OPIEKA NAD GROBAMI ZASŁUZONYCH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Wobec stwierdzonego faktu, że na cmentarzach poznarlskich groby wielu osób, tak uczestników powstań llarodowylC!1, jak i osób, dla, miasta i spoleczeilstwa zasłużonycb, są zaniedhane, Zarząd Miejski po,sta.nowił roztoczyĆ' opiekę nad takimi grobami. Czynności z tym związane zlecił Zar;;.ąd .Miejski Wydziałowi Kultury i Sztuki, którego \VstęplJa czynność szła w kierunku odszukania takich grobów, zwłalszcza na starych cmentarzach pozn.ailskich, stwierdzenia ich stanu i ustalenia, co na<;amprzód czynić wypada, abpozbawić ich cech zupełnego zaniedbania ora,z Llopr'Owadzić do względnego porządku, Przy tym zważono, aby nie dokonywać z,a,sadniczych napraw gruhów takich, których wygląd wskazywał na to, że pozostała jeszcze rodzina wzgl. osoby do tego powołane, mniej lub więcej nimi się opiekują. Us'pano więc Ha nowe zapadłe wzgl. rozdeptane mogiły, wyprostoWa11-D ]uh naprawiono krzyże, ogrodzenia, tablice; odczyszeZD110 plyty i napisy. Na DzielI Zaduszny wszystkie te groby ubrano" zieleil i kwiaty, a z nastaniem zmierzchu oświetlono. Przy wszystkich grobach zasłużoOnych, nawet takich, u których widoczna była skądinąd opieka, złożono wieńce. Dotąd odszukano następujące grDhy i roztoczono nad nimi opiekę:a) n a I' 111 e n t a r z u s t a r o - f a r n y m : Ś. p. Andrzeja Batkowskiego, wiceprCizydenta m. Poznania, i- 1815; ś. p. Wincentego Bukowskil.'go, oficera 'V. P., "t 1871, ś. p. Ignac'go Da:nysza, porucznika \V. P., t 1855; ś. p. Ludwika Jabłlwwskiego, lm.. pitana W. P., t ?; Ś, p. Jana .Tanis.zews,kiego, kapitana \V. P., t 1880;

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry