KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

"Co nam mówią cmentarzp poznańskic" i \Y. ,fr'. "Poznń \\ świelte cyfr"; \V nrze 520 z R. XL (pt) ,,1'1. k.;;. Hogalińskicgo" (XLI); w nrze 532 z 15. XL (pt) "Ulica Rektora Ś\\ięcickicgo" (XLll); w Drze 533 z 15. XL .\.

Chybińskie;5o "Poznań po z.gonie H, Sienkiewicza"; w nrze 536 z 18. XL (gz) "O zachowanie ul. Świrrczewskiej"; w )]/'7.{' M4 z 21. XL (p,t) "Ul. Wladysława Nehl'inga" (XLIU); w lirze 54:> z 22. XI. dra K. 131'03sa "Nieśmiertelne dzido dra K. Ma.rcinkowskiego"; w Ill'ZC 55! z 27. XI. ks. dra \V. Gi!'Lurow. skiego "RatysLończycy w 1'0z'laniu"; W m'z!) 556 z 29. XL (pt) ., Ul. :\Iikołaja Dobrzyckiego" (XLIV); i (S. B.) "Czy cmentarze w śl'óclmipściu mają racjG bytu". "D z i e nn i k P o z n a ń s k i" ZI\' mipścił m. i. następujące artykuły; w nrzc 131 z G. VIł. A. Alkiewicza "Rośliny wodnr na wystawip w Palmiarni"; w nrzr 132 z 7. "J. ,Ira \Vii. Dalbora "Sztuka gotycka w Muzeum Wielkopolskim"; w nrze 137 z 14, VL dra \V. Dalhora "Skar by gotyckie Wielkopolski"; w nrze 140 z lR. VL prof. dra Z. Lisowskiego "Potrzeby poznańskiej nauki"; w nrzc 143 z 21VI. J. r,ollera "Sreśćdziesiąt lat wspomnień" (Pamiętnik B. II u 1ten-Czapskiego) ; w m'z!' 1:>9 z l L \'Ił. TadeusZ[], Markow skiego ,,0 konlnlrsic na piosenkę o Poznaniu"; w nrze 160 z 12. vn. Romana Strzemlota

'(jl0

"Ucieczka z wlezy poznańskiegO ratu.;;za"; w IUze WR z 22. \'IL (o) "Poznań przod ljr ]o{ życiu muzycznym kraju"; w w mze Hi8 z 2!. \'Ił. (wr.) ,,1'0zn:ul pl'zptrwa i zwycięży"; \\ lIJ'ZP 181: z R "111. dra ZdzisłaWg Grotta "Od znakonute;?:<J p:zze3ct' pozn;ui.skiego do wiplkiego rody z Kujaw"; IV l1l'Z!' 187 z 1;3. vnr. (h. 1.) "Śl'Odka pu nmcoszclllU potraktowali:! pl'zrz wladze miPjsl,;:ip"; \\ IU'Z!' 201 z 30. VII L (Ch) "Palafia św. 1Iichała Archanioła buduje \VIa sny ko':;ciól"; wnrz(' !)2 z L IX. A. \1. Skalkowski!'o .,Poznrrńczycy w dolinie Popradu.'; w nrLe 201 z 3. IX, UIHJlłima ,,owy S0zon Teatru 1'<..1"kieg')"; w III';W ;2{)', z D. IX. K.

ł.,ysko\\'skiego .,1)-IC'ini IOZWO.! giełdy zhożowPj i towaJ'o\\'pj \\ Pozn'niu"; w nrzr 210 z 10. IX.

"Otwarcir SP70nu \\ Tca I I'ze o\VYI1l"; w nrze 211 ż 11. IX. :\[arii \ViclwrkiewiczO\\"l'j "Gd' 1'07nail nienawidzil Sasów mi, mo iluminacji.. ."; w lirze 21:: z 13. IX. inż. J. Hadomyski{'g'o ,,\V obliczu V Targów na jęczmiNi browarny w Poznaniu"; w nrze 217 z 18, IX. Kazimierza Plucińskicgo "Atanazy Raczyński"; w nrze 217 z 18. IX. .1. P. "Przed nowym sezouem czwartków"; w nrzp 218 z 19, IX, ,r. Popowska "Klopo!y "wywiadowc:(' z Bl{klU"; w Ił I'" e 2'W z 2. X. anonim 't ,Xow,\' SL'ZOIl w Teatrze \Vi'lkilll"; w llł'Z\' 230 z 3. X. dr .Joanny Eckhal't "Sztambuch \\ ojvodziny poznańsldej"; w nrze 241 z Hi. X.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry