Z R1:CHU WYDAWNICZEGO.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

,.,A r c 11 i w u m 11 i s t o- l! ii i f ilozofii medycyny", tOIll XV, zawiera m, i.: dra J. Gerstenbergera i dra 1\.. Stascha "O epidemii cholcry azjatyt;kicj w Poznaniu 'W r. 1837"; Józefa Szczapińskiego ,,'Vażniejsz(' wypadki życia mojego", Adama SD.Ikowskiego "Mal'cinkowsli lekarzem Dz,iaIyńskich".

,.H i s t o r i s c li e G e '8 e II - schaft fOr Po sen". J\łittei lungen, Berlin 19:35, Her3- usgegeben von der Vercinigung dcl' Reichsdeutschen l\Iitglieder, zawiera: Juliusza Kothego "Zum 50 - jahrigen Bestchen dcl' Hi.

storischcn Gesellschaft Hir Po. scn lt:;85 - 5. Iarz - 19;J, tegoż autora: "Adolf \Var;;chaucr zum Gedachtnis", Marcinf1 Kremmera "Ein PanzerheJr1!ł im Berlinel' Zeughause, rls \Verk eines deutschen \Vaffepschmiedes in P08cn 1850" .Tu, liusza Kothew "Denkmaler dl'I' Geschichte und der Kunst".

"Nauka Polska", tom XXI zawiera Zygm. Lisowskiego: ,,1.ycie naukowe wspólczesnego Poznania". Praca ta ukazała się rów:nie'ż w oddziclne.i książce

Zawiera ona omówiellie cału, kształtu ruchu umysłowego \y Poznaniu, jego stan obecny, oraz wnioski i postulaty na przyszłość.

"P i a s t" - dodat.ek Dzicnnik.. Kujawskiego m. i. zawiel'il \\' numerach od czerwca do gru' dnia 1936 r.: \\ nrze 23 dra T Grabo\vskiep:o "Jan Kasprowicz w 10 rocz.ni'cę zgonu" i S. Hel, sztyńskiego ".J eszcze o Przy by, szewskim"; \\ nJ'7.C 2.'3 (Fi' "Dzieje kościola Pana .Jezu,;3 w Poznaniu"; 'IV lII'ze;)1 SI Przybyszewskiego , Za h'umną Jana Kas,prowicza"; w lII'ze 32 S. II elsztyl!J!'kiego "X ie1.nana I'Q;zprawa St. PJ'z}Lys.zewskiei('lJ o Kasprowiczu" i anonima "Z naukowC'go P07nania": \'1' nrze 33 S. Helsztyliskiego "O Stanisławie Przyby s7.ewsklej"; \\ nrze 35 .\f. D('re.lyńskkgo "Dl' J. Kaspl'owicz i III' J. KI'zy mil,.ski"; w nrze 39 J. LoratowiczSt.oIarzeska "PrometeuRz .\Ilodcj Polski"; 'IV nrze :39 ,\. Kowalskiego .,Drogi rozwojowe współczesnej literat.ur:,. wielk,I, polskiej" i S. B. Wojrwódzkie, go "Nowoczesna sztuka - a twórczość H. Czamana".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry