KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

KWARTALNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM KULTURALNYM STOŁ. M. POZNANIA

REDAKTOR: ZYGMUNT ZALESKI

'"

SEKRETARZ REDAKCJI I REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY I DR BRONISŁAW WIETRZYCHOWSKI

ROCZNIK XV

NAKLADEl\'I ZARZĄDU STOL. MIASTA POZNANIA \ ') I {) .

O \010 (j.... 0"0 ..' .

- .

.. .

. .. .'

I EGZ. O . 'loC\)W A\Oj,f Ó.a 1!J0, TRESC ROCZNIKA XV

D z i a ł h i s\t o r y c z n y:

G ł o w a c k i, Mgr Witold Włodzimierz: Przynależność organizacyjna aptekarzy w dawnym Poznaniu G r o t, Dr Zdzisław: Generał Włodzimierz Krzyżanowski w świetle własnych wspomnień oraz listów pisanych do rodziny G LI lU o W s k i, Dr Marian: Kryzys walutowy w Poznaniu po śmierci Kazimierza Wielkiego K a n t a k, ks. Dl' Kamil: Kronika Franciszkanów poznańskich Tenże: Z dziejów Franciszkanów poznańskich (Ludwik Miske) Tenże: Antoni [)uś z Poznania i jego proces M ii LI C h, Dr Henryk: Plany Poznania z przed roku 1793 ich wartość dla badań nad topografią miasta S kał k o w s k i, Prof. Dr Adam: Tragedia Babińskiego S ł a b ę c k a, Mgr Ewa: tosunek Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego do powstania listopadowego i styczniowego

133 '

6R 121 205 301

G) 289

Zapiski:

H a s i ń s ki, Apoloniusz: Poznańska kolej konna (18S0-Ui98) 317 E r z e p ki. Róża: Przyczynek do dziejów poznańskiego czasopiśmiennictwa 191

G r o t, Dr Zdzisław: Nadanie Kazimierza Jagiellończyka z r. 1465 dla kościoła Bożego Ciała w Poznaniu . M i k a, Mgr Marian .J.: O pochodzeniu Krauthoferow-Krotowskich .

Tenże: Prz"yczynek do charakterystyki l-go budowniczego kościoła pojezuickiego w Poznaniu Tenże: Kult św. Jana Nepomucena w Poznaniu Tenże: Przyczynki do rodowodu Ryszarda Berwińskiego i .Józefa Hoene-Wrońskiego Tenże: Kiedy Stanisław Engestrom przeszedł Was z a k, Mgr Stanisław: Bolesław Twardowski, i wydawnictwa 176 225 na katolicyzm? 345 jego biblioteka . 326 wiecznego muru miejskiego przy ul. Wietrzncj i PI. Kolegiackim 179 Tenże: Reparacja szubienicy i pręgierza w Poznaniu z r. 1781 w świetle dokumentu . 337 Woj t k o w s k i, Dr Andrzej: Biblioteki kościołów poznańskich w r. 1781 . 172 / Tenże: Próby stworzenia wielkiego przemysłu w Poznaniu i w Wielkopolsce wieku XIX . lS4 Tenże: Karol Libelt jako nowelista . 222 Tenże: Sprawozdanie Józefa Jeziorowskiego z r. 1808 o stanie szkół powszechnych w Poznaniu . 245 Tenże: Bolesław Twardowski kandydatem na urzędnika Muzeum Mielżyńskich . 323

Dzial bieŻłCY:

W i e t r z y c h o w s k i, Dr Bronisław: O finansach komunalnych miasta Poznania roku 1780 i współczesnych (Studium porównawcze) . 254 Tenże: "Kronika miasta Poznania" po piętnastu latach istnienia (1922-1937) 349 Woj t k o W s k i, Dr Andrzej: O autorach i rozprawach, pomieszczonych w "Kronice m. Poznania" i w "Bibliotece Kroniki miasta Poznania" . 371 Z a l e s k i, Zygmunt: Piętnastolecie "Kroniki" . 347 Wspomnienia pośmiertne . 377 Kronika ważniejszych wydarzeń. 113, 196, 381 Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 119. 203, 284, 391 Z ruchu wydawniczego 114, 198, 383

DRUK. CHOJNACKIEGO, POZNAŃ. ALEJA MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry