KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

H. p. Józefa Ja.nl,o\\ski('!o. kapitana \V. p" t IHU; Ś, p. Józefa Kidpil'l sld ego, kapitana \\" P., t'?: ś. p. Filipa hiE'l'zkr)\V'ski('go, majora \-'". 1'., t lHG2; ś. p. .Józl.'fa Kosiilskiego, kapitana \V. P., 'j' 18U, ś. p. Wła, dysława Kosińskiego (syna AmiIkara), oficera \Y. P., "f 1869; ś. p. dl' Józefa l{oszutslicgo, wc te rana 1863 r., "f lS:}G; ś. p. Jana Nep. Langi.

kosyniera, t ?; ś. ,p. "\ntoniego :Y£izerskiE'g'o. kapitana \V. P. 1831 l'.. i' lHIH; ś, p. \Vła<1Yf,lawa i łarcelego MoHyeh, ś. p. Onufrego Ostro,,'ld('go (:\lrfJ\Yiilskiego), WdHall:l i nniS1Jl,jnsza, 'j- 18;-f, ś. p, Tadeusza Rarlońskir,go, oficera \Y. P., ka\'\:aL Virtuti l\Iil,iTal'i, i' 1873; Ś. p. łJrof.

, dL' .r,ma Rymarl,icwicza. w('terana 186.'3 r.. "f lK!); ;,. p. Edwal'da Spe,iI'lIc1'la, vficel'1l ,Y. P" t 169; Ś, p. Ignacego Szczep1l11owskwgo, oficera I;,;U J'" i' 1H6D; ś. p. .Jana Ludwika TatzhT:J. l\;l(lhul'1ri,stl'za m. pr), znania, 'f '?; x. p. 1a'nislmnl Tulodzicckiego, wplpł'lllla IG;ł 1., 'j' 1..i:I, ::;, I'. ,\lpl,saI';I'a \\'iśnie\yskiego "ptl'l':11la IS;11 r., i' 1}J2, ;, p. ::;zyrnfJ li.: "-I'(JIIipcki"go, IJI'czydE'lIta m. Pnzna!lia, t lx;t1; Ś. p. FelikRa ZllDO.. I'o\\'f;kipgo. 1I.3.jfra \V. p" t lXIii;

II) II a I' lIł P I d a I' z li Ś w i ę t -o- j a lU;!, i ll1 : ś. p. Bolp>oldwa Londyńskiego (Mil'I'Z, Hośeiszewskicgo) literata, 'j' J!J'2; ś. p. Slan. Zielińskiego, t 12S: Ś. p. F!'deryka Mal('cki('g'II, IIczestllil,a powstania 1818 r.

1') nft tal'Vl1l cmentarzu święt-o-marciilskim: ś. !I. \\'Iaclyslawa Bentkow:-kiego. . lf\S7; :::. !I. Stanblawa Bw il:I,i!c'rskiE'go. pulk. ,V. P., t 1869; Ś. p. Antoni('g-o Ułoc,is7.c,,skieg(). \\"f'tp/'l1n1l 1Roił r., t W:!2; ś. p. Józefa Błociszew>.h;iego, majora \-V. P.. ';' 1fJ1:3; . p, Piotra Dahhllamla, więźnia stanu, ,'j'11i47; ś. p. .Józefa Ilu II wicza, oficl'ra \\'. V, "f 18U9; Ś. p. Eleonory J\róhkowskiE'j, a kt,1l'k i Tl'all'u PolRkicgo, i 1918; ś. p. Zyp:mullta Kucharskiego, 'j- 1863 ,wskutpk I':m, odniesionych pod Olszową); ś. p. \V1orlzimierza Haszewski!'g"o, dyl', Tpatru P., t 1900; ś. p. Hipolita Prawdzic-SzczawlilRJdego, oficcra Legii KadwiHlaJlsl<iej, więźnia stanu. t lR93; ś. p. Teofila SI. \'larnkl, powstańca 18GS l'., t 1882; ś. p. Leona Weguera, "f li5; ś. p. Wiad. \Vierzbiilskiego, posła na sejm pI'uski, t (SS(); .::. p, .Jana I\f)nstant('go ZupailskiE'go, "f 1883.

DD tej pory zdołano dokmlać gI'UlltO\VlIf'j na,prawy wszystki!'!l, oc1szukan ch na starym cmentarzu św--ma.l'riń:-:kim grobów, które uległy zaniedhaniu luh zlli"zczpniu.

Dr \V i e t r z y c h o w s k i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry