KRONIKA MIASTA POZNANIApolski i Poznania zasłużonych. Ponieważ w poprzednich numerach "li:roniki In. Paznania" nic \',szY'3,tkie opisy uwzględnione zostaly, padajemy jc tutaj w komplecie: w nrze 362 z 10. VIlI. 35 (pt) "Ulica Palacza" (1); w nrze 375 z 18. V11I. 35 (pt) "Ul. Ludgardy" (11); w nrze 387 z 25. VI11. 35 (p t) "Ul. Kilińskic\!!,'o" (lII); w nrze 39'9 z 12, IX. 35 (pl) "Ul. Gpn. Kosińskiego" (IV); w nrze 423 z 15. IX. 35 (.pt) "Ul. Kantaka" (V); w nrze 459 z 6. X. (pt) "Ul.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ŻupailSkiego" (VI); w !Uze 471 z 13. X. 35 (p,t) "Ul. Calliera" (Vll); w nrze 843 z 20. X. 35 (pt) :,Ul. KImen."a Janickiego" (VI11); w nrze 495 r. z 27. X. 35 (pt) "U i. Emilii SczanicC'kiej" (IX); w !Uze 509 z 6. XI. 35 (pt) "UL Łukaszewicza" (X); w nrzc 517 z 10. Xl. 33 p1) "Ul. Piotra \Vawrzyniaka" (Xl); \V nrze 529 z 17. XI. 35 (pt) "Ulica Kaspra Mlaskowskiego" (X11); w nrze 65 z 3. 11. 36 (pt) "Ul. MaleckiegO''' (X11I); w nrze 89 z 23. 11.36 (pt) "Ul. Ostroroga" (XIV); w nrze 101 z 1. 111. 36 (pt) "T'!. NiegoIewskich" (XV); w !Uze 113 z 8. 111. 36 (pt) "Ul. OnufregO' Kopczyń'3kiega" (XVI); \y nrzc 125 z 15. 111. 36 (pt) "PI. Kaz. J aruchowskiega" (XV11); w nrzc 137 z 22. III. 3G (pt) "n. Krauthofcra" (XVIII); w nrze 1-19 z 29. HI. 36 (pt) ,Pl. Gąsiorowskich" (XIX); \V nrze 206 z 3. V. 36 (p t) "UL Umińskicga" (XX); w lll'ze 230 z 17. \'. 3G (pt) "Ul. Stl'U'3ia" (XXI).

(j08

We właściwym naszym okresie sprawozdawczym zamieścił "Kurier Poznailski" m. i. na.

stępujące artykuly: w nrze 2(j1 z 7. VI. (pt)' "Ulica i plac Dergem" (XX11); w lll'ze 264 z 9, VI dra Adama ¥/oclziczki "Ak, \tuaIne zagadnienia 'zieleni 1"0'znania"; w tymże nilmerze J. :\1. "Obrazy \V Tcatrze Polskim"; w nrze 27J z 14. VI. (pt) "Ulica Estko\\"akiego" (XXlII) ; \V m'ze 275 z 17. VI. anonima "Doraczne święto nauIwwe Poznania"; w lU'ze 283 z 2ł. "I. (pt) "CI. Poplińskich" (XXIV); \\' tymże nUIIlcrze. anonima "Dbajmy o czyatość Paznania"; w nrze 305 z 5. \'11. (pt) "Ulica Błażeja Winklera h (XXV); w tymże m'ze Adalfa :\ OW:lCzyllskiego ,'PJznallianki"; w Itymże nrze dł'a Kazimierza Rrassl1 "Paznań przes:dości i przvszlaści"; w lll'ze 3Ui! z . VII W. N. "Jal{ wygląl1a życie naukawe w Paznaniu"; w nrzc 317 z 12. VII. (pt) "Ulica SZczc'1):lnowskiegO''' (XXVI); w tymże I1I'Zl' (z) "OsicdIe will()\,\:e nazwana Abisynią": w tymże nrze A.

NawaczYliski!'g'o "f'ozn3Iiczyk wicekrólem"; \\' nrz!' -i23 z W. VII. anonima .,II!'rb m. P,JZnania !Jez karany"; \" nrzc 3Vł z li. VII. dra J. Ujda "CO' nowgo w Ilaukowym Poznaniu?"; \\ nrze 3?9 z 19. VIl. (p t) "Ulic:J CybulskiegO''' lXXVII); w nrze 341 z 2(j. VIl. {p t) "Ulica ks.

Logi" (XXVlII) ; w Jll'Z!' 347 z 30. VfL praf. Stanislawa Pigonia "Hamans życia l1ieskIama. nr w Illiczem"; w nrze 348 z 31.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry