KRONIKA MIAST A POZNANI.;\.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Tak więc Dhjętych było bezrobodem wśród ludności rOIJOotlłiezej (wraz z rodzinami) 30360 osób, w tym san'Ii bezrobotni stanowili 15£;34 osoby, wśród pracowników umysłowych (z rotlzinlHEi) b::ły 6 103 osob. w tym sami hezrohot'll 3 fjG:'). Razom ludności dDtkniętej bezrobodem było' 36463, w tym 19599 sami bezrohotni. \V poszczególnych gałęziach zawodów bezrohocie lozkłada i(\ w teB sposóh, że na 100 zawodOWD czynnych rohotllików było hezrohotnych w przemyśle i rzemiośle 38 (czyli ogółem 11 5fJ4 oohy), w handlu 24 (czyli ogółem 2131 osóh), w komunikaeji 9 (t. j. (;43 osohy), w ogrodnictwie 38 (t. j. 125 osóh), \\ iull'ch gałęzim'h 7 (czyli 1181 o:,<ób). Na 100 zawodowo cZYl1ll'eh pracowników umysłowych było hezrobotnych: w przemyśle li, (t. j. ogólem (;46 osób), w handlu 18 (t. j. 1150 o.sób), w komunikacji 4 (- 110 osób), \" ogrodnictwie 22 (t. j. 21 osób) i w innych zawodach Hi (ez) li 2038 osób). Dzielnicowe lozsiedlenie ludności hezrobotnej lJl'zelbta" iało się w r, 1931 następująco: w śródmieściu - 10095 bezrobotnych z rodzinami, czyli 13,2% ogółu ludności tej części miasta; na prawym hrzegu Warty - 6494 o,sohy, czyli 22,9%; na "Vildzie - 5 893, t. j. 13,5%; na Łazarzu i Górczynie - 5 R58, czyli 12.8:tfJ or,az na Jeżyrach itd. -- 8123, t. j. 13,2% ogółu ludności tej części miasta.

Z analizą innych zagadniC11 demograficznych, związanych ze spisem, trzeha zaczekać aż do chwili, kiedy Główny Urząd StatystFzny opublikuje kompletne dane wraz z wyjaśnieniami metod ieh opracowywania.

Mgr S t a n i s ł a w \V a s z a k

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry