KHONII{A WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

W dniu 3 czerwca święcił Po.znań uroczystość dziesięciD]eeia rządów Prezydenta Ignacego Mo'ścickiego. 7 czerwca poznański świat naukowy obchodził 60 rocznicę piastowania ka'tedry uniwersyteckiej przez prof. dra Ludwika Ćwikliilskiego, ur. 17 lipca 1853 1'. W Gnieźnie. W dniu 8 czerwca przybył do Poznania na kilkudniowy oficjalny pobyt min. W.. R. i O. P. prof. dl' \V. Świętnsławski. 22. VI. sejmik wojewódzki wybrał na dalsze 6 lat ponownie starotą krajowym L. Bega]ego. 26. VI. odwiedziła, PozJlań wycieczka Polaków z Francji w f;,kładzie 2500 osób.

W początkach lipca br, kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego dr Michał Pollak zotał mianowany dyrektorem departamentu w min. \V. R. i O. P. 6. VII. odbyło się poświęce.nif' i otwarcie domu robotniczego na Zawadach.-Ks, kan. Sta,ni sław Kuczka w imieniu swoich parafian z Pas:-:aie w U. S. A. ofiaJ'Ował w dniu święta pułkowego 7 pułkowi poznailskich strzelców konnych sztandacr- w początkach sierpnia. W święcie tym brał (}sobiście udział gen. insp. armii RydzŚmigły. Około 20 września odbył się w Poznalliu kongres muzyki kDścip]nej, połączony z konkursem chórów koście]nych, w którym ",zięło udział 50 chórów. \V dniu 25 września \Vojewoda Poznański wydał zarządzenie o rozpisaniu WybGfÓW do. poznańskiej Rady Miejskiej. Wybory miały sil.' odbyć w dniu 20 grudnia, wobec jednak uchylenia przez Najwyższy Trybuna] Administracyjny dekretu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25, IX. 1935 r., rozwiązującego p(}przednią Radę Miejską, wybory zostały przez główną komisję wyborczą, pod przewodnictwem adw.

J{ręp:lewkiego, odwolane. W lniu 4 października przyhyl do Poznania na dwudniowy pohyt Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy :\Jo,ścicki, któremu U. P. nadał godność doktora honoris causa. Pan Prezyc1pnt odwiedził pajac Działyilskich i Towarzystwo Przyjaciół Nauk. "V drugim dniu po],'tu dostojnego gościa odbył się raut w zamku. Pan Prezydellt hył ohecllv na otwarciu wystawy "Sztuka, Kwiaty. \Vnętl'ze", 18 X. odhyło się przekazanie armii eskadry "Chrohrych" - 3 '-'Hll10].otów, ufundl)\nUlydl przez spolf'C;lCl'It\\-O jJozllallskie z illicja,tywy ,.Kuriera Poznal-łskiego".

\Y dniu 1-i paździemika przyhyla do Poznania weieczka wyhitllTh pDlityków i par!amentarzystó\\o- rumuil-;kich, \V końl'u październilut hr. świl;'cil \\' Poznaniu dwudziestopięciolel'ie swej j)l'acy artystycznej wyhitn' malarz Aleksander \lUrust'nDwicz. "" dniu 27. X. przyznano lHł.grodę poznailskiegD Związku Zawodowych Literatów Janowi SztaurI np:cro\\ i z Poznania. \V dniu 11 listopada Prezydent Rzeczypopo]itej pnTznał zaslużonym ohy\\'atelom miasta szerC'g odznaczf'l'l honorowych. Idlku zaś zasłużonych na polu działalności kulturalnej P. A. L. uwieńczyła laurlm akademiekim. Ostat ni kwartał r. 193fi minął w całej PolSl'e i w Poznaniu pod znakiem enC'rp:h znej akcji całcgo spo!Pl'Zel-ł!"twa \V kierunku zwa,]czallia \\' kraju klęski hez1'0!Jol'ia. \V dniu 9. X, {}dhylo się w \Varszawie pod protektol'atpm glo\\T Paii.stwa inauguracyjne, uroczyste posipdzC'nip ogÓlllOpo]skiego komitetu olhy\yate]skiego pomoe' hpzrohot n'I1l, \\ którym wzięlT udział najwyhitniejsze osohi:toś('i \y kJ'aju. Otwarcie kampanii o pomoc zimową w Poznaniu odbyło ię \\' dniu 4. XII. Od tej chwili Miej.. Id Komllr-t POI11O{:y Bezrobotnym, przygotowujący się do akcji ;1\\ alczania. bezrobo.cia już od miesIęcy letnich, I'O'Zpoeząl oż-winną działalność, ohejmującą wszystkie sfery praeujące. \\ zbiórce ulicznej. rozpoczętej w początkach grudnia, a trwającej cały tydzieil, brali gremialny ud7.:iał tak prac-ownicy UJl1'słowi jak i sfery kupieckie i młodzież. Rówllo]egle I'OZpoczęto zbiórkę odzieży, deklarowania obia.. dów, pomocy pieniężnej i w naturze. Akcja przybrała formy planowe i trwałe przez dobrowolne opodatkowanie się według no'm jednolitych na Dkres zimowy w:szystkich zrzeszonych pracolvników umysłowych, rzemiosła i handlu. 'Miejscowi artyści plastycy wystą,pili z piękną inicjatywą urządzenia }Ja rzecz bezrobotnych wystawy swych dziel. \Vystawa, której nadano nazwę, "Sztuka, kwiaty, wnętrze" odhyła się w poc.zątkach października i przynio, sła znaczny llochócL R. XII. odhyło się poświęcenie i otwarcie nowego gmachu szkolnego na Osiedlu \Varszaw.skim, W dniu 30 listopada uchwalił Komitet Nagrody Literacko.

Artystycznej stał. lU. Pvzl1ania imienia Jana Kasprowicza przyznać nagrodę literacką za rok 193G Arkademu Fiedlel'owi z.a książkę: "Ryby śpiewają, w Pkajali", a nagrDdę artystyczną za rok 193G prof. Janowi \Vronieekiemu za całokztałt pracy artystycznej. \Vręczenie nagród odbylo się w rocznicę '" 'zwolenia \Vielkopolski, w dn iu 27 grudnia, w Ratuszu pozliańskim.

ZGONYfi. IX. znmrł w POZlIaniu ś. p. tani>:ław Moska]ewski, były l"ojewoda, znany w Poznaniu działacz społeczny. 10. X. zmarł w Poznaniu ś. p. dr. Kazimierz Abramowicz, pl'Of. matematyki U. P. 17. IX. zmarła ś. p, Michalina z Danyszów Mott y, ur.

w Poznaniu w r. 181.9, żona bardzo zasłużonego prezesa ko-ła polskipgo \V sejmip prukil1l Stanisława Mottego, działaczka kulturalna. i. X. zmarł Ś. p. Zygmunt Kurnatowski, ziemianin i pv,wstaniec wielkopolski, długoletni członek Zarządu Bazaru Poznal1skiego. 22. X. zmarł dowódca pulku artylerii w Poznaniu ś. p. \Viktor Ja kuho\\'ski, działacz niepodległościowy i powstaniec wielkopolski, wybitny ż,ołnierz. 28. X. zmarł ś. p. Bohdan Jarochowski, prezes Syndykatu Dziennikarzy \Vielkopolski ch, redaktor Kuriera Poznańskiego, prezes NarDdowego Klubu w poznańskiej Radzie Miejskiej. 7. XI. zmarl dyrektor Banku I<:wi1ecki, Potocki, ś. p. Kazimie!'z Paluch, zasłużony przedstawiciel sfer gospDdarczych. 22. XI. zmarła w Ohiezierzu pod Poznaniem ś. p. Barhara z Mańkowskich Turno, znana działaczka charytatywna.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry