Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

"W i ę c e j L a s Ó w P o z n a n i '1W i", nakładem To\\arzyslhHI Miłoników mia,s1a l-'ozna11la za wiera prace: Z, ZaleskiegG ("Wst<;p"). prof. dr \Yodziczhi.

inż. Czarneckiego i T. Plończa b, inż. Fękalskiego i A. Chy. bińskiego. ,.W i c i W i e l k o P o I s k i e" za, mieściły m. i.: w nrze 9 (59) z września 1936 r. w nrzc i-f, (57-R) z lipca - siprpnia b. r Konrada Laska .,l'oznański dlÓl' l{a1edralny", SlanisławH III' lsztyńskiego "Charaktery styczny SPÓl''', Józefa Brzeziti:liipg'J ,.S'1lon :{)"; w nrze 9 (K.; z wJ'zef,nm 1936 r.: Jana l'iechockiego "Tom vieśni o 111(' rzu" (\"andy BI'zC'skiej "r sfrądu"); w nrze 10 (60) z paździerIlilia Alfonsa Szyperskiego "Ar cymish'z wśród pieśniarzy" fo prot dr KamiCllskim) i Alfreda KowalkowskiCl:D "Krouika 1'1;znaI'lska"; w lllze 11 (61) JÓZtla nrzeziI'tskiGo ,,\Yc7.or,tf' i "Dziś" 11:1 wyslawach pozn.1t'l skich; ,I. Dere6iewicza "Hold pruski w Poznaniu", KOllracl'l Laska .,Z wizy,ty u twórcy mu, zyki do "Roty", a Kowallww skieg3 "Kronika Poznańeka'. .' P l' Z e g I ą d Kra j o z n a \\> - C Z y", \V sierpniu br. ukazał się Ilumer "Przcglądu KrajozlJawc7e30" całlwwicie powięcony \Vielkopo!:';ce, zawiel'ający kilkadziesiąt artykulów, traktujący<'h o Il:tjaktualniej.szych zagadnic-niach limIturze \VieIkopoIski i Poznania. Obok w';plu artykułów, charaktel'Yzu, jacych wielosll'onnic regionwielkopolski, omawiany numer zawiera poświęcony bezpośrednio miastu Poznaniowi artykuł pióra mgra St. \Vaszaka p. t. "Poznań pamiątkowy".

"K u I t u l' a" zamieściła m. i, Ha stępujące artykuły: w nrze 20 z 16. VlIl. J. T. Dybowskieg"o ,,:\1iędzy starymi a nowymi cza sy" i Przemyslawa ;\,Iichałow skiego ,,\YieIk0poIska w grali ce \Vorsztynm\ic.za"; w nrze 2 z 2 1 ). IX, J. To'lmr;::ldego "No\\ y sezon \V młodym t.ea.trze"; w Itrze :!9 z HL X. J. Tokarskiego "Teatr - dobi'y obywatel"; w nrze 32 z 8. XL L. HohCll;;('I' "Ś, p. B8hda:i1 Jarochowskj" ,.S a ID o r z ą d ;\1 i e j s k i" - organ Zwi:zku Miast Polskich lU' 11-21 ul\viera szereg art.y kułó\\ z dzie(łiny prawodaw stwa, administracji i gospodarI,i samO! ZądO\V2j, oraz obazf'r.

n:l kt'onikę 7. życia mia.st pOlskich. ,:\1 e d y c y n a P l' a k t Y c z n a", miesięc.znik pod reriakcją dra 1\. BI'o.ssa zawiera m. i. w nrze 6 z czerwca 19;)6 r. dr ni. Sta browskicg0 "Rzut oka na 10-]etni okres działalnoci pozańskich wieczorów lekarskich"; \\ nrze 7 z li.pca dl" .Józefa .J anowicza "Zarys hist.orii Zakła.du Sióstr Miłosicrdzia w Poznaniu", "K LI I' i p r P o z Il a 11 s k i" rozpoczął z daiem 10. VIII. 1933 druk cyklu opisów p. t. , Co mówi nazwy ulic w Poznaniu", a mianowicie ulic, które otrzymały nazwy po osobach dła. kraju. a zwła'3zcza dla \Vielko

(j07

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry