Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

dra Witolda Dalbora ..Wystawa malar-;ka w "Salonie 35"; , \V nrz(' 2107 z 2:3. X .Janusza Deresicwicza ,.Hold pruski w Poznaniu"; w nrze 248 z 210. X.

(d) ,,'Vylmpa1l0 średniowieczne mury w Poznaniu"; w nrze 251 z 28. X. Envina Wil)ckowbldego, prezydent". n1. Poznania, ,,\Vobec wyborów do rarly miejskiej"; w nrze 253 z 30. X. AIlana Kosko ..\Vywiad z .Janem Sztaudyngerem"; w nrze 255 z 1. XL Jadwiga Popowska "Augustynowicz o sobic"; \V nl'ZP 261 z 8. XL P. \Yitkowskiego "I(ról p,ruski tl'u<1zi się teatrem pana Bogusławskiego"; w tymże nl'ZO dr Józef y Omiu::kie,j "Klaudyna, serce i sumienie narodu"; w nrze 2.62 z 10. Xl. dr \VH01ua Dalbora "Zyc1iorys w obrazach"; w nrze 2GG z 14. XL J. P. "Bernard Shaw i krzyże za::;ługi w Pałacu J)ziałyńskich"; \V nrze 267 z 15. XL Kwzimicrza Płudńskiego "Fi e(ller nie tylko zna ortografiI), ale.. ."; W nrze 271 z 20. XI. dra Witolda Dalbom ,,\Vystawa prac malarskich Wadawa Taranczewskie3"o w "Salonie 35"; w nrze 272 z 21. XL J. Popowskiej "Pocta patrzący w otchłań"; w nrzp 273 z 22. XL Marii \Vichel'Idewiczowcj ,,110rnantyzm w kronikach"; w Ill'ZC 27:3 z 2'Z. XL dr Parcz('\vskicj "Gruźli:ca dziesiątkuje ludność Pozn:mia"; w nrzp 276 z 2.6. XL dr Leonard,t Hohensce "Pius XI o znakomitym poznańskim filologu'; w

nrze 277 z 27. XL Jerzego 1\01lera .,podzwonne". ,.N o w y Kur i (; r" drukował m.

i, nas,tępujące artykuI: w nrze 132 z 7, VI. Apolonimża Bas.iń,,1ungo .,rOZn'1ilCzycy na, !\iurmaniu"; w nrze 148 z 27. VI. "Prezydent Więckowski o st-lLlwnie i opłatach kanaIowych"; w nrze 153 z 4. VH. anonima "Kowe domy robotnicze na Zawadach"; \v nrze 154 z :>. VH. S. Z. "Budż('t Poznania 1935-36 z!1mknięto nadwyżką," i anonima ,,\Vażą się losy hippodromu"; w nrze l;i6 z 8. VII. , Prezydent \Vięckowski o hezruhociu"; w nrze 1:>9 z 11. VIl. "Prezydent \\'il)ckow::\ki o aktualnych zagadnieniach miasta"; w nrze 177 z 1. VIlI. anonima "Pamięci wielkopolskieo syna Kujaw. \" dzics,jQ!tą rocznicę śmierci Jana Ka<;pruwicza"; w nrze 188 7. H. VlII. (eh) "Domów na 21000 mies.zkańców wybudowaI Poznań w latach 1931-35"; w mze 190 z 18. VIII.

anonima. "Z dziaIalności Zarządu m. Poznania"; w nrZf! W6 z 2.5. VIII. G. D. "PóIkoIo'llia dla najbiedin,jejszych dzieci na dziedzińcu miejskim"; w nrze 201 z 30. VIII. Apoloniusza Basińskwgo "Parafia św. Mi chała buduje kościóI górny"; \V nrze 203 z 2. IX. anonima .,Bilans, artystyczny Teatru Pc1skipgo";' w nrze 204 z 3, [X. Marii \Vicherkiewiczowej "Melodie Pozna.nia" (1); w nrze 205 z 4. IX "l\Ielodie Poznamia" (2); w nrze 206 z 5. IX. ApoIoniusz::l Basińskipgo "Podróż wnieznane Teatru Nowego"; w nrze 217 z 18. IX. (apb) "Sztuka - \cVnętrzp - Kwiaty"; w Ill'ze 21ti z 19. IX. anonima "O teatr społeczny w Poznaniu"; w nrze 219 z 20. IX. (apb) "Na IV kO!ngresie muzyki kościelnej"; w nrzc 224 z 26. IX. (Kon) .,Ciekawo wykopaliska na Sołarzu"; w nrze 2:2:i z 27. IX. l\Iarii Wichcrkiewiczowej "Tcmis przy pręgierzu"; w nrze 228 z L X. Cz. B, "Teatr \Vielki u pl''Ogu nowego sezonu"; w nrze 237 z 1 L X. Hilarego 1\Iajko\\'skiego ,,\Vspaniała rf'wia S'ztuki }JOznailskiej"; w nrze 2MI z n. x, (apb) "Ciasnota bibliGtek i lllUzeów w Poznaniu"; w nrze 2,1: z 18. X. Apoluniusza BasiI'tskicgo ,Arkady Ficdler"; w m'zp 2,19 z 2:->. X. (Warogo l\Iajkowskiego "Poł wleku dla sztuki polskiej"; w lll'ze 251 z 28. X. Envina \Vięckowskiego, prezydenta m. Poznania "Ludzie wielkiej \Vartoci winni wejść do rddy miejskiej" i etc. "Muzyka w Poznaniu"; w ł1rze 2;m z 3. Xl. \V. U. , Przeli wyborami do poznańskiej Rady mif'jskiej"; w nrze 259 z 6. XI. ano, nima "Uroczyste zebranie l\ljejsldego Kornitetu Pomocy Bezrobotnym"; w nrze 2li9 A. BasiI'tskiego ,,\V holdzie pamięci Karola MarcinlWwsldf'go"; \V nrze 27g z 29. Xl. II. Majko\\'skiego .,\Vil'lkojJolska w gł'afikach 'Vorsztynowicza".

TOWARZYSTWO '\nŁOŚNIIWW i\IL\S l'A POZNA1\L\

Dnia 15 grudnia 1936 odbyło sie w sa,]j posied;;eil Bady Miejskiej w Ratuszu zebranie Towarz':-<t\\'a przy dość lil'ZłI lH udziale członków i s-mpatyków Pl'ze\\!odniezył p. radca Zaleski. Na zebraniu tym wygłosił p. dr \Vojtkowski referat p, 1.: "O kościele Bożego Ciała i zaponUlian III patronie miasta Poznania". Ciekawy ten referat, wydrukowany w t'm l1umel'ZP "Kroniki, wywołał o-żywioną dyskusję. W woh.YI'h glosarh podniesiono sprawę konserwacji staryeh baszt i (Jdkrytych dawnych murów obronnych, oraz zwrócono uwagę na odnowiolle obecnie na Starym Rynku jatki mięsne, które znaJdują i,? w sąsiedztwip publicznego ustępu, whrf'\\ najpro"tsz'l1l za"'adom higieny.

NOTATKA

61Qt. "Z dziejów

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry