PLANY POZ!\.\IA Z PIIZED ROKU 179:1

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Drczno, HaupbtaabalThiv, Aktell LOl'. 3(i3ti ,.df'1I VHlut (leI' Stadt POSCII... hptl'ef." .\0. 17111, 131. 29.

1:-t Plan POZlłallia z r. 1728... "Jurisdictionum Posnaniensium Remonstratio...". Mip'llzion t; \\"p!llug z(ljęf'ia .J. Hze'}J('ckiego sztrcl10wuł Mojżez; - \\ ymial'' (',ałml'i (widok, plan, df'd'kacja i ohjaśni('llia): dl. G70 mm, wy. WiO lilii I, 'Y'llIiary ,.;alllego 11lanu: dl. (i50 mm. \\ ys. 550 lHlll Poznali lf'wobrzeżIIY. Chwaliszewo, O"trÓ\\ (U lll"k i i ł'Ódka z przynależnymi jurydykami. \\' ohręhie murÓw porla IlP \\,szv<;tkip l'ealr1-oś{;j. poza: 11m ,'anll zatJudowalIi,a. rso\\'aIlP \\" kształci f' r!.omkÓ\\'. {'\\"zg'il,'dllio11<l \\szy"tkip l<ościol, 1<1 asztol"\' , kaplin', grullta, \\'(Ub.

1IlosŁ\-. drogi, h}ki, młyny.

EgzPlllplal'z w Bpl'lillif', Prf'u!",-:. Staa(:-:hihliotllf'h plallY: x 3218R. 14. Plan de Posen z roliu ok. 1734.

OrygillaJ; autor ni€zlIanv; - dl ()50 lUlU, wy" tr',O 111m, }Jodz. -ok 1: 541iO.

Za....if.'g i zakl'f""; trf'ści, jak pod 1:1. ;1 pOlUinię'f.'if'lll wJaslloś('i i ulhHl11 l'pall1o'ki w śrÓ(hllipś,'iu. Pian :omany I<. BUCl'kowi, znh. pI'Zn". /, oraz 1(011temu J., Eiu Plan von PO(J'-if'1l UlU I7,HI, or,j« na str. H -Mi. repl'mlukc.ia tamże, I''('. VIIL Drezno, Sti.chsisehf' Lanrlf'Rbihliotl1f'k, plany: rah. geo.gT.

B. Po1. 1268.

15. Plan de Posen z r. ok. 1734.

Czystopis planu pod 1 i tego alllego autol',,,, uZlłJJCłniony rysunkiem ułl1o(,lIiei1, wzniesionyc!i \\' [zasil" bezkró(f'wia; .- dl. GRO mm, WTS. 450 111m. podz. ok l: 5460.

Berlin. PreusS. Staatsbiblioth(1k, pla1ny: x 321!(). Piali Zllany I{othemu J., Bin Plan VOll Poell mn 1;40. Opia!lY przez niego łąr.znie- z poprzednim na stl'. 44- 4G. HL Plan biegu Warty pod Poznaniem z r. 174.2.

Oryginał; -rys. Jm1 Rzepeeki: - dl. R'iO mm, wys. 4:JlI mBI.

ArchiwuJlł PailstwOW(1 w Poznalliu, plany: 111' 104.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry