki opraeowal pro f, (11 \,,1. S, mI,olI'iez. L\\Ó\I 1!l:t2 (1JI:ł,pka: l'olska za Bol('I,nva Chrohrego). H) "-arsl'llalll'l' A., Stad1lmch VOII 1'0':;1'11, O. 1'., przf'rl karla 1.

t lilową. 1\"3 tej n'l\Ol1strukeji opal'I si<: J1l'chtC'l II., ])1'1' ,\ ufhan dCl' Slad.t 1'(',;,,". \Yroc!;J\\' 1f)2:, - za nN'hll"JJI pfl\dórz.vl .\. r:rol1l' Da,.; Bij,rgl'rhall"; in !l('ll 1'0,.;I'UP1' Landf'll. '\"roch\\' W23. Hekoll,;trukc,il: "'al'sc!Hlul'ra powtÓrzy I też Pawłowski K, .,Pozna1'1 \V hisloryrznyul I nz\Voju od porz;J,tl,ów :ł', po dzień rlzisiejszy 'przl'\\ o(lnik), Pmmail.

\\ '(l. I, 1928, - zamiCltil \V lIiPj napi"y njmnieckil' na po-}.slde. Pa\\'lo\VsId porla.i<' ,iPszCZI' rzut rl:ł\vllf'go planu miast:l na rlzjsiejszy, wy ),ollallY jlI'Zf'Z ant. maI. C. T. Prausmiiller:l, drukowm1Y w mniejszej 1'00Iziakc \V I{sięr17e pamiątkDwej mia.sta Poznania." (PoznaiI, 1!J29).

13) I(ohtl' ,T., Verzeirhnis..., o. r, 1 t, str. 9, - powtórzona (ze zmia11,-\ lIapiii<ó\v ni<'lllipcldc!l na polski!') II \Viatlokopii 111anu Krzf'wskieI.HI z roku i7Ki.

l"} Kronika III. l'oZIHlllid. A, 19:t2, str. j(j (plan) - ;)1;,

!)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry