POZNAŃ- W ŚWIETLE SPISU Z ROKU 1931.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Natomiast nastJmjąca ta.blit:z]m pozwała zoricntowa :-ię -s bliższych' szczeg-ółach stosunków zawodowych. ZwłaszLzH chodzi tu główlIie o l"ozróżnieJlie n1iędz ludnością samodzielną i ł1jemllą nraz o podkreślenie udzialu męzez'zlł wśród cznmych ". zawodzie: rullotników, praeowników umysłowych i samodzielnyell. Z tego powdu nie hyło potrzeh' odrębnie traktOWAĆ slużby puhlicznej, lecz wszystko to zostało złączolH' w grupie "inne". Podkreślić przy tym trzeba, że I'olnirtwo występuje tu .samo he/ og'ł'cdnict\\ a i nie ma pod'ziału wśród ludności samodzlClnej IUl r7Ylwych, ponieważ Główny Urząd Stał. nie zdnłał przelanmć trudności met,odyezny,'h takiego podzialu w tej grupie,

E Ludność Ludność najemna samodzielna pmownicy Umysło 1 robotnicy "o -Źródła 10)) o zynni czynm czynni utrzymania '<J .-'2 .-'2 --'- .-'2 .UJ s: ... E E"; E E' .- I E E'N '2 o s: a.> :>,.- :>.. :>,'_ :>,'N s: :>,._ s: N.Q a.> N.Q ... Q» N.Q a.> Q» "C N .....4)' N ;;1 U .- E u ._ E II u .- tO 3 E ...:I ... Ogółem 246470 44029 1 48740 25780 16137;;130013165579 40751 Rolnictwo 2049 866 30(' 164 149 1 883 1 519 344 Górnictwo i przemysł 89C85'21191,994Y 555 1 7116 3737 1 2417 1 607781305)1 22755 Handel i ubezp. 42811 1670618031142201 1105 6379 403311150201 9421 4805 Komunik.

i transport 33674 1277 1 504 1 469! 7378 253 2319'1 25019 7322 72(7 I I I Inne 78851 398920531131 22861 12647 7219,1 28313 18195 5640

L u d n (' Ś ć h e z l' o h o t n a.

Podczas spisu w r. 1931 hezrohotllych zalirzonD wpra wdzic do odnośnej glllp' za\\ ociów, lecz prz opral'{)\\"alliu w Hrll'\,h niono ich w ()ddzieh) ch zestawielliarh. Dzięki temu jesteśmy " mo,żności pora z pier\\ szy poznać faktyezllY stan naszego bezrobocia, co zresztą ma realną wartość i w tej d1\vili, gdyż licz]m tezr'obocia nie ulf'gla od r. HJ31 większym zmianom.

13'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry