Z RUCHU'V'YDA WNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Vll. dra J anHsza Stasze\'vkiego "Nowy zeszyt KroniId Miasta Poznania"; w 11rzC 353 z 2.

Vlll. (pt) "Ulica IIipoWa Cegielskiego" (XXIX); Zygmuntn ,"a'3i1cwsJdego "Matka Kasprowicza", OJ'az I. Drreżyńskiego "Inowrocławski nauczyciel Ka,sprDwicza"; w nrze 365 z 9.

Vlll. (pt) "Plic'1 Langiewi cza" (XXX); w nrze .lG6 z 9. Vln dra I\azimicrza HI'ossa ..Stare kamienice"; w nrze 37:> z 15. VIII (pt) "Ulica Chociszew,skiego" (XXXI); \V nrze 31< z 23. VIII.

(pt) "lTl. LuhraJlskiego" (XXXll); (we l) "Kociół Zbawiciela na Piaskach" i Janusza PO\d cl zkiego ,,Vlrówka Poznańska"; w nrze 412 z 6. IX. (pt) "Ulica Wilkońskich" (XXXIII); w tymże nrze .J anUS:la Powidzldogo "Jeszcze o Mrówce Poznańskiej"; w lH'ZC 424 z 13. IX. (p t) "Ul. Śniadeckich" (XXXIV); w nrze 428 z 16. IX. \Vi!{tora Dady "Nieznany lit Kasprowicza"; w nrzc 436 z 20. IX. Czesława Kęclzierskiego "Rola Żydów powańskich w r. UHlI" i (pt) , Ul. Drużbackwj", (XXXV); oraz Józefa Kisiekwskiegu "Życie a "tystycZlne \V Wielkopolsce"; w nrze 442 z 24. IX. J. Mroz,ińsldego "Co słychać w artystycznym Poznaniu"; w nrze 444 z 2:>. IX. dra Feliksa Pohorcckiego ,,\Viellwpolanie w tomie Doleslawo"vskim"; w nrze 448 z 27. IX. (...) "Na SoIaczu znów odkopano dwa graby" i (tbp) "Jak to Prusacy "konfiskowali "Wyzwolenio"- oraz (pt) "Ulica Krzysztofa Arciszewskiego"

(XXXVI) ; w llrze 456 z 2. X Jana ;\Irozińskiego "Poznań '1t.

worzył sczon plastyczny"; w nrzc 460 z 4. X. (pt) "Ul. BogusławsIdego (XXXVll) i Faw\."Koby lnica - wioską '['ozllań.skich dzieci"; w nrzc 464 z 7. X. anonima "Ogród Botani-cZJI1Y w Pnznaniu"; w nrze 467 z 8. X. (I) "Kartka z dziejów zmagań żywiołu polskicgo pod zaborem Jil'w;killl"; w lirze 471 z lo. X.

dl' Z. Lisowski()go "Nasz chór katcch'alny wc Franri:furoie" w nrze i71 z 11. X. (pt) "Ul. Szamarzcwskiego" (XJ\XVIll); i A. Nowaezyilskicgo "Ka"lprowicz IJTymicjant"; w Illze 474 z 13.

X. anonima ,,\Vobec wyborów do rady miej-,kiej w 'Poznaniu"; w nrze 478 z 15. X. J. .VIroziIlskiego "Obrazy wśród Inviatów"; w nrze 479 z 13. X.

prof. dra P. Gantkowskie"'o Na pięćdziesięciolecie Sokoła "poznańskiego"; wnrze 484 z 18. X. "Poznańczycy na Frankfurckim fcstynie", dra Z. Lisowskiego; w nrze 488 z 21. X. dra LisowGId ego "N aszo frankfurckie pokłosie"; w nrzc 490 z 22. X. J. Mrozińkiego "Salon 35"; w nrze 4,98 z 25. X. Z. Wasilewsl{iego "Kasprowicz, Ru.szczyc i ziemia" i (pt) "Plac prezyd. Drwęsldego" (XXXIX); w Brze 508 z 1. XI. (p t) ,.Ulica Klaudyny Potockiej" (XL) i T, Kraszewskiego "O Arkadym Fiedlerze, poznań<;Idm pisarzu podróżniku - poecie i J. Mrozińskiego "Pięćdziesiąt lat przy palecie i sztalugach"; w nrze 509 z 1. Xl. Witolda Powela

(jOg

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry