HRONJKA :\(JASTA POZNANIA.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

t,t. lcbnograpbia Posnaniae quae d. 21 Jul. A. ](j se dedit. }fiedzioryt; - zt dl. Fralll,;ois d£' Łapniu!e; - dl. :35;) nHII.

w'. 200 mm. liato lewobrzeżllc l Garhul'allli. - OIJwfll'owauia, hloki zahudowul'J.. kOH("iol', kla__ztory, młyny, luo"t. dr-()o.l!'i. wody. T' Pufendorfa S., De I'ehus ,a Cal'olo Gus'tavo Sve('ia;e Heg£' getis, Norymhel ga 169{i, Iłr. 7. - Wielokrotnie l'epl'Odukowall): Łukazewicz; Feliilski, Tolwilbki, Król. Bieg Warty pod Poznaniem. Prawdopodobnie z drugiej połowy XVII wieku. Akwarf'la podklejona płótnem; .- autor nieznany; - dl.

4O 111111, wys. 1655 mm.

'Varta między Miateczkie111 JJl'Z kośeielp św. Hocha.. H łI1l'nell1 kapitulnym (w okolie dzisiejszej '!Iowe.l clpl,tl'Owni miejkiej). -- :\Iłyny, mosty, grohla, wyspa,

Metropolis Poloniae Majoris.

in fidem S. Reg. :\la. Sue('iuf'ga(. .\łThiwum l'allst\\"{)we w P{)znaniu, plall : nr 130.. (- -j. 'Vzmiank,a o planie Funcka z r. 1703.

:J'. Plan bitwy pod Poznaniem z d. D-lO. VIII. 1704 JO\.

I{opia. (sz\\'e(lzka); - autor lIieznallY; - III. ;!25 11 1 m, W'S.

30 mm.

Okolica Poznania od wsi ::\iwki n/'V. (poniżej Puszezyko\\"a) po sam:) miasto wJąe7.nie. Rysunek, ujęty w form\,' mapki podaje sytuaeję wojsk saskieh przed -- w czasie i po hitwiP. Osobno ohjaRnienia uż-t-dl zllakó\\ Stockholm, J{ullgl. Krigs Arkivet, plany: POf'n 1704, 9. \ III. Stl'idf'iJl l.

4. Belagerung der Stadt Bosen von den 1, Or tol 11'. hi:-: den -1 Od. 1704.

:\Iiedziol'yt; - delilleo\\'ał P. S. Faber; dl. 3i'!) mm, w;.

275 mm.

111) ='Jumery zau.patrzollP gwiazdką C*) uznaczają plany rlo1ycłl czas nif'znane.

PoznaJl z pl'zedmieściami i llalszą ok.olicą od f>ll'oUY w,;eh.odniej. ZaZllal"lone JJ{)ZTje w.oj,;), ,askich i royjkieh. ZlIany z przel'Óbek u :\L de Limiers a, Histoil'e de Suede ,.;ous II' I'egnc de Chal'les XII..., _\ms.te}dam 1'7;'>1. t. IV,.;.

l;) (inne w'danie t. VII s. 15) p. t. "Sicgc de Posn<łHie levć pał' If'S Sao-II'; et les i\I-osr.ovites au M-ois d'Orlohl'f' 1701-" (dl. 231 UUli, "v,;. 131 mlll), - oraz (-;.. B'Hlf' II f'hra, Curio!-'c;; Stu,ats und Krif'gs Thea,tnuH III Poll'n... (.\ugs)ml'g. h. r.) p. t. "Poseu die HaUI)t St.arlt in Gro..; Polf'lI" (dl. 21 WIll, wys. 1;')8 mm).

;)'. Anttaque von Bosen Anno 1704 eonunendil't ,"OUl Genemll Pattkull wunlf' abf'1' aufgehohell iH Monath Nm.

Or gimd; - autor nieznany; - IH. 34;} mm, wys. il:') mm.

\1 iasto I!'\vollrzf'żnf' z przedmieściami, \Yllętrze miata nielJ\\ zg'll..'dn ione: nieudoI II if' za ZIIHI'Z{)nf' ohwaI owani.a z dokonanymi \\'yłomami; - k{}ścio'ly lIa }H'zedmieśrial"ll, łJlost., stanowiska wojsk pobkH'h ())'az haterji saskieJ1Drezno, I-Iauptstaatsm'('hiv, Jllan': Hiss., 1'11 g, COI'PS B III, Posen Nr 1.

l , . ) .

Plwn fortyfikacyj p. t. "Qrundt Riss von der Stadt Bossen", z 1712 Iroku. Oryginał; - wykonal Grawert (luli S,'hal'lwl'); - dL 30'7 mm, wys. 390 111m. :Vli.asto lewobl'zcżne z Garlnu'ami. wnQtl'ze w obrl..'hif' 1l1Urów nieuwzględni-one. Plan zinany Jarochow!"kiemu, zob. JH'Z'p. 5.

Drezno, Hauptsta.a,tar('hiv, pl,anr: Hi:-;,, Schrank V Fach 60, Nr. 27.

7. Posen,z la,t ok. l71-1713 (data sporządzenia kopii lilu?).

Kopia (szwf'dzka); - autor ni('znall': - dl. 590 mm, \vys.

410 mm.

Miasto le\vohl'zeżue z Ga.rbarallli; - Obwa.łowania. jak \lilii li z drohnymi zmianami, WT',;oWanf' wll(,)trZf' \\' ovrębie nmrÓw; -- brak oIJjaśnieil.

tof'kllOllI1, J(llllgl. l{rig _\l'kiVE't, plany: SeJ'ip D(-Hlt:;;dllaud, StHllt linII Fetungsphil1f', PoseTl NI' 2. Ho Plan von Posen, z lat ok. 1713 -1714.. Przf'J'Óhlul ?; - .wt()1' llieznallY (.T. .T. M. FiilstenIH)f'f?): - - d ł- RfiO lI1m, \\ ys. 5:!O llllll, rodz. ok. I : 2730.

TI ('ŚĆ, jak pod 7 z ohjaślli('niami. , Bprlin. I'rf'lll'sis('lIf' StHatslJihliothe]{, pl.any: '- 321B0').

Piali ZłH\lI l{olltPIIIIl J., Ein PIali von 1'0sell um 17 / łO, stl'. -1,7, lIotatka }Iez opisu i IHtdallia dn,t Ol'nz autol'ł!I-. Plan von der Stadt Posen "ip 1'011'111' .\nllo I iII. IiI;! illit.] I/I: fol'tif'i('iJ'ct \\'orl1f'lI: z lat ok. 1/11 Id).

Kopia; autor /lipl'llan ; dl. 1;łO !\lm, \\T'. 110 lUlU.

T!'PŚ(" jak pod fi, j' i z IIzllpf'luiplIHlllli \\ I' lIl1ku 0111\\ a1'0\\ ,dl. 1<11';('., Idaszl. i \PI'PIIlI.

IJI'f'l'no, lłauJlttatłt"al'('lli\", ]lialn" Fa. I, 2:I;L 10'. Posen, z lat ok. 1711 171f) {(lata sporządzPllia kopii l/W?).

](opia (sz\\,pdzl<a); - autor nipzllany: - dl. ;110 mili. \\''-;.

37;-) lWH.

"("n'ś(', jak IW planach pod i. x i !I, ale mI niell nic"zależui(" \\Tkollana. ZanlaCZOłł(' most," istlliPjąl p i III'ojf'kto\\'aue.

:::I(o<:klwlm, J{lIl1gl. l{l'i'I' .\rkivet, jJlauy: S('l'Il-' DplIts( ItIaluJ, :::itadt uw] I"po;t u ng'o;pHi.np, Poscn r. 1.

11-. Plan f{)rt'fika('-.i p. t. "Plan de la vii/e de Posen", z lat J,k. 1/11-- l/Hi.

I\opia: -- ohjalIil'lliH vio;allp tf,!. sam::.! reką. 1,0 ohjaśnif'nia planu 1)(1(1 9; - ,\ JIIia,I'Y z doląrzonym lIH t) Ul alllyrn luu,tollil' ..P!HII cIl' la pOo1't(' cle Brom" (-:: \VI'onipcka linIJna): - dl. mln 111m. \\-". 17!1 mm. Ollwal'o\\'allia miasta Ip\\"o!lI'zPŹIlPg'o z u\vzp:lęduit>ni('ITl llIit'j:-:1' W-tIH'H\\ iau clI. Drezno, Hallph:tHiłtHI'l'hi\', }I!ali Fa, I, 2:1li.

1')' Plan fortyfikacyj Poznania z 1'. 1116.

J{0Ilia r.\ SUllku HOllxc'l'a (II' LC'llg1'H.ve, W:dWIiHIHI pl'zez inż. El'l'(Ua; - dl. 440 llllll, wy. 325 Hun. Treść, jak pod (i i 11.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry