I\:HONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

-) Plan miasta z okolicq z l'. 17Mi, wykonany przez Hzepeckiego, Zaginą! \\' kotWI! uhipg!pw wip.ku. ,{)b. Rro-.;ig-, II', 33, poz. Mt 17. Plan da la vii/e de Posen dalls I'ptat on pIle "()Ol!siste l'a.lInce MDCCLXI. Or-gjn3!; - l'',:-:. I. G. DaUm3t1lll; (H. 2Ól) mm, wys. ;?1O Hlm. Plan zllan' KohtpJnH ,l.. Ein Plan von POSplI 1/10, :-ob'. 17.

TI'pŚĆ, jak pod I, 7, 1-1, B, 10, II'(,z Ilipza.leżuk od nidl \\ 'I<ollał1H. Olm al'O\\',ania \\'zlIiesiOllP I"I'ZPZ l{o"jan Hprlin, Pl'eu". Staatshihliotltl'k, plan-: x :J2HW'IIJ.

lH Plan von der Siadt Posen, z lat ok. 1.72- l7i'3. Pla1l znaIl' [(qlltl'lnil .f., Ejll Plan VOH 1'0-';1'11 UlU 1:10, stl'. ł.'j.

Ol'ygillał; autol' niezllall-; - "",\"!niary >-amego plauu: dl. 4.10 llllll, \\ s. ii;-,O 111 III , \\''lIIiary ('a!o[] (t'111ł, plan, ohjłlśnicllia): dl. 4(;;-' III III , \\,'o.;. 715 111111. Zasjęr i zakl'p" tl'pś('i. ,iak IHHI 11 i I:J, Ip"h njczalpżnie ort Hif'il \\'\ k{Nl<\lI, dm.konalp lN'zpfl,.;ta\\'iol1c nkszlałt.o\\'RII i (' 11"1'81111.

Berlin, f'I'£H1-SI';. ,sl:łatsbibliothek. pla,ny: x 32HW lK 19. Nappa generalna miasta 1. K. N. Posnania i pl'zpdmil'śl'io\Y d.o Iliego llalpżący('h, ludzież i Miasl£'czko\\' i .Jul'il';dyk(''{J'\\' iplIIu pl'zylpgh dl iakotpż \Vsiow "iasta Ip"w nzie(lziczn'('h . . . Ol'ndllał; - ł''S. C. L. (l'UJI(I \\' 1'. 1,'/'i0; dl. l:tW lIIlll.

wYi'. 1700 IIllll, podz. 1 : 7000, Tł'eść. jak II{}f1 13, H i IJ, - uwzgl£:dnintla :lHI,;Y;1 olit'.li!"" od ra 1'1 11)(111 , )lÓ'IO(" i południa. AIThiwlllll Pailt\\o\\'l' \\' Pnznaniu, phI.l1: I !I' I:HIJ (on'ginal) i HI" r.Z (kopia), Oso!lną kopie p l. "Plan de la viłle et d('I'; £'Ilvirono.; dl' l'o"'nanie 1780" mial \\" swoich zbiorach Sta nisla\\' \ ug"u"t (zoh. Bll\'Z£'k 1\., p, aec kar

Hi \1'f'\li\\UIIl l'aill';I\\. \\' I OZI!Hlliu posiHdH kopii; pl<lllll z 1'.17R\ sporządzoną \\' ", 1S:) PI'ZPZ C. \y, IInffllltlllna, przys. geOlll. I'nl'.kiego (mapy nr l U): - 1Il0ŻP plan t ('n ...łoi \\" !4cisłym zwi.1z),:u z Z:1I'7U(,()' IIYIIl IJlalJclll z r. 174.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry